Chinese Optics Letters

Year: 2018

<Volume: 16, Issue: 6>

20 Article(s)

About the Cover:

A schematic (left) and photo (right) image of carbon-nanotube mode-locked 550 -MHz femtosecond Cr:YAG laser. The compact Cr:YAG laser delivers 147- mW output power and 110- fs pulses at 550 MHz repetition rate near 1.5 μm.

Reviews

Optoelectronics

112Gbit/s transmitter optical subassembly based on hybrid integrated directly modulated lasers

Zhike Zhang, Yu Liu, Junming An, Yiming Zhang, Zeping Zhao, Jianguo Liu, and Ninghua Zhu

Vol. 16, Issue 6, 062501 (2018)

Research Articles

Atomic and Molecular Physics

Photoassociation reaction of OH molecules through reverse ladder transition

Yingyu Niu and Rong Wang

Vol. 16, Issue 6, 060201 (2018)

Observation of the 1S03P0 optical clock transition in cold 199Hg atoms

Xiaohu Fu, Su Fang, Ruchen Zhao, Ye Zhang, Junchao Huang, Jianfang Sun, Zhen Xu, and Yuzhu Wang

Vol. 16, Issue 6, 060202 (2018)

Determination of hyperfine structure constants of 5D5/2 and 7S1/2 states of rubidium in cascade atomic system

Shaohua Li, Yihong Li, Jinpeng Yuan, Lirong Wang, Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Vol. 16, Issue 6, 060203 (2018)

Detectors

Large-area 4H-SiC avalanche photodiodes with high gain and low dark current for visible-blind ultraviolet detection

Xingye Zhou, Jia Li, Weili Lu, Yuangang Wang, Xubo Song, Shunzheng Yin, Xin Tan, Yuanjie Lü, Hongyu Guo, Guodong Gu, and Zhihong Feng

Vol. 16, Issue 6, 060401 (2018)

Fiber optics and optical communications

Flexible polarization demultiplexing method based on an adaptive process noise covariance Kalman filter

Jun Ge, Lianshan Yan, Anlin Yi, Yan Pan, Lin Jiang, Liangliang Dai, Wei Pan, and Bin Luo

Vol. 16, Issue 6, 060601 (2018)

DFB fiber laser sensor for simultaneous measurement of acoustic and magnetic fields

Rui Ma, Wentao Zhang, Wenzhu Huang, and Fang Li

Vol. 16, Issue 6, 060602 (2018)

4 × 20 GHz silica-based AWG hybrid integrated receiver optical sub-assemblies

Chaoyi Li, Junming An, Jiashun Zhang, Liangliang Wang, Jianguang Li, Yue Wang, Xiaojie Yin, Hongjie Wang, and Yuanda Wu

Vol. 16, Issue 6, 060603 (2018)

MISO visible light communication system utilizing hybrid post-equalizer aided pre-convergence of STBC decoding

Liang Qiao, Xingyu Lu, Shangyu Liang, Jiao Zhang, and Nan Chi

Vol. 16, Issue 6, 060604 (2018)

Broadband photonic ADC for microwave photonics-based radar receiver

Jiaqian Yang, Shangyuan Li, Xuedi Xiao, Dexin Wu, Xiaoxiao Xue, and Xiaoping Zheng

Vol. 16, Issue 6, 060605 (2018)

Instrumentation, measurement, and metrology

Transmittance and phase measurement via self-calibrated balanced heterodyne detection

Jie Miao, Xuejie Zhang, Zhan Li, Zijian Cui, Yanjia Zhang, Dean Liu, and Jianqiang Zhu

Vol. 16, Issue 6, 061201 (2018)

Lasers and laser optics

Investigation of latest generation pulsed fiber laser in dissimilar joining of Al and Mg alloys

Qiong Gao, Sonia Meco, Kehong Wang, Qi Zhou, Shun Guo, and Supriyo Ganguly

Vol. 16, Issue 6, 061401 (2018)

Hundred-watt-level linearly polarized tunable Raman random fiber laser

Hanshuo Wu, Jiaxin Song, Jun Ye, Jiangming Xu, Hanwei Zhang, Jinyong Leng, and Pu Zhou

Vol. 16, Issue 6, 061402 (2018)

Sub-picosecond chirped laser pulse-induced airflow and water condensation in a cloud chamber

Haiyi Sun, Yonghong Liu, Jiansheng Liu, Jingjing Ju, Cheng Wang, Xingkai Hu, Zhongbin Zhu, Yaoxiang Liu, Tiejun Wang, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 16, Issue 6, 061403 (2018)

550  MHz carbon nanotube mode-locked femtosecond Cr:YAG laser 

Jun Wan Kim, Sun Young Choi, Won Tae Kim, Bong Joo Kang, Won Bae Cho, Guang-Hoon Kim, and Fabian Rotermund

Vol. 16, Issue 6, 061404 (2018)

Materials

Investigation of the growth and optical properties of a Co2+-doped Na5Lu9F32 single crystal

Lizhi Fang, Jianxu Hu, Haiping Xia, Jianli Zhang, Yongsheng Zhu, and Baojiu Chen

Vol. 16, Issue 6, 061601 (2018)

Goos–Hänchen shifts in reflective phase-gradient-produced metasurfaces

Junxian Shi, Jingshan Qi, Linyong Qian, Caiqin Han, and Changchun Yan

Vol. 16, Issue 6, 061602 (2018)

Optical devices

Micro-patterned liquid crystal Pancharatnam–Berry axilens

Jiarui Ren, Weichang Wang, Weiqiang Yang, Conglong Yuan, Kang Zhou, Xiao Li, Alwin Mingwai Tam, Cuiling Meng, Jiatong Sun, Vladimir G. Chigrinov, Hoising Kwok, Xiaoqian Wang, Zhigang Zheng, and Dong Shen

Vol. 16, Issue 6, 062301 (2018)

Remote Sensing and Sensors

Ultrafast Optics