Chinese Optics Letters

Year: 2020

<Volume: 18, Issue: 9>

15 Article(s)

About the Cover:

The SU(2) transformation in the Jordan-Schwinger map is exploited to derive the wave function for the Hermite-Laguerre-Gaussian (HLG) modes which are the generalized transverse modes of spherical laser resonators. The image is numerical patterns for the high-order HLG mode.

Research Articles

Atomic and Molecular Optics

Portable atomic gravimeter operating in noisy urban environments 

Bin Chen, Jinbao Long, Hongtai Xie, Chenyang Li, Luokan Chen, Bonan Jiang, and Shuai Chen

Vol. 18, Issue 9, 090201 (2020)

Fiber Optics and Optical Communications

Digital-analog hybrid optical phase-lock loop for optical quadrature phase-shift keying

Shaowen Lu, Yu Zhou, Funan Zhu, Jianfeng Sun, Yan Yang, Ren Zhu, Shengnan Hu, Xiaoxi Zhang, Xiaolei Zhu, Xia Hou, and Weibiao Chen

Vol. 18, Issue 9, 090602 (2020)

General

Multi-technique analysis of an ancient stratified glass eye bead by OCT, μ-XRF, and μ-Raman spectroscopy

Junqing Dong, Qinghui Li, and Yongqing Hu

Vol. 18, Issue 9, 090001 (2020)

Imaging Systems

Naked-eye ghost imaging via photoelectric feedback

Gao Wang, Huaibin Zheng, Zhiguo Tang, Yuchen He, Yu Zhou, Hui Chen, Jianbin Liu, Yuan Yuan, Fuli Li, and Zhuo Xu

Vol. 18, Issue 9, 091101 (2020)

Lasers and Laser Optics

Power and spectral analyses in diode-pumped c-cut Pbnm Tm:YAP laser

Jacek Kwiatkowski

Vol. 18, Issue 9, 091401 (2020)

Experimental investigation on residual reflectance of Nd:glass amplifier edge cladding

Junjiang Hu, Liyan Zhang, Jiachuan Ni, Tao Meng, Lei Wen, Youkuo Chen, Jingping Tang, Biao Wang, Shubin Chen, Wei Chen, and Lili Hu

Vol. 18, Issue 9, 091402 (2020)

Laser transverse modes of spherical resonators: a review [Invited] 

Y. F. Chen, C. C. Lee, C. H. Wang, and M. X. Hsieh

Vol. 18, Issue 9, 091404 (2020)

Optoelectronics

Photonic-assisted single system for microwave frequency and phase noise measurement 

Jingzhan Shi, Fangzheng Zhang, De Ben, and Shilong Pan

Vol. 18, Issue 9, 092501 (2020)

Other Areas of Optics

Optical edge detection with adjustable resolution based on liquid crystal polarization gratings

Yang Yang, Xinyang Liu, Yan Wu, Ting Li, Fan Fan, Huihui Huang, and Shuangchun Wen

Vol. 18, Issue 9, 093501 (2020)

Plasmonics and Metamaterials

Plasmonic Luneburg lens and plasmonic nano-coupler

Lei Zhang, Lin Wang, Yanqing Wu, and Renzhong Tai

Vol. 18, Issue 9, 092401 (2020)

Active formatting modulation of electromagnetically induced transparency in metamaterials 

Hao Sun, Yuhua Tang, Yuze Hu, Jie You, Hengzhu Liu, and Xin Zheng

Vol. 18, Issue 9, 092402 (2020)

Tunable terahertz absorber based on transparent and flexible metamaterial

Junyu Xiao, Ruiwen Xiao, Rongxuan Zhang, Zhixiong Shen, Wei Hu, Lei Wang, and Yanqing Lu

Vol. 18, Issue 9, 092403 (2020)

Ultrafast Optics

Regular uniform large-area subwavelength nanogratings fabricated by the interference of two femtosecond laser beams via cylindrical lens

Kaiqiang Cao, Long Chen, Ke Cheng, Zhenrong Sun, and Tianqing Jia

Vol. 18, Issue 9, 093201 (2020)