Chinese Optics Letters

Year: 2019

<Volume: 17, Issue: 3>

18 Article(s)

About the Cover:

The internal detailed configuration of the ROSA.

Reviews

Fiber optics and optical communications

Photonic microwave filters with ultra-high noise rejection [Invited]

Xihua Zou, Peixuan Li, Wei Pan, and Lianshan Yan

Vol. 17, Issue 3, 030601 (2019)

Visible light positioning: moving from 2D planes to 3D spaces [Invited]

E. W. Lam and T. D. C. Little

Vol. 17, Issue 3, 030604 (2019)

Research Articles

Detectors

Ultra-compact four-lane hybrid-integrated ROSA based on three-dimensional microwave circuit design 

Zeping Zhao, Jiaojiao Wang, Xueyan Han, Zhike Zhang, and Jianguo Liu

Vol. 17, Issue 3, 030401 (2019)

Diffraction and gratings

Grating coupler efficiency enhancement by double layer interference

Huashan Yang, Fuling Zhang, Lemeng Leng, Zhaobang Zeng, Yue Shao, Hui Zhang, Nan Yang, and Xiangning Chen

Vol. 17, Issue 3, 030501 (2019)

Fiber optics and optical communications

2080  nm long-wavelength, high-power dissipative soliton resonance in a dumbbell-shaped thulium-doped fiber laser

Hua Wang, Tuanjie Du, Yanhong Li, Jinhai Zou, Kaijie Wang, Fuyong Zheng, Junfeng Fu, Jihai Yang, Hongyan Fu, and Zhengqian Luo

Vol. 17, Issue 3, 030602 (2019)

Polarization de-multiplexing using a modified Kalman filter in CO-OFDM transmissions

Yang Jiang, Xingwen Yi, Shaohua Hu, Xiatao Huang, Wei Tang, Wenjing Zhou, Xinning Huang, Jing Zhang, and Kun Qiu

Vol. 17, Issue 3, 030603 (2019)

Image processing

An improved long-term correlation tracking method with occlusion handling

Junhao Zhao, Gang Xiao, Xingchen Zhang, and D. P. Bavirisetti

Vol. 17, Issue 3, 031001 (2019)

Imaging systems

Integrated optics

Wide-range optical sensors based on a single ring resonator with polarization multiplexing

Yongheng Yue, Huihui Zhu, Ziwei Cao, Jianjun He, and Mingyu Li

Vol. 17, Issue 3, 031301 (2019)

Lasers and laser optics

Non-isothermal bleaching of Yb–Li co-doped silica fibers

Miao Li, Gui Chen, Jinyong Leng, Jinbao Chen, and Jinyan Li

Vol. 17, Issue 3, 031401 (2019)

1  kHz single-frequency, injection-seeded Er:YAG laser with an optical feedback

Yixuan Zhang, Chunqing Gao, Qing Wang, Quanxin Na, Meng Zhang, Mingwei Gao, and Shuai Huang

Vol. 17, Issue 3, 031402 (2019)

Laser-induced defects in optical multilayer coatings by the spatial resolved method

Chong Shan, Yuanan Zhao, Yanqi Gao, Xiaohui Zhao, Guohang Hu, Weixin Ma, and Jianda Shao

Vol. 17, Issue 3, 031403 (2019)

Materials

Effect of 1070  nm laser intensity on parameters of In0.3Ga0.7As solar cell

Guangji Li, Hongchao Zhang, Chengmin Wang, Yunxiang Pan, Jian Lu, and Dayong Zhou

Vol. 17, Issue 3, 031601 (2019)

Nonlinear optics

Absorption saturation measurement using the tapered optical nanofiber in a hot cesium vapor

Zixuan Song, Xingyu Yue, Yu Luo, Haodong Li, and Yanting Zhao

Vol. 17, Issue 3, 031901 (2019)

Physical optics

Enhanced nonlinearity for filamentation in gold-nanoparticle-doped water

Shuai Yuan, Lirong Wang, Fengjiang Liu, Fengquan Zhou, Min Li, Hui Xu, Yuan Nie, Junyi Nan, and Heping Zeng

Vol. 17, Issue 3, 032601 (2019)

Quantum optics

Space–time cloaks through birefringent Goos–Hänchen shifts

Humayun Khan, Muhammad Haneef, and Bakhtawar

Vol. 17, Issue 3, 032701 (2019)

Enhancing coupling coefficient in a hybrid nanotoroid–nanowire system 

Qi Zhang, Juanjuan Ren, Xueke Duan, He Hao, Qihuang Gong, and Ying Gu

Vol. 17, Issue 3, 032702 (2019)

Thin films

An ORMOSIL porous double-layer broadband antireflective coating

Huai Xiong, Yongxing Tang, Lili Hu, and Haiyuan Li

Vol. 17, Issue 3, 033101 (2019)