Chinese Optics Letters

Year: 2020

<Volume: 18, Issue: 5>

17 Article(s)

About the Cover:

Schematic diagram of photonics quantum walks experimental device.

Reviews

Quantum Optics and Quantum Information

Photonic discrete-time quantum walks [Invited] 

Gaoyan Zhu, Lei Xiao, Bingzi Huo, and Peng Xue

Vol. 18, Issue 5, 052701 (2020)

Research Articles

Biomedical Optics

Detection of breast cancer based on novel porous silicon Bragg reflector surface-enhanced Raman spectroscopy-active structure

Xiaorong Ma, Hong Cheng, Junwei Hou, Zhenhong Jia, Guohua Wu, Xiaoyi Lü, Hongyi Li, Xiangxiang Zheng, and Chen Chen

Vol. 18, Issue 5, 051701 (2020)

Fiber Optics and Optical Communications

Uniformly high-speed semi-open loop polarization control and PMD suppression 

Bochen Wang and Zhengyong Li

Vol. 18, Issue 5, 050601 (2020)

Deep learning for position fixing in the micron scale by using convolutional neural networks

Hongye Li, Hu Liang, Qihao Hu, Meng Wang, and Zefeng Wang

Vol. 18, Issue 5, 050602 (2020)

Integrated Optics

Experimental observation of topologically protected defect states in silicon waveguide arrays

Tianying Lin, Ze Chen, Xiaopei Zhang, He Li, Xiaoping Liu, and Haibin Lü

Vol. 18, Issue 5, 051301 (2020)

Lasers and Laser Optics

Temperature measurement based on adaptive dual-comb absorption spectral detection

Kangwen Yang, Hai Li, Hang Gong, Xuling Shen, Qiang Hao, Ming Yan, Kun Huang, and Heping Zeng

Vol. 18, Issue 5, 051401 (2020)

Investigation of multispectral SF6 stimulated Raman scattering laser

Chencheng Shen, Xianglong Cai, Youbao Sang, Tiancheng Zheng, Zhonghui Li, Dong Liu, Wanfa Liu, and Jingwei Guo

Vol. 18, Issue 5, 051402 (2020)

Experimental investigation of spontaneous emission characteristics of InGaAs-based indium-rich cluster-induced special quantum structure 

Ming Zheng, Qingnan Yu, Hanxu Tai, Jianwei Zhang, Yongqiang Ning, and Jian Wu

Vol. 18, Issue 5, 051403 (2020)

Ultimate capacity analysis of cladding-pumped 10/130 Tm:fiber laser

Encai Ji, Jie Shi, Congwen Zha, Jing Zeng, Xinwu Zhou, Zhengdi He, Yong Yao, and Qitao Lü

Vol. 18, Issue 5, 051404 (2020)

Laser-induced liquid tin discharge plasma and its EUV spectra

Junwu Wang, Xinbing Wang, Duluo Zuo, and Vassily Zakharov

Vol. 18, Issue 5, 051405 (2020)

Materials

Blue–green color-tunable emissions in novel transparent Sr2LuF7:Eu/Tb glass-ceramics for WLEDs

Xiaoman Li, Shaoshuai Zhou, Rongfei Wei, Xueyun Liu, Bingqiang Cao, and Hai Guo

Vol. 18, Issue 5, 051601 (2020)

Nonlinear Optics

High repetition rate picosecond LiNbO3 THz parametric amplifier and parametric gain

Yuting Yang, Gang Zhao, Yue Huang, Liwen Feng, Senlin Huang, and Kexin Liu

Vol. 18, Issue 5, 051901 (2020)

Optical Sensing, Measurements, and Metrology

Optoelectronics

Switchable microwave photonic filter using a phase modulator and a silicon-on-insulator micro-ring resonator

Simin Li, Rong Cong, Zhengqian He, Tianliang Wang, Fangzheng Zhang, and Shilong Pan

Vol. 18, Issue 5, 052501 (2020)

Physical Optics

Broadband NIR absorber based on square lattice arrangement in metallic and dielectric state VO2

Rong Tian, Yi Li, Zhimin Liu, Jianzhong Zhou, Jin Liu, Lina Fan, Wenqing Zhao, Junxian Li, Xin Zhang, Chuang Peng, Yuda Wu, Xiaohua Wang, and Baoying Fang

Vol. 18, Issue 5, 052601 (2020)

Plasmonics and Metamaterials

Wide range bilayer aluminum nanowire grating sensors with robust reflective peaks

Zhicheng Ye and Jun Zheng

Vol. 18, Issue 5, 052401 (2020)

A polarization-insensitive fishnet/spacer/mirror plasmonic absorber for hot electron photodetection application

Zhiqiang Yang, Kang Du, Wending Zhang, Soojin Chua, and Ting Mei

Vol. 18, Issue 5, 052402 (2020)