Chinese Optics Letters

Year: 2019

<Volume: 17, Issue: 7>

19 Article(s)

About the Cover:

Schematic structure of the all-optical half-adder in an LN PhC.

Research Articles

Atomic and Molecular Physics

Vibration compensation of an atom gravimeter

Aopeng Xu, Delong Kong, Zhijie Fu, Zhaoying Wang, and Qiang Lin

Vol. 17, Issue 7, 070201 (2019)

Diffraction and gratings

Detour phase Talbot array illuminator

Zhigang Li, Rui Yang, Meiyu Sun, Jing Han, Dengying Zhang, Jiannong Chen, Dawei Zhang, and Linwei Zhu

Vol. 17, Issue 7, 070501 (2019)

Fiber optics and optical communications

Intensity detecting refractive index sensors with long-period fiber gratings written in STS structure

Zuliang Ruan, Li Pei, Jingjing Zheng, Jianshuai Wang, Liangying Wu, Tigang Ning, and Ji Wang

Vol. 17, Issue 7, 070601 (2019)

Performance improvement in double-ended RDTS by suppressing the local external physics perturbation and intermodal dispersion

Jian Li, Yang Xu, Mingjiang Zhang, Jianzhong Zhang, Lijun Qiao, and Tao Wang

Vol. 17, Issue 7, 070602 (2019)

Traffic estimation based on long short-term memory neural network for mobile front-haul with XG-PON

Min Zhang, Bo Xu, Xiaoyun Li, Yi Cai, Baojian Wu, and Kun Qiu

Vol. 17, Issue 7, 070603 (2019)

125 μm fiber based all-optical ultrasound probes for pulse-echo imaging 

Yinlong Zhang, Yizhi Liang, Long Jin, and Baiou Guan

Vol. 17, Issue 7, 070604 (2019)

Holography

Optimization of compensation for high spatial frequency in distorted wavefront using optical phase conjugation

Pan Zhang, Dean Liu, Aihua Yang, and Jianqiang Zhu

Vol. 17, Issue 7, 070901 (2019)

Imaging systems

Compressed ghost edge imaging

Hui Guo, Ruyong He, Chaopeng Wei, Zequn Lin, Le Wang, and Shengmei Zhao

Vol. 17, Issue 7, 071101 (2019)

Lasers and laser optics

Watt-level continuous-wave and passively Q-switched red lasers pumped by a single blue laser diode

Yuxia Zhang, Yilun Yang, Lianhan Zhang, Dazhi Lu, Min Xu, Yin Hang, Shishen Yan, Haohai Yu, and Huaijin Zhang

Vol. 17, Issue 7, 071402 (2019)

All-fiber-based laser with 200  mHz linewidth

Junchao Huang, Lingke Wang, Yifei Duan, Yafeng Huang, Meifeng Ye, Liang Liu, and Tang Li

Vol. 17, Issue 7, 071407 (2019)

Letters

272  W quasi-single-mode picosecond pulse laser of ytterbium-doped large-mode-area photonic crystal fiber

Meng Wang, Fan Wang, Suya Feng, Chunlei Yu, Shikai Wang, Qinling Zhou, Lei Zhang, Fengguang Lou, Danping Chen, and Lili Hu

Vol. 17, Issue 7, 071401 (2019)

Soliton mode-locked fiber laser with high-quality MBE-grown Bi2Se3 film

Runlin Miao, Mingyu Tong, Ke Yin, Hao Ouyang, Zhenyu Wang, Xin Zheng, Xiang’ai Cheng, and Tian Jiang

Vol. 17, Issue 7, 071403 (2019)

Strain compensated robust semiconductor saturable absorber mirror for fiber lasers

Yan Wang, Nan Lin, Wanli Gao, Huanyu Song, Minglie Hu, Haiming Li, Wenxia Bao, Xiaoyu Ma, and Zhigang Zhang

Vol. 17, Issue 7, 071404 (2019)

Femtosecond fiber laser at 780 nm for two-photon autofluorescence imaging

Wan Yang, Danlei Wu, Runlong Wu, Guanyu Liu, Bingying Chen, Lishuang Feng, Zhigang Zhang, and Aimin Wang

Vol. 17, Issue 7, 071405 (2019)

1.56 μm and 2.86 μm Raman lasers based on gas-filled anti-resonance hollow-core fiber

Wei Huang, Yulong Cui, Zhixian Li, Zhiyue Zhou, and Zefeng Wang

Vol. 17, Issue 7, 071406 (2019)

Optical devices

All-optical logic gates and a half-adder based on lithium niobate photonic crystal micro-cavities 

Chenghao Lu, Bing Zhu, Chuanyi Zhu, Licheng Ge, Yian Liu, Yuping Chen, and Xianfeng Chen

Vol. 17, Issue 7, 072301 (2019)

Optoelectronics

Electronic manipulation of near-field nanofocusing in few-layer graphene-based hybrid nanotips 

Yanhong Dong, Qing Yang, Guangqing Du, Feng Chen, Noor Uddin, Dayantha Lankanath, and Xun Hou

Vol. 17, Issue 7, 072501 (2019)

Quantum optics

Detection of 13.8 dB squeezed vacuum states by optimizing the interference efficiency and gain of balanced homodyne detection

Xiaocong Sun, Yajun Wang, Long Tian, Yaohui Zheng, and Kunchi Peng

Vol. 17, Issue 7, 072701 (2019)

Spectroscopy

High-resolution frequency-domain spectroscopy for water vapor with coherent and continuous terahertz wave

Cunjun Ruan, Deyin Kong, Jun Dai, Kanglong Chen, Sujie Guo, and Xiaojun Wu

Vol. 17, Issue 7, 073001 (2019)