Chinese Optics Letters

Year: 2020

<Volume: 18, Issue: 7>

22 Article(s)

About the Cover:

Schematic illustration of the rectangular dielectric metagrating for beam deflection with high diffraction efficiency.

Research Articles

Atomic and Molecular Optics

Laser stabilizing to ytterbium clock transition with Rabi and Ramsey spectroscopy

Yuxin Sun, Yuan Yao, Yaqin Hao, Hongfu Yu, Yanyi Jiang, and Longsheng Ma

Vol. 18, Issue 7, 070201 (2020)

Biomedical Optics

Three-dimensional tracking of multiple particles in large depth of field using dual-objective bifocal plane imaging

Aiwang Huang, Danni Chen, Heng Li, Dexiang Tang, Bin Yu, Jia Li, and Junle Qu

Vol. 18, Issue 7, 071701 (2020)

Diffraction and Gratings

Fiber Optics and Optical Communications

DOE effect on BER performance in MSK space uplink chaotic optical communication

Mi Li, Yuan Chen, Yuejiang Song, Cheng Zeng, and Xuping Zhang

Vol. 18, Issue 7, 070601 (2020)

General

Highly flexible Nyquist pulse generation based on multi-wavelength control

Bingjian Zhang, Kan Wu, Tianzhu Zhang, Siqi Liu, and Jianping Chen

Vol. 18, Issue 7, 070001 (2020)

Holography

Real-time spatiotemporal division multiplexing electroholography for 1,200,000 object points using multiple-graphics processing unit cluster

Hiromi Sannomiya, Naoki Takada, Kohei Suzuki, Tomoya Sakaguchi, Hirotaka Nakayama, Minoru Oikawa, Yuichiro Mori, Takashi Kakue, Tomoyoshi Shimobaba, and Tomoyoshi Ito

Vol. 18, Issue 7, 070901 (2020)

Imaging Systems

Performance comparison of ghost imaging versus conventional imaging in photon shot noise cases

Zijie Li, Qing Zhao, and Wenlin Gong

Vol. 18, Issue 7, 071101 (2020)

Lasers and Laser Optics

Parallel registration algorithm with arbitrary affine transformation

Qin Shu, Xiuli He, Chang Wang, and Yunxiu Yang

Vol. 18, Issue 7, 071001 (2020)

25 Gb/s directly modulated ground-state operation of 1.3 μm InAs/GaAs quantum dot lasers up to 75°C

Zhongkai Zhang, Zunren Lü, Xiaoguang Yang, Hongyu Chai, Lei Meng, and Tao Yang

Vol. 18, Issue 7, 071401 (2020)

Sub-10-fs pulse generation from a blue laser-diode-pumped Ti:sapphire oscillator 

Han Liu, Geyang Wang, Jianwang Jiang, Wenlong Tian, Dacheng Zhang, Hainian Han, Shaobo Fang, Jiangfeng Zhu, and Zhiyi Wei

Vol. 18, Issue 7, 071402 (2020)

High-repetition-rate pulsed fiber laser based on virtually imaged phased array

Xuanjuan Chen, Yuxin Gao, Jiamin Jiang, Meng Liu, Aiping Luo, Zhichao Luo, and Wencheng Xu

Vol. 18, Issue 7, 071403 (2020)

Materials

Room-temperature synthesis of cyan CsPb(Cl/Br)3/SiO2 nanospheres with LiCl-H2O solution

Peiyuan Cao, Bobo Yang, Yanrong Cao, Fei Zheng, and Jun Zou

Vol. 18, Issue 7, 071601 (2020)

Nanophotonics

Rectangular dielectric metagrating for high-efficiency diffraction with large-angle deflection 

Weiyi Shi, Weimin Deng, Weinan Liu, Zepeng Zhuang, Zhibin Fan, and Jianwen Dong

Vol. 18, Issue 7, 073601 (2020)

Nonlinear Optics

Frequency-doubled vortex beam emitter based on nonlinear Cherenkov radiation

Chen Lin, Yan Chen, Xiaoyang Li, Lei Yang, Rui Ni, Gang Zhao, Yong Zhang, Xiaopeng Hu, and Shining Zhu

Vol. 18, Issue 7, 071902 (2020)

Affirming nonlinear optical coefficient constancy from z-scan measurement 

Shijia Hua, Kang Du, Heng Wang, Wending Zhang, Ting Mei, and Elhadj Dogheche

Vol. 18, Issue 7, 071903 (2020)

Optical Design and Fabrication

Dynamic aberrations correction of Roll-Nod conformal seeker based on the diffraction surface and anamorphic asphere surface

Yunqiang Zhang, Jun Chang, Fanyang Dang, Xiaodong Bai, and Guoqing Pan

Vol. 18, Issue 7, 072201 (2020)

Optical Sensing, Measurements, and Metrology

Demodulation of the multi-peak fiber Bragg grating sensor based on partial wavelength scan

Pan Dai, Yu Zhou, Leilei Wang, Shangjing Liu, Xuping Zhang, and Xiangfei Chen

Vol. 18, Issue 7, 071201 (2020)

Multi-channel polarized low-coherence interference synchronous demodulation system based on a matrix charge-coupled device

Shuang Wang, Jie Zhou, Junfeng Jiang, Kun Liu, Qun Han, Yanan Duan, Rundong Wang, and Tiegen Liu

Vol. 18, Issue 7, 071202 (2020)

Optoelectronics

Ultra-high resolution microwave photonic radar with post-bandwidth synthesis

Cong Ma, Hao Chen, Xingwei Ye, Xiangchuan Wang, and Shilong Pan

Vol. 18, Issue 7, 072501 (2020)

Plasmonics and Metamaterials

Effective medium theory of checkboard structures in the long-wavelength limit

Zhanlei Hao, Yawen Zhuang, Ying Chen, Yineng Liu, and Huanyang Chen

Vol. 18, Issue 7, 072401 (2020)

Ultrafast Optics

THz generation from water wedge excited by dual-color pulse

Min Li, Zhenyu Li, Junyi Nan, Yu Xia, Mingyang He, Feng Wang, Wenhui Lu, Shuai Yuan, and Heping Zeng

Vol. 18, Issue 7, 073201 (2020)