Acta Photonica Sinica

Year: 2012

<Volume: 41, Issue: 8>

23 Article(s)

About the Cover:

Research Article

On-line Monitoring Technology for Chemical Oxygen Demand Based on Full-spectrum Analysis

Wei-wei FENG, Ling-wei LI, Wei-ran LI, Xi-yan SUN, Long-wen FU, Guang-li ZHAO, Ying LV, Wei ZHANG, and Ling-xin CHEN

Vol. 41, Issue 8, 883 (2012)

Terahertz Wave Transmission in Subwavelength Metal Stripe

Hui KONG, Gao-fang LI, Guo-hong MA, Shu-hong HU, and Ning DAI

Vol. 41, Issue 8, 888 (2012)

Biological Effects of Eat Soybean Oil Based on the Fluorescence Spectroscopy

Qiang WU, Ying LIU, and Cai-qin HAN

Vol. 41, Issue 8, 898 (2012)

Sequence Image Mosaic Based on Approximate Scale Invariant Feature Transform Descriptors

Ai-hua CHEN, Ben-quan YANG, and Shi-qing ZHANG

Vol. 41, Issue 8, 903 (2012)

Three-dimensional Reconstruction of Shield Structure′s Particle Field Under Debris′ Hypervelocity Impact

Shuang-quan GE, Yong-hao XIAO, and Shi-cao ZHAO

Vol. 41, Issue 8, 909 (2012)

Moving Object Segmentation Based on Fusion-PCNN in Compressed Domain

Hui-bin WANG, Jun-lei SHEN, Xin WANG, and Li-li ZHANG

Vol. 41, Issue 8, 914 (2012)

Structural, Optical and Electrical Properties of Chromium Thin Films Prepared by Magnetron Sputtering

Jian-ping LIN, Li-mei LIN, Gui-qing GUAN, Yang-wei WU, and Fa-chun LAI

Vol. 41, Issue 8, 922 (2012)

Effect of Hydrogen Dilution on the Crystallization Behavior of Nanocrystalline Silicon Films and Their Growth Mechanism

Wei YU, Xiao-zhou ZHAN, Bin LI, Yan-mei XU, Xiao-wei LI, and Guang-sheng FU

Vol. 41, Issue 8, 927 (2012)

Fluorescence Emission Properties of N-doped ZnO Films

Jin-xiang WANG, Hong-xue SHEN, Xiao-bo PENG, Yun WANG, and Yin LIU

Vol. 41, Issue 8, 932 (2012)

Evolution of Phase Singularities of Flat-topped Vortex Beam Diffracted by an Aperture

Ke CHENG, An-ping XIANG, and Xian-qiong ZHONG

Vol. 41, Issue 8, 936 (2012)

Optical Breakdown Threshold in Liquid

Li-min GAO, Hui CAO, Wen HE, Hui-yun HAN, Zhi-qiang XU, and Rui-min SHI

Vol. 41, Issue 8, 946 (2012)

Characteristics of Schmidt Prism Under the Effect of Polarization and Diffraction of Ridge

Jin-jun LU, Xue-ping SUN, and Xiang-yang LI

Vol. 41, Issue 8, 949 (2012)

Effect of Electron Rinse on Output SNR and Electron Gain of the Microchannel Plates

Dong-xu CUI, Shao-cheng ZHENG, Ya-feng QIU, Yun-sheng QIAN, and Ben-kang CHANG

Vol. 41, Issue 8, 962 (2012)

Design of a High-speed Data Acquisition System Based on FPGA for Laser Radar

Wen-hui XIN, Shi-chun LI, Deng-xin HUA, Yue-hui SONG, Hui-ge DI, and Zhi-rong ZHOU

Vol. 41, Issue 8, 967 (2012)

Impact of Buffer Interlayer on the Performance of Heterojunction Organic Photovoltaic Devices

Wei-min LI, Jin-chuan GUO, and Bin ZHOU

Vol. 41, Issue 8, 972 (2012)

Far-field Characteristics of Silver Nanodisk Optical Antenna

Hong-guang LI

Vol. 41, Issue 8, 977 (2012)

Design of High-drop Hole-type Photonic Crystal Ring Resonators

Xiao-fu XU, Xiao-long HAO, Jun-zhen JIANG, Hui LI, Yi-shen QIU, and Ze-xuan QIANG

Vol. 41, Issue 8, 982 (2012)

Numerical Analysis for High Order Nonlinear Optical Pulse Progration on Slip-step Wavelet Method

Ming-yu ZHONG, Dong-feng LIU, and Chang-jun HU

Vol. 41, Issue 8, 999 (2012)