Acta Photonica Sinica

Year: 2011

<Volume: 40, Issue: 5>

30 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Control of Radiation Characteristics of a Micro Random-laser

Hui-qin WANG, Zheng-dong LIU, and Ao-lie YU

Vol. 40, Issue 5, 647 (2011)

Synthesis and Luminescence Properties of La2(WO4)3∶Eu3+ red Phosphors as LED Application

Jin-sheng LIAO, Hang-ying YOU, He-rui WEN, Jing-lin CHEN, Wei-xiong YOU, and Yin-wei WEI

Vol. 40, Issue 5, 658 (2011)

Optimization Design on Packaging Materials of High-power LED for Lighting

Yi-bing LIU, Yu-xing DAI, and Zhi-gang HUANG

Vol. 40, Issue 5, 663 (2011)

Optical Design of Spaceborne Shortwave Infrared Imaging Spectrometer with Wide Field of View

Qing-sheng XUE, Guang-yu LIN, and Ke-fei SONG

Vol. 40, Issue 5, 673 (2011)

Dynamic MTF Analysis and Research for Aerial Camera

Jing-yu LIAO, Xiao-dong GAO, and Wei LIANG

Vol. 40, Issue 5, 679 (2011)

A Fiber Bragg Grating Sensor of Steel Corrosion at Different Humidities

Han-li CAI, Wen-bin HU, Yan-xiao ZHANG, Li-yun DING, and Wei CHEN

Vol. 40, Issue 5, 690 (2011)

Experimental Investigation on Near Gaussian-shaped Spectrum Erbium-Doped Fiber Super-flourescent Source in Double-pass Forward Configuration

Wei-wei YE, Hong FANG, Cheng-xiang LIU, Xu WU, Shuang-chen RUAN, and Li ZHANG

Vol. 40, Issue 5, 694 (2011)

Simulation the ASE Dynamics in the Pulsed-pumped Ytterbium-doped Fiber Amplifiers

Wei-yi ZHANG, Ji-ping NING, Bo CHEN, Xiao-lei BAI, Qun HAN, and Lei ZHOU

Vol. 40, Issue 5, 699 (2011)

Diffuse Optical Tomography of Small-Animal-Sized Tissues Based on the Steady Radiative Transfer Equation

Meng JIN, Feng GAO, Fang YANG, Jiao LI, and Wen-juan MA

Vol. 40, Issue 5, 705 (2011)

Ramage Repair for Enhanced Ultraviolet-B Radiation on Antioxidant System of Arabiodopsis by He-Ne Laser

Xiao-yan JIANG, Li-mei GAO, Yong-feng LI, and Rong HAN

Vol. 40, Issue 5, 712 (2011)

Biological Tissue′s Temperature Field During the Laser-Induced Interstitial Thermotherapy

Mei-fang BAO, Zhi-yu QIAN, Wei-Tao LI, Di XIAO, Jin-yang WANG, and Lu QIAN

Vol. 40, Issue 5, 718 (2011)

Sorting Economic Microorganisms by Using Optical Manipulation and Raman Microspectroscopy

Zi-da LI, Zhan-hua TAO, Ling-jing MENG, Shan-shan CHEN, Jun-xian LIU, and Gui-wen WANG

Vol. 40, Issue 5, 722 (2011)

Development of Photonic Crystals Using Water-resisting Photopolymer

Jing HAN, He-ling ZHANG, and Tian-qi ZHAO

Vol. 40, Issue 5, 735 (2011)

Effect of External Optical Feedback Strength on Time Delay Signatures in a Semiconductor Laser with Double Optical Feedback

Ling DING, Jia-gui WU, Guang-qiong XIA, Jin-ting SHEN, Neng-yao LI, and Zheng-mao WU

Vol. 40, Issue 5, 740 (2011)

The Methods of Decreasing the Phase Noise Influence in Micro-Doppler Ladar

Hai-yang ZHANG, Chang-ming ZHAO, and Su-hui YANG

Vol. 40, Issue 5, 753 (2011)

A Novel Detection Method of Infrared Dim and Small Target Based on Cross Window

Ming WAN, Feng-ming ZHANG, Hong-li LEI, and Zhen-fu ZHUO

Vol. 40, Issue 5, 764 (2011)

Campus-oriented Identification System Research based on VRML

Zhi-an ZHANG

Vol. 40, Issue 5, 769 (2011)

Quantum Superdense Coding Scheme Based on High-dimensional Two-particles System

Ping-Wu HUANG, Ping ZHOU, Liang-Qin NONG, Liang-min HE, and Cai-Liu YIN

Vol. 40, Issue 5, 780 (2011)

Continuous Variable Phase Detection System Based on LabVIEW

Wu-lin ZHOU and Chun-hui HUANG

Vol. 40, Issue 5, 785 (2011)

Fabrication and Gain Measure of LaF3∶Er,Yb Doped Organic-inorganic Waveguide Amplifier

Tian-ji LIU, Tong LI, Zhen-yu TAN, Cong CHEN, Xiao-qiang SUN, and Da-ming ZHANG

Vol. 40, Issue 5, 789 (2011)

Geometrical Representation of the Linear Symmetric Coupler

Jian SHI, Rui-qiong MA, Chong WANG, Yi YANG, Zuo-liang DUAN, and Run-cai MIAO

Vol. 40, Issue 5, 794 (2011)

Focusing Characteristics of Laguerre-Gaussian Radially Polarized Beam Through High Numerical Aperture

Xiao-yu WENG, Han-ming GUO, Xiang-mei DONG, Guo-rong SUI, Xiu-min GAO, and Song-lin ZHUANG

Vol. 40, Issue 5, 798 (2011)

Effect of the Environment on Microsphere Q-factor

Yu-Guang ZHANG, Peng LI, Li WANG, Pei-Jiao MA, Ying-Zhan YAN, Jun LIU, and Shu-Bin YAN

Vol. 40, Issue 5, 803 (2011)