Chinese Optics Letters

Year: 2020

<Volume: 18, Issue: 1>

22 Article(s)

About the Cover:

Adiabatic elimination-based coupler for the resonator-waveguide coupling control system.

Research Articles

Atomic and Molecular Optics

Coulomb potential influence in the attoclock experimental scheme 

Zhilei Xiao, Wei Quan, Songpo Xu, Shaogang Yu, Yanlan Wang, Meng Zhao, Mingzheng Wei, Yu Zhou, Xuanyang Lai, Jing Chen, and Xiaojun Liu

Vol. 18, Issue 1, 010201 (2020)

Biomedical Optics

Fiber Optics and Optical Communications

Polarization in D-shaped fiber modulated by magneto-optical dichroism of magnetic fluid

Rende Ma, Luxue Wan, Xiuhao Liu, Xiaoping Li, Junfeng Jiang, and Yunjie Xia

Vol. 18, Issue 1, 010601 (2020)

Stimulated Brillouin scattering by the interaction between different-order optical and acoustical modes in an As2Se3 photonic crystal fiber

Weiqing Gao, Liang Chen, Wenhui Jiang, Zhengxiong Zhang, Xiu Zhang, Panyun Gao, Kang Xie, Wei Zhang, Yong Zhou, Meisong Liao, Takenobu Suzuki, and Yasutake Ohishi

Vol. 18, Issue 1, 010602 (2020)

Holography

Real-time color holographic video reconstruction using multiple-graphics processing unit cluster acceleration and three spatial light modulators

Shohei Ikawa, Naoki Takada, Hiromitsu Araki, Hiroaki Niwase, Hiromi Sannomiya, Hirotaka Nakayama, Minoru Oikawa, Yuichiro Mori, Takashi Kakue, Tomoyoshi Shimobaba, and Tomoyoshi Ito

Vol. 18, Issue 1, 010901 (2020)

Image Processing and Machine Vision

Lasers and Laser Optics

Three-level all-fiber laser at 915 nm based on polarization-maintaining Nd3+-doped silica fiber

Yafei Wang, Xingyu Li, Jiamin Wu, Xiulin Peng, Jiangkun Cao, Changsheng Yang, Shanhui Xu, Zhongmin Yang, and Mingying Peng

Vol. 18, Issue 1, 011401 (2020)

Lasing emission of dye-doped cholesteric liquid crystal microdroplet wrapped by polyglycerol in hollow glass microsphere

Chi Zhang, Dongying Fu, Chunli Xia, Lishuang Yao, Chunlian Lu, Weimin Sun, and Yongjun Liu

Vol. 18, Issue 1, 011402 (2020)

Random lasing of CsPbBr3 perovskite thin films pumped by modulated electron beam

Haibo Fan, Yining Mu, Chunyang Liu, Yan Zhu, Guozhen Liu, Shuai Wang, Yanzheng Li, and Peng Du

Vol. 18, Issue 1, 011403 (2020)

Real-time phase measurement and correction of dynamic multimode beam using a single spatial light modulator

Kun Xie, Wenguang Liu, Qiong Zhou, Zongfu Jiang, Fengjie Xi, and Xiaojun Xu

Vol. 18, Issue 1, 011404 (2020)

Watt-level Pr3+:YLF deep red laser pumped by a fiber-coupled blue LD module or a single-emitter blue LD

Miaomao He, Sheng Chen, Quanxin Na, Shaojuan Luo, Haiyong Zhu, Ying Li, Changwen Xu, and Dianyuan Fan

Vol. 18, Issue 1, 011405 (2020)

Nanophotonics

A controllable coupling structure for silicon microring resonators based on adiabatic elimination 

Fenghe Yang, Pengfei Sun, Ruixuan Chen, and Zhiping Zhou

Vol. 18, Issue 1, 013601 (2020)

Nonlinear Optics

Wavelength-dependent nonlinear absorption of gold nanocages

Shuang Chen, Suying Yang, Yan Huang, Weiyan Jiao, Guanghua Fan, and Yachen Gao

Vol. 18, Issue 1, 011901 (2020)

Optical Design and Fabrication

Experimental generation of Kagome lattices using metasurface of integrated convex lens 

Zhenhua Li, Chuanfu Cheng, Hanping Liu, Dawei Li, Shicai Xu, Huilan Liu, Junye Zhang, and Suzhen Zhang

Vol. 18, Issue 1, 012201 (2020)

Optical Sensing, Measurements, and Metrology

Blind identification of occurrence of multi-modality in laser-feedback-based self-mixing sensor

Muhammad Usman, Usman Zabit, Olivier D. Bernal, and Gulistan Raja

Vol. 18, Issue 1, 011201 (2020)

High sensitivity conductivity-temperature-depth sensing based on an optical microfiber coupler combined fiber loop

Liang Cao, Yang Yu, Min Xiao, Junbo Yang, Xueliang Zhang, and Zhou Meng

Vol. 18, Issue 1, 011202 (2020)

Optics in Computing and Optical Data Storage

Optical tape for high capacity three-dimensional optical data storage

Xupeng Yuan, Miao Zhao, Xinjun Guo, Yao Li, Zongsong Gan, and Hao Ruan

Vol. 18, Issue 1, 012001 (2020)

Optoelectronics

Bias-free operational monolithic symmetric-connected photodiode array

Dan Yang, Yongqing Huang, Tao Liu, Xiaokai Ma, Xiaofeng Duan, Kai Liu, and Xiaomin Ren

Vol. 18, Issue 1, 012501 (2020)

Stability optimization of channel-interleaved photonic analog-to-digital converter by extracting of dual-output photonic demultiplexing

Kangjia Zheng, Weiwen Zou, Lei Yu, Na Qian, and Jianping Chen

Vol. 18, Issue 1, 012502 (2020)

Thin Films and Optics At Surfaces

Controllable annulus micro-/nanostructures on copper fabricated by femtosecond laser with spatial doughnut distribution

Biwei Wu, Cong Wang, Zhi Luo, Junhui Li, Shu Man, Kaiwen Ding, and Ji’an Duan

Vol. 18, Issue 1, 013101 (2020)

A reconfigurable terahertz polarization converter based on metal–graphene hybrid metasurface

Junxiang Huang, Tao Fu, Haiou Li, Zhaoyu Shou, and Xi Gao

Vol. 18, Issue 1, 013102 (2020)