Chinese Optics Letters

Year: 2019

<Volume: 17, Issue: 12>

20 Article(s)

About the Cover:

Artist depiction of the parametric excitation of plasmonic modes of metallic nanospheres embedded in a nonlinear host medium.

Research Articles

Fiber Optics and Optical Communications

Propagation characteristics of orbital angular momentum modes at 810 nm in step-index few-mode fibers

Zhouxiang Wang, Yuchen Xie, Shuangyin Huang, Han Zhou, Rui Liu, Zhifeng Liu, Min Wang, Wenrong Qi, Qianqian Tian, Lingjun Kong, Chenghou Tu, Yongnan Li, and Huitian Wang

Vol. 17, Issue 12, 120601 (2019)

Ultra-broadband highly efficient mode converter at 1 μm fabricated by a line-focused CO2 laser

Xin Tian, Hao Li, Le Liu, Meng Wang, Xiaoming Xi, and Zefeng Wang

Vol. 17, Issue 12, 120602 (2019)

Investigation on temperature characteristics of weak fiber Bragg gratings in a wide range

Xiaojun Fan, Junfeng Jiang, Xuezhi Zhang, Kun Liu, Shuang Wang, and Tiegen Liu

Vol. 17, Issue 12, 120603 (2019)

Package-level passive equalization technology enabling DML-based 112 Gbps/λ PAM4 transmission

Zhike Zhang, Jinye Li, Zeping Zhao, Jianguo Liu, and Xingjun Wang

Vol. 17, Issue 12, 120604 (2019)

A reliable sunlight communication system

Haichao Guo, Tao Shan, Li Li, Li Zhang, Xiaojun Li, and Han Gao

Vol. 17, Issue 12, 120605 (2019)

Imaging Systems

Adaptive gradient-based source and mask co-optimization with process awareness

Yijiang Shen, Fei Peng, Xiaoyan Huang, and Zhenrong Zhang

Vol. 17, Issue 12, 121102 (2019)

Lasers and Laser Optics

Direct single-mode lasing in polymer microbottle resonators through surface destruction 

Saima Ubaid, Feng Liao, Tao Guo, Zhaoqi Gu, Shuangyi Linghu, Yanna Ma, Jiaxin Yu, and Fuxing Gu

Vol. 17, Issue 12, 121401 (2019)

A compact and efficient 4.25 μm BaGa4Se7 optical parametric oscillator

Minqiang Kang, Ying Deng, Xiongwei Yan, Xiaoming Zeng, Yangwu Guo, Jiyong Yao, Fa Zeng, Jiangang Zheng, Kainan Zhou, Chongbing Qu, Jingqin Su, and Qihua Zhu

Vol. 17, Issue 12, 121402 (2019)

Efficient fifth harmonic generation of Nd:glass laser in ADP crystals 

Fang Wang, Xuewei Deng, Liquan Wang, Fuquan Li, Wei Han, Wei Zhou, Xiaoxia Huang, Huaiwen Guo, and Qihua Zhu

Vol. 17, Issue 12, 121403 (2019)

Enhanced nonlinear optical response of layered WSe1.4Te0.6 alloy in 1 μm passively Q-switched laser

Zhengting Du, Tianqi Zhang, Zhenda Xie, Jian Ning, Xinjie Lü, Jinlong Xu, and Shining Zhu

Vol. 17, Issue 12, 121404 (2019)

Mode-locked pulse generation from an all-FMF ring laser cavity

Su Chen, Weixiang Hu, Yang Xu, Yu Cai, Zhiqiang Wang, and Zuxing Zhang

Vol. 17, Issue 12, 121405 (2019)

Optical Devices

On the polarization self-screening effect in multiple quantum wells for nitride-based near ultraviolet light-emitting diodes

Kangkai Tian, Chunshuang Chu, Jiamang Che, Hua Shao, Jianquan Kou, Yonghui Zhang, Zi-Hui Zhang, and Tongbo Wei

Vol. 17, Issue 12, 122301 (2019)

Subwavelength metal structures with tunable transmission characteristics by light

Zehua Yang, Jing Han, Wenzhi Wu, Degui Kong, and Yachen Gao

Vol. 17, Issue 12, 122302 (2019)

Optics at Surfaces

Parametric resonances in nonlinear plasmonics [Invited] 

Shima Fardad, Eric Schweisberger, and Alessandro Salandrino

Vol. 17, Issue 12, 122402 (2019)

Broadband mid-IR antireflective Reuleaux-triangle-shaped hole array on germanium

Haijuan Cheng, Miao Dong, Qinwen Tan, Linghai Meng, Yi Cai, Jie Jiang, Weisheng Yang, Haizheng Zhong, and Lingxue Wang

Vol. 17, Issue 12, 122401 (2019)

Spectroscopy

Miniature spectrometer based on a Fourier transform spectrometer chip and a commercial photodetector array

Xiao Ma, Jun Zou, Wenhuan Li, and Jian-Jun He

Vol. 17, Issue 12, 123001 (2019)

Characteristics of optical emission during laser-induced damage events of fused silica

Chao Shen, Nanjing Zhao, Jaka Pribošek, Mingjun Ma, Li Fang, Xingjiu Huang, and Yujun Zhang

Vol. 17, Issue 12, 123002 (2019)

Ultrafast Optics

Intensity modulation of filaments by shaped laser pulses in fused silica

Junwei Chang, Ruihan Zhu, Tingting Xi, Mengning Xu, Di Wang, Lanzhi Zhang, Dongwei Li, and Zuoqiang Hao

Vol. 17, Issue 12, 123201 (2019)