Chinese Optics Letters

Year: 2020

<Volume: 18, Issue: 2>

18 Article(s)

About the Cover:

The device separates light with different spins, the left-handed component is coupled into the left waveguide, and the right-handed component is coupled into the right waveguide.

Reviews

Nanophotonics

Ultrafast direct laser writing of 2D materials for multifunctional photonics devices [Invited] 

Tieshan Yang, Han Lin, and Baohua Jia

Vol. 18, Issue 2, 023601 (2020)

Research Articles

Fiber Optics and Optical Communications

Dual-channel microfluidic sensor based on side-hole fiber with two long-period fiber gratings

Yu Zhang, Yongzhi Li, Chao Liu, Zhihai Liu, Yaxun Zhang, Xinghua Yang, Jianzhong Zhang, Jun Yang, and Libo Yuan

Vol. 18, Issue 2, 020601 (2020)

Highly efficient excitation of LP01 mode in ring-core fibers by tapering for optimizing OAM generation

Chunxiang Zhang, Fufei Pang, Huanhuan Liu, Lifei Chen, Junfeng Yang, Jianxiang Wen, and Tingyun Wang

Vol. 18, Issue 2, 020602 (2020)

Stable RF transfer over a fiber-optic ring with DSBCS modulation and a DSB RF signal

Pingyang Shi, Guiling Wu, Liang Hu, Qi Li, and Jianping Chen

Vol. 18, Issue 2, 020603 (2020)

Analysis of detection error for spot position in fiber nutation model

Xueqiang Zhao, Yunpeng Zhang, Minjie Huang, Peipei Hou, Ren Zhu, Jianfeng Sun, Xia Hou, and Weibiao Chen

Vol. 18, Issue 2, 020604 (2020)

Holography

Multi-reference lens-less Fourier-transform holography with a Greek-ladder sieve array

Jing Xie, Junyong Zhang, Xue Pan, Shenlei Zhou, and Weixin Ma

Vol. 18, Issue 2, 020901 (2020)

Real-time electroholography using a single spatial light modulator and a cluster of graphics-processing units connected by a gigabit Ethernet network

Hiromi Sannomiya, Naoki Takada, Tomoya Sakaguchi, Hirotaka Nakayama, Minoru Oikawa, Yuichiro Mori, Takashi Kakue, Tomoyoshi Shimobaba, and Tomoyoshi Ito

Vol. 18, Issue 2, 020902 (2020)

Lasers and Laser Optics

1.5 J high-beam-quality Nd:LuAG ceramic active mirror laser amplifier

Jianlei Wang, Kaiqi Zhao, Tao Feng, Xiaolei Zhu, and Weibiao Chen

Vol. 18, Issue 2, 021401 (2020)

Alignment and efficiency-monitoring method of high-power fiber-to-fiber coupling

Qingqing Kong, Yiqiu Jing, Hua Shen, Shiwei Deng, Zhigang Han, and Rihong Zhu

Vol. 18, Issue 2, 021402 (2020)

Laser-induced damage and periodic stripe structures of a CaF2 single crystal by an ArF excimer laser

Jingzhen Shao, Xu Liang, Libing You, Ning Pan, Ying Lin, Shimao Wang, Zanhong Deng, Xiaodong Fang, and Xi Wang

Vol. 18, Issue 2, 021403 (2020)

Nonlinear Optics

Dynamic relaxation process of a 3D super crystal structure in a Cu:KTN crystal 

Quanxin Yang, Xin Zhang, Hongliang Liu, Xuping Wang, Yingying Ren, Shan He, Xiaojin Li, and Pengfei Wu

Vol. 18, Issue 2, 021901 (2020)

Ultra-broadband enhanced nonlinear saturable absorption for Mo0.53W0.47Te2 nanosheets

Zhengting Du, Hui Wu, Tianqi Zhang, Zhenda Xie, Yangyang Lü, Xinjie Lü, Jinlong Xu, Gang Zhao, and Shining Zhu

Vol. 18, Issue 2, 021902 (2020)

Optical Sensing, Measurements, and Metrology

A new phase-shifted long-period fiber grating for simultaneous measurement of torsion and temperature

Cuiting Sun, Ran Wang, Xiren Jin, Zemin Wang, Weiliang Liu, Shuo Zhang, Yiwei Ma, Jingyu Lin, Yue Li, Tao Geng, Weimin Sun, Zhongquan Qu, and Libo Yuan

Vol. 18, Issue 2, 021203 (2020)

Non-intrusive flow measurement based on a distributed feedback fiber laser

Jiasheng Ni, Ying Shang, Chen Wang, Wenan Zhao, Chang Li, Bing Cao, Sheng Huang, Chang Wang, and Gangding Peng

Vol. 18, Issue 2, 021204 (2020)

Ultrafast Optics

Time-resolved study of the lasing emission from high vibrational levels of N2+ pumped with circularly polarized femtosecond pulses

Dongjie Zhou, Xiang Zhang, Qi Lu, Qingqing Liang, and Yi Liu

Vol. 18, Issue 2, 023201 (2020)

Terahertz wave emission from water lines

Shijia Feng, Liquan Dong, Tong Wu, Yong Tan, Rui Zhang, Liangliang Zhang, Cunlin Zhang, and Yuejin Zhao

Vol. 18, Issue 2, 023202 (2020)