Acta Optica Sinica

Year: 2014

<Volume: 34, Issue: 3>

51 Article(s)

About the Cover:

Thin Films

Simulation of Multi-Alkali Photocathode Sensitivity

Yingbo An, Xiangyan Xu, Qiaoxia Sun, Xibin Cao, Wenlong Wen, Junfeng Wang, Hulin Liu, Yu Lu, Jinshou Tian, Xiaofeng Li, and Yanhong Li

Vol. 34, Issue 3, 331001 (2014)

Materials

Study of Polyether Polyurethane Gel Electrolytes For Dye-Sensitized Solar Cells

Xiaojie Li, Jian Gao, Yiran Wang, Yuhua Dai, and Mingshan Yang

Vol. 34, Issue 3, 316001 (2014)

Density-Functional Theory Study of the Structural, Stability and Spectrum Properties for Mg2Sin (n=1~9) Clusters

Shuai Zhang, Xuyan Liu, Zhuo Wang, Genquan Li, and Cheng Lu

Vol. 34, Issue 3, 316002 (2014)

Imaging Systems

Spectral Inversion Modeling and Manufacture Tolerance Analysis of a Solid Mach-Zehnder Imaging Spectrometer

Li Kang, Min Huang, Yunfeng Nie, and Qiang Fu

Vol. 34, Issue 3, 311002 (2014)

Atmospheric and oceanic optics

Study on the Measurement of Isoplanatic Angle Using Stellar Scintillation

Longkun Yu, Hong Shen, Xu Jing, Zaihong Hou, and Yi Wu

Vol. 34, Issue 3, 301001 (2014)

Atmosphere Turbulence Blurred Image Restoration Based on Atmosphere Coherent Length

Changli Wen, Rong Xu, Tao Men, and Changhai Liu

Vol. 34, Issue 3, 301002 (2014)

Accuracy Analysis of All-Fiber Differential Absorption Lidar for Atmospheric Component

Po Gao, Yihua Hu, Nanxiang Zhao, Yong Wang, and Zheng Li

Vol. 34, Issue 3, 301003 (2014)

Research and Simulation Analysis of Atmospheric Polarization Properties under Water Cloud Condition

Qi Liu, Jinkui Chu, Jing Wang, and Le Guan

Vol. 34, Issue 3, 301004 (2014)

Effects of the Recoil and Downpumping on the Excitation and Radiation of Sodium Atoms in the Mesosphere

Xiangyuan Liu, Xianmei Qian, Honghua Huang, Yujie Li, and Ruizhong Rao

Vol. 34, Issue 3, 301005 (2014)

Fourier optics and signal processing

System for Optical Multiple Binary Image Encryption by Random Phase Mask Multiplexing

Yi Qin, Jing Li, Maofen Ma, and Xiaodong Lü

Vol. 34, Issue 3, 307001 (2014)

Research on Optical Image Encryption Technique with Compressed Sensing

Xiaoyong Liu, Yiping Cao, and Pei Lu

Vol. 34, Issue 3, 307002 (2014)

Spectroscopy

Study of the Structure of Large Aperture Ultraviolet Fourier Transform Imaging Spectrometer

Yang Liu, Ningfang Liao, Tingzhu Bai, Hang Lü, and Yusheng Lian

Vol. 34, Issue 3, 330001 (2014)

Study on the Performance Indexes of Spatial Heterodyne Spectrometer Influenced by Elements Tolerances

Haiyan Luo, Hailiang Shi, Shuang Li, Wei Xiong, and Jin Hong

Vol. 34, Issue 3, 330002 (2014)

Plasma Characteristics of Different Microstructures of Steel 12Cr1MoV

Yuan Dai, Jun Li, Wanli Zhong, Xuan Dong, Wensheng Li, Shunchun Yao, and Jidong Lu

Vol. 34, Issue 3, 330003 (2014)

Research on Raman Spectral Characteristics and Mechanism of Ammonium Sulfate Solution

Song Sun, Tingdong Cai, Ying Liu, Jingjing Wang, Yong Ye, and Shanghai Chen

Vol. 34, Issue 3, 330004 (2014)

Resonance Enhanced Multiphoton Ionization Spectrum of H2S Molecular Rydberg Series

Lianshui Zhang, Wanlin He, Zhanlong Zhao, Guiyin Zhang, and Kuifang Zhao

Vol. 34, Issue 3, 330005 (2014)

Fiber Optics and Optical Communications

Study of the Tunable Optical Comb Filter Based on Sagnac Interferometer Loop

Nuannuan Shi, Yiying Gu, Jingjing Hu, Shu Hu, Zijian Kang, Xiuyou Han, and Mingshan Zhao

Vol. 34, Issue 3, 306001 (2014)

Theoretical Analysis of Optical Propagation Characteristics of Side-Polished Photonic Crystal Fiber

Xiaoli He, Zhe Chen, Jianhui Yu, Yingxin Zeng, Yunhan Luo, Jun Zhang, Jieyuan Tang, Qingsong Wei, Junxin Xie, and Huacai Huang

Vol. 34, Issue 3, 306003 (2014)

Photonic Frequency-Multiplying Millimeter-Wave Generation Based on Dual-Parallel Mach-Zehnder Modulator

Jing Zhang, Muguang Wang, Chenguang Shao, Tangjun Li, and Shuisheng Jian

Vol. 34, Issue 3, 306004 (2014)

Effect of Fiber Bend on Interferometric Fiber Optical Gyroscopes Performance

Changxin Wu, Mingwei Yang, Yuanhong Yang, Xinxin Suo, and Ting Wang

Vol. 34, Issue 3, 306005 (2014)

Optical Devices

Long Trace Profiler Based on Multiple-Beam Interference

Jing Li, Yan Gong, Jiasheng Liao, and Wei Zhang

Vol. 34, Issue 3, 323001 (2014)

Thermal Interact Effects of LED Chip with YAG Phosphor Layer

Luqiao Yin, Fei Weng, Peng Song, Jinlong Zhang, Weiqiao Yang, and Jianhua Zhang

Vol. 34, Issue 3, 323002 (2014)

Stability Measurement and Temperature Compensation of Mid-Infrared Methane Detection Device

Weilin Ye, Chuantao Zheng, and Yiding Wang

Vol. 34, Issue 3, 323003 (2014)

Optical Design and Fabrication

Optical Design of an Avionic Helmet-Mounted Displays Using Freeform Surface

Hua Li, Xin Zhang, Chao Wang, Guangwei Shi, and Qiang Fu

Vol. 34, Issue 3, 322001 (2014)

Investigation of Uniform Illumination of the Near-Field on the Lateral Panels Using LED Projectors

Liping Lai, Qiren Zhuang, Dejuan Liang, Yepeng Zhou, Linling Zhuang, and Jufeng Wang

Vol. 34, Issue 3, 322002 (2014)

Coordinate Datum Transition Method for Optical System Computer-Aided Alignment

Zhiyuan Gu, Changxiang Yan, Chunhui Hu, Yang Wang, Zhiliang Gao, and Wei Liu

Vol. 34, Issue 3, 322003 (2014)

On-Orbit Adjustment and Compensation for Large Aperture Optical System

Jianfeng Liu, Huijun Wang, Dewei Sun, Bo Li, and Feng Zhou

Vol. 34, Issue 3, 322005 (2014)

Machine Vision

A Method of Extended Target Tracking Based on Inertia Ellipse and Pose Compensation

Rujin Zhao, Enhai Liu, Qiheng Zhang, and Lianjun Zhao

Vol. 34, Issue 3, 315001 (2014)

Sub-Pixel Stitching Method for Large Object with Duplicate Texture of Automatic Visual Inspection

Yunceng Song, Wei Chen, Yutang Ye, Juanxiu Liu, Binquan Huang, Tao Guo, and Jin Zhao

Vol. 34, Issue 3, 315002 (2014)

Lasers and Laser Optics

Calculation and Experiment of the Focal Spot Caused by Continuous Phase Plate with Incident Wavefront Distortion

Shenglin Wen, Hao Yan, Yuanhang Zhang, Chunlin Yang, Jian Wang, and Qikai Shi

Vol. 34, Issue 3, 314001 (2014)

Theory Analysis and Experimental Investigation of Thermodynamic Unstable Resonator Solid State Laser

Quanwei Jin, Jianfeng Jiang, Bo Tu, Zhen Cai, Yali Wang, Xiaojun Wang, Shenglin Wen, and Chun Tang

Vol. 34, Issue 3, 314002 (2014)

Characteristics Study of the Backscattering Light on Shenguang-III Prototype

Xiaoshi Peng, Feng Wang, Dong Yang, Tao Xu, Huiyue Wei, Shenye Liu, Yu Mei, Yonggang Liu, and Ming Chen

Vol. 34, Issue 3, 314004 (2014)

Experimental Investigations on Relation of Magnetic Insensitive Point and Discharge Current in Zero-Lock Laser Gyro

Ke Liang, Zonghu Han, Linfeng Chen, and Xin Fu

Vol. 34, Issue 3, 314005 (2014)

Integrated Optics

Analysis and Simulation of an Ultra-Compact Polymer Five-Port Optical Router

Chuantao Zheng, Qianqian Luo, Xiaoliang Huang, Lei Liang, Yiding Wang, and Daming Zhang

Vol. 34, Issue 3, 313001 (2014)

Quantum Optics

Realization of Low Threshold Operation of Non-Degenerate Optical Parameteric Amplifier with Wedged KTP Crystal

Min Zhang, Yaoyao Zhou, Fang Li, and Xiaojun Jia

Vol. 34, Issue 3, 327001 (2014)

Detectors

Nonuniformity Correction Algorithm for Infrared Focal Plane Arrays Based on Extended Total Variation

Zepeng Wu, Hongguang Jia, Ming Xuan, Mingchao Zhu, Lingling Guo, and Lei Yang

Vol. 34, Issue 3, 304001 (2014)

Diffraction and Gratings

Effects of Ultrasonic Vibration and Wettability Enhancement on Surface Roughness on Blaze Plane of Silicon Echelon Grating

Qingbin Jiao, Bayanheshig , Xin Tan, Yanru Li, Jiwei Zhu, and Na Wu

Vol. 34, Issue 3, 305001 (2014)

Remote Sensing and Sensors

Automatic on-Orbit Adjusting Gains of Space Camera Based on Lighting Conditions

Xingxing Wu, Jinguo Liu, Huaide Zhou, and Boyan Zhang

Vol. 34, Issue 3, 328001 (2014)

Analysis of Integrated Speckle Receiving Characteristics Based on Synthetic Aperture Imaging Ladar

Qian Xu, Yu Zhou, Jianfeng Sun, Zhiwei Sun, Xiaoping Ma, and Liren Liu

Vol. 34, Issue 3, 328002 (2014)

Denoising Technology of Radar Life Signal Based on Lifting Wavelet Transform

Xiufang Yang, Wei Zhang, and Yuxiang Yang

Vol. 34, Issue 3, 328003 (2014)

Medical optics and biotechnology

Application of Spatial Differential Confocal Microscopy in Obtaining Edge Enhanced Microscopic Images

Liru Wu, Zhilie Tang, Yongbo Wu, Yan Chi, and Minfang Huang

Vol. 34, Issue 3, 317001 (2014)

Instrumentation, Measurement and Metrology

A Phase Extraction Algorithm in Wavelength Tuning Interferometry

Jian Liu, Ailing Tian, Bingcai Liu, and Hongjun Wang

Vol. 34, Issue 3, 312001 (2014)

Calibration of Spectroscopic Ellipsometer Using Multiple Standard Samples

Guozhi Song, Tao Liu, Yaqin Chen, Guoguang Li, and Jiandong Wang

Vol. 34, Issue 3, 312003 (2014)

Projector Defocusing Profilometry Based on Sierra Lite Dithering Algorithm

Jiangzhao Lü, Feipeng Da, and Dongliang Zheng

Vol. 34, Issue 3, 312004 (2014)

Dual-Frequency Quad-Edge Frequency Discrimination Photoelectric Detection Technique Based on Single Fabry-Perot Etalon

Fahua Shen, Aiai Yu, Jihui Dong, Yiqi Xia, and Chenglin Liu

Vol. 34, Issue 3, 312005 (2014)

Refractive Index Distribution and Surface Profile Measurement of Micro-Optics Based on Dual Wavelength Digital Holography

Lijun Deng, Yong Yang, Bingchuan Shi, Zhonghong Ma, Qi Ge, and Hongchen Zhai

Vol. 34, Issue 3, 312006 (2014)

Atomic and Molecular Physics

Excitation Characteristics and Vibronic Interaction of NH3 Molecule

Huaping Mao, Lanrong Yang, Chunjun Shu, Peng Li, and Zhenghe Zhu

Vol. 34, Issue 3, 302001 (2014)