Acta Photonica Sinica

Year: 2010

<Volume: 39, Issue: s1>

23 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Near Infrared Face and Iris Fusion Algorithm Based on Support Vector Machine

Yu-qing HE, Fei-hu LIU, Guang-qin FENG, Ya LU, and Huan HE

Vol. 39, Issue s1, 1 (2010)

Method of Laser Micro-photoluminescence Spectrum for Accurately Measuring Optical Quantum Properties

Yan FANG, Zhang-hai CHEN, and Fang-zhen WANG

Vol. 39, Issue s1, 6 (2010)

Distinguishing the Authenticity of Anti-freeze Liquid and Brake Fluid by Terahertz Time-domain Spectra Technology

Shou-ming ZHU, Lu TIAN, Kun ZHAO, Song-qing ZHAO, Hui ZHAO, Ri-ma BAO, Qing MIAO, Qing-li ZHOU, Yu-lei SHI, Dong-mei ZHAO, and Cun-lin ZHANG

Vol. 39, Issue s1, 9 (2010)

Progress in Measurement with Picometer Resolution and Subdivision Technique

Shan-zhi TANG, Zhao WANG, Zhi-xiong JIANG, and Jun-jie GUO

Vol. 39, Issue s1, 14 (2010)

Digital Speckle Pattern Interferometry for Deformation Measurement

Hui DONG, Yan ZHOU, Jun GUO, Wan-yi ZHANG, and Wen-sheng WANG

Vol. 39, Issue s1, 19 (2010)

Light Propagation Characteristics of Meridian and Surrounding Non-meridian Tissue

Xiangrong Liu, Changshui Chen, Jinwang Yu, Yifan Jiang, Xiaomei Liu, and Songhao Liu

Vol. 39, Issue s1, 29 (2010)

SPICE Model of Top-emitting OLED for Microdisplay

Shao-xin ZONG, Chuan-nan LI, Chen-huai L, Guo-hua XIE, Yi ZHAO, and Shi-yong LIU

Vol. 39, Issue s1, 34 (2010)

A Novel Highly Birefringent Photonic Crystal Fiber

Jian LIANG, Mao-jin YUN, Wei-jin KONG, Xin SUN, Wen-fei ZHANG, Si-xing XI, Xia YIN, and Xue-zong YANG

Vol. 39, Issue s1, 39 (2010)

Polarimetric and Multi-spectral Image Fusion Based on HSI Color System and Wavelet Transform

Zhen-yue CHEN, Xia WANG, and Xiao-feng ZOU

Vol. 39, Issue s1, 43 (2010)

Effective Refractive Index of a Finite One-Dimensional Photonic Crystal

Bo-wen CHU, Li-ming ZHAO, and Jing ZHAO

Vol. 39, Issue s1, 48 (2010)

Theoretical Simulation and Experimental Investigation of Side-polished Fiber Bragg Grating

Dan YIN, Ming-hong YANG, Ji-xiang DAI, Xiao-bin LI, Hong-liang LIU, Jie-yuan TANG, and Zhe CHEN

Vol. 39, Issue s1, 54 (2010)

Data Processing Technique for Hyperspectral Absorption and Attenuation Meter

Xuan ZHANG, Bang-yi TAO, and Xian-qiang HE

Vol. 39, Issue s1, 59 (2010)

Effect of Catalytic Agent on Fabricating SiO2 Thin Film

Rui-min JIN, Dong-yue XIAO, Li-min CANG, Tao YAN, Jian-jun XU, and Xiang-ju HAN

Vol. 39, Issue s1, 72 (2010)

umerical Solution of Mode Field of Optical Fiber with Any Multiple Packet Layers

Tao XIA, Hong-li GUO, and Gen-xiang CHEN

Vol. 39, Issue s1, 75 (2010)

All-fiber Tm3+-doped Fiber Laser Using Pump Combiner and Fiber Bragg Grating Inscribed by Femtosecond

Wei WANG, Yun-jun ZHANG, Dong-ming LI, Yue-zhu WANG, and Hui-liang GE

Vol. 39, Issue s1, 80 (2010)

Gain Evaluation of Optical Designing on Er3+/Yb3+ Co-doped Aluminum Germanate Glass Channel Waveguide

Xin-dong RUAN, Rui-tu ZHAO, Ming LIU, Yan-yan JIANG, Hai LIN, and Xin ZHAO

Vol. 39, Issue s1, 88 (2010)

Analysis of the Resolving Power of ICCD System

Hao YIN, Guang-rong LIU, Wei-qi JIN, and Feng-wen MI

Vol. 39, Issue s1, 96 (2010)

Design of an 8 Times Ratio Visible Zoom Optical System

Zhe-yuan FAN, Jian-zhong CAO, En-shi QU, and Hong-tao YANG

Vol. 39, Issue s1, 101 (2010)

Design on Optical Lens of Aircraft-borne Star Tracker

Yang WANG, ping ZHANG LI, Zhi WANG, and Ke QIAO

Vol. 39, Issue s1, 105 (2010)