Chinese Optics Letters

Research Articles

Fiber optics and optical communications

Propagation characteristics of orbital angular momentum modes at 810 nm in step-index few-mode fibers

Zhouxiang Wang, Yuchen Xie, Shuangyin Huang, Han Zhou, Rui Liu, Zhifeng Liu, Min Wang, Wenrong Qi, Qianqian Tian, Lingjun Kong, Chenghou Tu, Yongnan Li, and Huitian Wang

Vol. 17, Issue 12, 120601 (2019)

Lasers and laser optics

Direct single-mode lasing in polymer microbottle resonators through surface destruction

Saima Ubaid, Feng Liao, Tao Guo, Zhaoqi Gu, Shuangyi Linghu, Yanna Ma, Jiaxin Yu, and Fuxing Gu

Vol. 17, Issue 12, 121401 (2019)

A compact and efficient 4.25 μm BaGa4Se7 optical parametric oscillator

Minqiang Kang, Ying Deng, Xiongwei Yan, Xiaoming Zeng, Yangwu Guo, Jiyong Yao, Fa Zeng, Jiangang Zheng, Kainan Zhou, Chongbing Qu, Jingqin Su, and Qihua Zhu

Vol. 17, Issue 12, 121402 (2019)