Chinese Optics Letters

Year: 2018

<Volume: 16, Issue: 12>

15 Article(s)

About the Cover:

Examples of asymmetric Mathieu-Gauss beams. Different rows correspond to different degrees of asymmetry (low asymmetry to high asymmetry, from up to down, respectively). Different columns correspond to different ellipticities (low ellipticity to high ellipticity, from left to right, respectively).

Research Articles

Atmospheric Optics and Oceanic Optics

Average BER of coherent optical QPSK systems with phase errors over M turbulence channels

Jiashun Hu, Zaichen Zhang, Liang Wu, Jian Dang, and Guanghao Zhu

Vol. 16, Issue 12, 120101 (2018)

Atomic and Molecular Physics

Intensity-independent molecular rotational decoherence lifetimes measured with mean wavelength shifts of femtosecond pulses

Hongqiang Xie, Guihua Li, Jinping Yao, Wei Chu, Zhiming Chen, and Ya Cheng

Vol. 16, Issue 12, 120201 (2018)

Fiber optics and optical communications

Thermal characteristics of Fabry–Perot cavity based on regenerated fiber Bragg gratings

Yumin Zhang, Yue Ren, Mingli Dong, Fanyong Meng, and Lianqing Zhu

Vol. 16, Issue 12, 120601 (2018)

Switching response of dual-output Mach–Zehnder modulator in channel-interleaved photonic analog-to-digital converter

Lei Yu, Weiwen Zou, Guang Yang, Xinwan Li, and Jianping Chen

Vol. 16, Issue 12, 120602 (2018)

Instrumentation, measurement, and metrology

System validation of CO2-laser-based phase contrast imaging on HL-2A tokamak

Yi Yu, Shaobo Gong, Min Xu, Boda Yuan, Yifan Wu, Lin Nie, Rui Ke, Minyou Ye, and Xuru Duan

Vol. 16, Issue 12, 121201 (2018)

Lasers and laser optics

Experimental research on impulse coupling effect of a multi-pulse laser on an aluminum target

Qianqian Shi, Yan Zhang, Kunpeng Wang, Chenglin Wang, and Peng Zhao

Vol. 16, Issue 12, 121401 (2018)

High-beam-quality, 5.4  J, 5  Hz diode-pumped Nd:YAG active mirror laser amplifier

Jing Liu, Lei Li, Xiangchun Shi, Rufeng Chen, Jianlei Wang, and Weibiao Chen

Vol. 16, Issue 12, 121402 (2018)

Multi-cavity-stabilized ultrastable laser 

Lulu Yan, Yanyan Zhang, Zhaoyang Tai, Pan Zhang, Xiaofei Zhang, Wenge Guo, Shougang Zhang, and Haifeng Jiang

Vol. 16, Issue 12, 121403 (2018)

All-polarization-maintaining figure-eight Er-fiber ultrafast laser with a bidirectional output coupler in the loss-imbalanced nonlinear optical loop mirror

Junkai Shi, Yao Li, Shuyuan Gao, Yingling Pan, Guoming Wang, Rongyi Ji, and Weihu Zhou

Vol. 16, Issue 12, 121404 (2018)

All-fiber, wavelength-tunable ultrafast praseodymium fiber laser

H. Ahmad, S. N. Aidit, S. I. Ooi, and Z. C. Tiu

Vol. 16, Issue 12, 121405 (2018)

Medical optics and biotechnology

Dual-modal photoacoustic/CT imaging system

Kaiye Xia, Xiaohui Zhai, Zhaoheng Xie, Kun Zhou, Yutao Feng, Guangjie Zhang, and Changhui Li

Vol. 16, Issue 12, 121701 (2018)

Nonlinear optics

Analysis and evaluation of idler absorption for quasi-parametric chirped-pulse amplification

Dongxia Hu, Yudong Tao, Jingui Ma, Jing Wang, Heyuan Zhu, and Liejia Qian

Vol. 16, Issue 12, 121901 (2018)

Optical Design and Fabrication

Rapid fabrication of mini droplet lens array with tunable focal length

Bo Dai, Huansi Wang, Qiao Xu, Zhenqing Li, Chunxian Tao, and Dawei Zhang

Vol. 16, Issue 12, 122201 (2018)

Physical optics

Asymmetric Mathieu beams 

Arturo Barcelo-Chong, Brian Estrada-Portillo, Arturo Canales-Benavides, and Servando Lopez-Aguayo

Vol. 16, Issue 12, 122601 (2018)