Chinese Optics Letters

Year: 2018

<Volume: 16, Issue: 11>

15 Article(s)

About the Cover:

The interferometer of geostationary interferometric infrared sounder.

Research Articles

Detectors

Terahertz wave generation via pre-ionized air plasma

Kai Kang, Liangliang Zhang, Tong Wu, Kai Li, and Cunlin Zhang

Vol. 16, Issue 11, 110401 (2018)

Diffraction and gratings

Generation of all-fiber femtosecond vortex laser based on NPR mode-locking and mechanical LPG

Zhiming Zhang, Wei Wei, Liqin Tang, Jie Yang, Jiewei Guo, Lei Ding, and Yigang Li

Vol. 16, Issue 11, 110501 (2018)

Propagation dynamics of ring Airy Gaussian beams with cosine modulated optical vortices

Feili Wang, Cibo Lou, and Yi Liang

Vol. 16, Issue 11, 110502 (2018)

Fiber optics and optical communications

In-fiber integrated optics: an emerging photonics integration technology [Invited]

Xiaotong Zhang, Tingting Yuan, Xinghua Yang, Chunying Guan, Jun Yang, Zhihai Liu, Hongchang Deng, and Libo Yuan

Vol. 16, Issue 11, 110601 (2018)

Wideband tunable optoelectronic oscillator based on a single-bandpass microwave photonic filter and a recirculating delay line

Yongchi Xu, Huanfa Peng, Rui Guo, Huayang Du, Guoqing Hu, Lixin Zhu, and Zhangyuan Chen

Vol. 16, Issue 11, 110602 (2018)

High resolution inclinometer based on vertical pendulum and fiber Bragg grating Fabry–Perot cavity

Peng Cui, Wentao Zhang, and Ying Song

Vol. 16, Issue 11, 110603 (2018)

Holography

Highly concentrated phenanthrenequinone-doped poly(MMA-co-ACMO) for volume holography

Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Tianbo Zhao, and Xiaodi Tan

Vol. 16, Issue 11, 110901 (2018)

Instrumentation, measurement, and metrology

Effects of Casimir force on high-order sideband generation in an optomechanical system

Jie Yao, Yafei Yu, and Zhiming Zhang

Vol. 16, Issue 11, 111201 (2018)

Measurement of out-of-plane deformation of curved objects with digital speckle pattern interferometry

Pengfei Li, Ping Cai, Jun Long, Chiyue Liu, and Hao Yan

Vol. 16, Issue 11, 111202 (2018)

Review of Geostationary Interferometric Infrared Sounder 

Jianwen Hua, Zhanhu Wang, Juan Duan, Libing Li, Chenjun Zhang, Xiaowei Wu, Qing Fan, Ren Chen, Xiaojie Sun, Lianwei Zhao, Qian Guo, Lei Ding, Liwei Sun, Changpei Han, Xiangyang Li, Nili Wang, Haimei Gong, Xiaoning Hu, Qingjun Liao, Dingquan Liu, Tianyan Yu, Yinong Wu, Enguang Liu, and Zhijiang Zeng

Vol. 16, Issue 11, 111203 (2018)

Lasers and laser optics

44.6  fs pulses from a 257  MHz Er:fiber laser mode-locked by biased NALM

Wanli Gao, Guanyu Liu, and Zhigang Zhang

Vol. 16, Issue 11, 111401 (2018)

Microscopy

Sidelobe suppression in light-sheet fluorescence microscopy with Bessel beam plane illumination using subtractive imaging

Suhui Deng, Yiping Xiao, Jie Hu, Jianfang Chen, Yuhao Wang, and Mingping Liu

Vol. 16, Issue 11, 111801 (2018)

Nonlinear optics

Weak laser pulse signal amplification based on a fiber Brillouin amplifier

Liwen Sheng, Dexin Ba, and Zhiwei Lü

Vol. 16, Issue 11, 111901 (2018)

Vision, Color, and Visual Optics

Objective quantification of chromatic aberration across the visual field of the human eye

Yangchun Deng, Junlei Zhao, Yun Dai, and Yudong Zhang

Vol. 16, Issue 11, 113301 (2018)

Customized design and efficient machining of astigmatism-minimized progressive addition lens

Yiyu Li, Wei Huang, Haihua Feng, and Jiaojie Chen

Vol. 16, Issue 11, 113302 (2018)