Acta Optica Sinica

Year: 2020

<Volume: 40, Issue: 21>

24 Article(s)

About the Cover:

Thin Films

Optical Spectra and Surface Morphologies of Near-Infrared Narrow Band-Pass Filters Using Dual Ion Beam Sputtering

Chen Gang, Liu Dingquan, Ma Chong, Wang Kaixuan, Zhang Li, and Gao Lingshan

Vol. 40, Issue 21, 2131001 (2020)

Anti-Reflection Protective Film of Chalcogenide Glass Substrate and Its Environmental Adaptability

Fu Xiuhua, Huang Hongyu, Zhang Jing, Zhang Gong, Yin Shiping, and Liu Kewu

Vol. 40, Issue 21, 2131002 (2020)

Optics at Surfaces

Raman Enhanced Properties of Silver/Graphene/Silver Composite Structure Prepared by One-Step Method

Xing Haojian, Zhu Yong, and Zhang Jie

Vol. 40, Issue 21, 2124001 (2020)

Ultra-Broadband Solar Absorber Based on Titanium Nitride and Titanium Dioxide

Zhang Chen, Xue Wenrui, Chen Yuefei, Zhang Jing, and Li Changyong

Vol. 40, Issue 21, 2124002 (2020)

Plasmonic Enhanced Near-Infrared Absorption of Metal-Silicon Composite Microstructure

Yang Liu, Jiang Shilei, Sun Guobin, Yang Pengfei, Ji Xuesong, and Zhang Jin

Vol. 40, Issue 21, 2124003 (2020)

Imaging Systems

Deep Learning Based Image Restoration Method of Optical Synthetic Aperture Imaging System

Tang Ju, Wang Kaiqiang, Zhang Wei, Wu Xiaoyan, Liu Guodong, Di Jianglei, and Zhao Jianlin

Vol. 40, Issue 21, 2111001 (2020)

Algorithm for Underwater Polarization Imaging Based on Global Estimation

Feng Fei, Wu Guojun, Wu Yafeng, Miao Yuhong, and Liu Bo

Vol. 40, Issue 21, 2111002 (2020)

Instantaneous Image-Rotation Analysis for Dynamic Format Imaging of Space CMOS Camera

Wang Shaoen, Yang Xiubin, Xu Tingting, Han Jinliang, Chang Lin, and Yue Wei

Vol. 40, Issue 21, 2111003 (2020)

Fiber Optics and Optical Communications

High-Performance Microwave Photonic Filter Based on Fiber Ring Resonator

Zhang Ziping, Niu Xiaochen, Huang Jie, Chen Shuo, Sun Shaohua, Liu Shengcheng, and Liu Jie

Vol. 40, Issue 21, 2106001 (2020)

Development and Verification of Carbon Fiber Based FBG Earth Pressure Sensors Using Additive Manufacturing Technology

Bao Chengzhi, Hong Chengyu, Sun Dean, and Su Dong

Vol. 40, Issue 21, 2106002 (2020)

Research on Construction Method of Polarization Code in Wireless Optical Communication

Cao Yang, Li Yue, and Li Xiaohong

Vol. 40, Issue 21, 2106003 (2020)

Optical Design and Fabrication

Critical Pattern Selection Based on Diffraction Spectrum Analysis for Full-Chip Source Mask Optimization

Liao Lufeng, Li Sikun, Wang Xiangzhao, Zhang Libin, Zhang Shuang, Gao Pengzheng, Wei Yayi, and Shi Weijie

Vol. 40, Issue 21, 2122001 (2020)

Carbon Fiber Truss Support Technology for JL-1 Light High Resolution Space Camera

Song Kexin, Zhang Lei, Jia Xuezhi, and Su Zhiqiang

Vol. 40, Issue 21, 2122002 (2020)

Machine Vision

Contour-Point Refined Mask Prediction for Single-Stage Instance Segmentation

Zhang Xuyi and Cao Jiale

Vol. 40, Issue 21, 2115001 (2020)

Depth Camera-Based Location and Restoration of Special Surface

Fei Dian, Chen Jianlin, Liu Dongsheng, and Zhang Zhijiang

Vol. 40, Issue 21, 2115002 (2020)

Lasers and Laser Optics

Study on the Intensity Tuning Curve in a Laser Gyro Based on Lamb Theory

Liu Jianning, Liu Yujie, Jiao Mingxing, Jiang Junbiao, Weng Jun, and Guo Lanpeng

Vol. 40, Issue 21, 2114001 (2020)

Scattering

Measurement of Surface Scattering Characteristics of Black Materials in Thomson Scattering System

Wang Peng, Yuan Peng, Tan Weiqiang, and Zheng Jian

Vol. 40, Issue 21, 2129002 (2020)

Image Processing

Segmentation of Subway Tunnel Wall Surface Objects Based on Laser 3D Point Cloud

Cao Guiping, Liu Xingsi, Liu Nian, Yang Kecheng, and Xia Min

Vol. 40, Issue 21, 2110001 (2020)

Building Change Detection for Aerial Images Based on Attention Pyramid Network

Tian Qinglin, Qin Kai, Chen Jun, Li Yao, and Chen Xuejiao

Vol. 40, Issue 21, 2110002 (2020)

CT Image Segmentation Method Combining Wavelet Transform and RSF Model

Wang Jue, Zhang Xiuying, Cai Yufang, and Lu Yanping

Vol. 40, Issue 21, 2110003 (2020)

Diffraction and Gratings

Optimal Design of Spectroscopic Structure Based on Prism-Grating Combination

Zeng Chaobin, Liu Bin, Xia Zhengde, Shi Yuzhang, and Han Yan

Vol. 40, Issue 21, 2105001 (2020)

Remote Sensing and Sensors

GF-6 WFV Data Cloud Detection Based on Improved LCCD Algorithm

Wang Yongji, Ming Yanfang, Liang Tianchen, Zhou Xueying, Jia Chen, and Wang Quan

Vol. 40, Issue 21, 2128001 (2020)

Multi-Objective Optimization of Hyperspectral Band Selection Based on Attention Mechanism

Guan Shihao, Yang Guang, Lu Shan, and Fu Yanyu

Vol. 40, Issue 21, 2128002 (2020)