Chinese Optics Letters

Year: 2019

<Volume: 17, Issue: 2>

14 Article(s)

About the Cover:

Special issue on extraordinary 2D-materials-based nanophotonics.

Special Issue on Extraordinary 2D Materials Based Nanophotonics

Editorial for special issue on extraordinary 2D-materials-based nanophotonics

Han Zhang, Haibo Zeng, and Qiaoliang Bao

Vol. 17, Issue 2, 020001 (2019)

High responsivity and near-infrared photodetector based on graphene/MoSe2 heterostructure

Beiyun Liu, Congya You, Chen Zhao, Gaoliang Shen, Yawei Liu, Yufo Li, Hui Yan, and Yongzhe Zhang

Vol. 17, Issue 2, 020002 (2019)

Active–passive pulse laser based on gold nanobipyramids at 1.3 μm wavelength

Cong Wang, Qianqian Peng, Linlin Xin, and Jie Liu

Vol. 17, Issue 2, 020003 (2019)

Passively Q-switched cylindrical vector laser based on a black phosphorus saturable absorber

Zhiwen He, Yang Zheng, Hongyan Liu, Mingkun Li, Hua Lu, Heze Zhang, Qingliang Feng, and Dong Mao

Vol. 17, Issue 2, 020004 (2019)

Electron–phonon coupling in topological insulator Bi2Se3 thin films with different substrates

Tian Jiang, Runlin Miao, Jie Zhao, Zhongjie Xu, Tong Zhou, Ke Wei, Jie You, Xin Zheng, Zhenyu Wang, and Xiang'ai Cheng

Vol. 17, Issue 2, 020005 (2019)

Q-switched fiber laser operating at 1.5  μm based on WTe2

Mengli Liu, Yuyi Ouyang, Huanran Hou, Wenjun Liu, and Zhiyi Wei

Vol. 17, Issue 2, 020006 (2019)

Graphene Tamm plasmon-induced giant Goos–Hänchen shift at terahertz frequencies

Jiao Tang, Jiao Xu, Zhiwei Zheng, Hu Dong, Jun Dong, Shengyou Qian, Jun Guo, Leyong Jiang, and Yuanjiang Xiang

Vol. 17, Issue 2, 020007 (2019)

Manipulating optical Tamm state in the terahertz frequency range with graphene

Leyong Jiang, Jiao Tang, Qingkai Wang, Yuexiang Wu, Zhiwei Zheng, Yuanjiang Xiang, and Xiaoyu Dai

Vol. 17, Issue 2, 020008 (2019)

High-power passively Q-switched Nd:GdVO4 laser with a reflective graphene oxide saturable absorber

Taijin Wang, Jiang Wang, Yonggang Wang, Xiguang Yang, Sicong Liu, Ruidong Lü, and Zhendong Chen

Vol. 17, Issue 2, 020009 (2019)

Electronic and optical properties of an intrinsic type-I band alignment ZrS2/SnS2 van der Waals heterostructure for optoelectronic devices

Jimin Shang, Shuai Zhang, Yongqiang Wang, Hongyu Wen, and Zhongming Wei

Vol. 17, Issue 2, 020010 (2019)

Single-photon emitters in van der Waals materials

Jiandong Qiao, Fuhong Mei, and Yu Ye

Vol. 17, Issue 2, 020011 (2019)

Observation of chaotic polarization attractors from a graphene mode locked soliton fiber laser

Chang Zhao, Qianqian Huang, Mohammed Al Araimi, Aleksey Rozhin, Sergey Sergeyev, and Chengbo Mou

Vol. 17, Issue 2, 020012 (2019)

WSe2 as a saturable absorber for multi-gigahertz Q-switched mode-locked waveguide lasers [Invited]

Ziqi Li, Rang Li, Chi Pang, Yuxia Zhang, Haohai Yu, and Feng Chen

Vol. 17, Issue 2, 020013 (2019)

Exciton-polariton in WS2 microcavity in the presence of the optical Stark effect

Mahnoor Shahzadi, Weili Zhang, and M. T. Khan

Vol. 17, Issue 2, 020014 (2019)