Acta Photonica Sinica

Year: 2012

<Volume: 41, Issue: 11>

23 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Structure Optimization of Fiber Bragg Grating Strain Sensors

Zi-lin YUAN, Yuan GONG, Yao-yuan MA, Lei DU, Yu WU, Yun-jiang RAO, Hui-juan WU, Jun-pu WANG, and Fu WAN

Vol. 41, Issue 11, 1261 (2012)

Structure of Fiber Channel in Open-loop All-optical Chaotic Communication System

Hui-jie LIU, Jiu-chao FENG, and Bin REN

Vol. 41, Issue 11, 1267 (2012)

Analysis of Peak-detection Algorithms in Fiber Bragg Grating by Different Sampling Methods

You-long YU, Xue-wei WANG, and Hao WANG

Vol. 41, Issue 11, 1274 (2012)

Fault Location for WDM-PON by Using a Tunable Chaotic Fabry-Perot Laser

Na WANG, An-bang WANG, Ming-jiang ZHANG, Hang XU, Ling-zhen YANG, and Yun-cai WANG

Vol. 41, Issue 11, 1279 (2012)

Theoretical Model and Experimental Study of Electro-optic Modulator in Rayleigh BOTDA System

Yong-qian LI, Hu WANG, Huan LI, and Qing-er HE

Vol. 41, Issue 11, 1286 (2012)

Numerical Analysis of the Buried Parallelogramic Grating

Meng YOU, Zhan-hua HUANG, and Huai-yu CAI

Vol. 41, Issue 11, 1292 (2012)

Reverse Design Method of Holographic Grating by Genetic Algorithm

Su-yun ZHU, Guo-bin ZHANG, Zheng-kun LIU, Shuai KONG, Sheng-tao CUI, and Zhe SUN

Vol. 41, Issue 11, 1297 (2012)

Optical Design of the Fore Hyperspectral Imaging Zoom System

Yu-long SONG, Zhi-ying LIU, and Cheng-jun CUI

Vol. 41, Issue 11, 1301 (2012)

Design of Zoom Cinema Projection Lens

Xiao-chan LIU, Chen CHEN, Wei-shan LI, Yu ZHANG, and Hong-jun LIU

Vol. 41, Issue 11, 1307 (2012)

Optical Design of a Wide Spectral Fish-eye Lens

Hong-zhuang LI, zhen-duo ZHANG, Xin-yue LIU, Yong-zhi Zhao, Hong-wen LI, and Jian-li WANG

Vol. 41, Issue 11, 1312 (2012)

Design of Reflector Subassembly for Lunar-based Extreme Ultraviolet Camera

Liang YANG, Zhao-hui LI, Li-ping ZHANG, and Ke QIAO

Vol. 41, Issue 11, 1321 (2012)

Optical Design of LED Automotive High-beam Filled with Liquid

Hai-tao LI, Su-juan ZHANG, Wei ZHANG, Yan-ni MU, Wei WU, and Zhi-guo LU

Vol. 41, Issue 11, 1327 (2012)

Plasma Resonance and Optical Forces Between Two Ellipsoidal Silver Nanowires

GAOYong-yi , Hui ZHONG, Ren-long ZHOU, and Shi-ping ZHAN

Vol. 41, Issue 11, 1331 (2012)

A Study of Influences of Metal Nanoparticles on Absorbing Efficiency of Organic Solar Cells

Chen SUN, Chuan-hao LI, Rui-ying SHI, Kai SU, Hong-tao GAO, and Chun-lei DU

Vol. 41, Issue 11, 1335 (2012)

Periodic Quantum Echo of Moving and Entangled Two-atom via Light Field Intensity-dependent Coupling

Xiao-juan LIU, bing-ju ZHOU, Chun-lei JIANG, Zhao-hui PENG, and Ming-wei LIU

Vol. 41, Issue 11, 1347 (2012)

The Implementation of Infrared Image Edge Detection Algorithm Based on CNN on FPGA

Wei WANG, You-wei AN, Zhan HUANG, Feng DING, Keng YANG, and Cheng-xu BAI

Vol. 41, Issue 11, 1354 (2012)

Vibration Suppression Based on Multiple Integration and Sub-pixel Image Fusion for Imaging System in Geostationary Orbit

Xiao-ping TAO, Dong-lin XUE, Fa-zhi LI, and Feng YAN

Vol. 41, Issue 11, 1359 (2012)

An Algorithm of Keeping Non-negative Integer Value in Image Encryption

Shan-xiang L, Zhao-shan WANG, Yan SHENG, and Jiu-chao FENG

Vol. 41, Issue 11, 1365 (2012)

Optimization Technique of Electronic Image Stabilization Based on Feature Matching

Jing-dong WANG, Zhi-hui WANG, Chun ZHANG, and You-rong DING

Vol. 41, Issue 11, 1372 (2012)

Thickness Measurement of Multi-alkali Photocathode

Xiao-feng LI, Qiang LU, Li LI, and Yong-sheng QIU

Vol. 41, Issue 11, 1377 (2012)

Influence of Aluminum Cathode Oxidation on Work Function

Yan-ni MU, Ping YE, Su-juan ZHANG, Ze-xue CHEN, Wei ZHANG, and Zhi-guo LU

Vol. 41, Issue 11, 1383 (2012)