Acta Photonica Sinica

Year: 2012

<Volume: 41, Issue: 12>

20 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Ququart State Teleportation

Chen LU, Wei ZHANG, Huan LIU, Lei JIA, and Xiu-lao TIAN

Vol. 41, Issue 12, 1394 (2012)

Dynamic Survivable Mapping Algorithm Based on Ant Colony Optimization in IP over WDM Networks

Ting CAI, Shan-guo HUANG, Xin LI, Shan YIN, Jie ZHANG, and Wan-yi GU

Vol. 41, Issue 12, 1400 (2012)

A High Precision Fiber Bragg Grating Wavelength Demodulation System

Yong-qian LI, Guo-zhen YAO, and Zhi YANG

Vol. 41, Issue 12, 1405 (2012)

Analysis in Large Mode Area Optical Fiber with Two-ring Holes

Yu-rong LI and Ming-yang CHEN

Vol. 41, Issue 12, 1412 (2012)

Noise Effect on Ozone DIAL Night Time Measurement in the Troposphere

Nian-wen CAO, Feng-kai YANG, Jian-zhong SHI, and Fukuchi Tetsuo

Vol. 41, Issue 12, 1416 (2012)

Effect of pulse width on Cloud-and-Fog Backscattering Signal

Jing-guo ZHANG, Xiao-geng LIANG, Jian-xin LIU, Qing-po NIU, and Jun TANG

Vol. 41, Issue 12, 1422 (2012)

The Measurement of Aerosol Optical Properties Over Shenzhen

Hong-long YANG, Lei LI, Su YANG, Chao LU, Xing-deng CHEN, and Ai-ming LIU

Vol. 41, Issue 12, 1427 (2012)

Photoemission Mechanism of Multi-alkali Photocathode by Photoluminescence

Xiao-feng LI, Wen-bo YANG, Jun WANG, and Yong-sheng QIU

Vol. 41, Issue 12, 1435 (2012)

All-fiber Magneto-optic Switch with the Nanosecond-level Switching-time

Zi-hua WENG, Jin-pan ZHU, Jing-yan HE, Zhi-min CHEN, and Yong ZHUO

Vol. 41, Issue 12, 1441 (2012)

Far Infrared Zoom Lens Design Used in Joint Transform Correlator

Chun-yun XU, Su ZHANG, Jia-ning DONG, and Wen-sheng WANG

Vol. 41, Issue 12, 1447 (2012)

External Cavity Design for Laser Diode Bar Based on Calculation of Combined Array Mode

Zhou-ping SU, Zhuo-wei ZHU, and Li-zhi QUE

Vol. 41, Issue 12, 1456 (2012)

Self-seeded Multi-wavelength Switchable Erbium-doped Fiber Laser

Fen KUANG and Zhi-qing YE

Vol. 41, Issue 12, 1460 (2012)

Metallo-dielectric Confined Semiconductor Microdisk Lasers

Jun LIU, Gen-zhu WU, Da-ru Chen, Xu-an LIU, and Qi-jing LU

Vol. 41, Issue 12, 1464 (2012)

Three Channels Wavelength Division Multiplexing of Two-dimensional Triangular Lattice Photonic Crystals

Fa-lin TANG, Gui-qiang LIU, Lei LI, Li-xia GONG, Yuan-hao CHEN, and Kuan HUANG

Vol. 41, Issue 12, 1470 (2012)

Zero Index Characteristic of Hexagonal Lattice Photonic Crystals and Its Optical Application

Xing-liang CHENG, Li-bin CHENG, Zhen-ling DOU, and Guan-mao ZHANG

Vol. 41, Issue 12, 1474 (2012)

Design on Optical Fiber Methane Sensing Systems Employing Wavelength-Scanning Based Differential Absorption Techniques

Shang-hui XIAO, Cai-jie TANG, Yi JIANG, and Jun TANG

Vol. 41, Issue 12, 1479 (2012)

High-sensitive Biosensor Based on GMR in Self-suspended Grating

Ling-wei GUO and Jian-yong MA

Vol. 41, Issue 12, 1483 (2012)

Diaphragm Type Optical Fiber MEMS Pressure Sensors Based on F-P Cavity Interference

Zhi-xia ZHENG and Yuan-qing HUANG

Vol. 41, Issue 12, 1488 (2012)