Chinese Optics Letters

Reviews

Nanophotonics

Ultrafast direct laser writing of 2D materials for multifunctional photonics devices [Invited]

Tieshan Yang, Han Lin, and Baohua Jia

Vol. 18, Issue 2, 023601 (2020)

Research Articles

Fiber Optics and Optical Communications

Dual-channel microfluidic sensor based on side-hole fiber with two long-period fiber gratings

Yu Zhang, Yongzhi Li, Chao Liu, Zhihai Liu, Yaxun Zhang, Xinghua Yang, Jianzhong Zhang, Jun Yang, and Libo Yuan

Vol. 18, Issue 2, 020601 (2020)

Highly efficient excitation of LP01 mode in ring-core fibers by tapering for optimizing OAM generation

Chunxiang Zhang, Fufei Pang, Huanhuan Liu, Lifei Chen, Junfeng Yang, Jianxiang Wen, and Tingyun Wang

Vol. 18, Issue 2, 020602 (2020)

Holography

Multi-reference lens-less Fourier-transform holography with a Greek-ladder sieve array

Jing Xie, Junyong Zhang, Xue Pan, Shenlei Zhou, and Weixin Ma

Vol. 18, Issue 2, 020901 (2020)

Real-time electroholography using a single spatial light modulator and a cluster of graphics-processing units connected by a gigabit Ethernet network

Hiromi Sannomiya, Naoki Takada, Tomoya Sakaguchi, Hirotaka Nakayama, Minoru Oikawa, Yuichiro Mori, Takashi Kakue, Tomoyoshi Shimobaba, and Tomoyoshi Ito

Vol. 18, Issue 2, 020902 (2020)

Lasers and Laser Optics

1.5 J high-beam-quality Nd:LuAG ceramic active mirror laser amplifier

Jianlei Wang, Kaiqi Zhao, Tao Feng, Xiaolei Zhu, and Weibiao Chen

Vol. 18, Issue 2, 021401 (2020)

Alignment and efficiency-monitoring method of high-power fiber-to-fiber coupling

Qingqing Kong, Yiqiu Jing, Hua Shen, Shiwei Deng, Zhigang Han, and Rihong Zhu

Vol. 18, Issue 2, 021402 (2020)

Laser-induced damage and periodic stripe structures of a CaF2 single crystal by an ArF excimer laser

Jingzhen Shao, Xu Liang, Libing You, Ning Pan, Ying Lin, Shimao Wang, Zanhong Deng, Xiaodong Fang, and Xi Wang

Vol. 18, Issue 2, 021403 (2020)

Nonlinear Optics

Dynamic relaxation process of a 3D super crystal structure in a Cu:KTN crystal

Quanxin Yang, Xin Zhang, Hongliang Liu, Xuping Wang, Yingying Ren, Shan He, Xiaojin Li, and Pengfei Wu

Vol. 18, Issue 2, 021901 (2020)

Optical Sensing, Measurements, and Metrology

A new phase-shifted long-period fiber grating for simultaneous measurement of torsion and temperature

Cuiting Sun, Ran Wang, Xiren Jin, Zemin Wang, Weiliang Liu, Shuo Zhang, Yiwei Ma, Jingyu Lin, Yue Li, Tao Geng, Weimin Sun, Zhongquan Qu, and Libo Yuan

Vol. 18, Issue 2, 021203 (2020)