Acta Photonica Sinica

Year: 2013

<Volume: 42, Issue: 11>

23 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Dispersion Slope Compensating Photonic Quasicrystal Fiber over S+C+L Band

Yuan LI, Wande FAN, Jun CHEN, Fanhua BU, and Haipeng LI

Vol. 42, Issue 11, 1261 (2013)

Polarization Control Characteristics of Spun Magnetooptic Fibers

jian WU Bao, Rui HAN, Feng WEN, and Kun QIU

Vol. 42, Issue 11, 1267 (2013)

Effect of Radiation Dose on Radiationinduced Attenuation and Temperature Dependence in Optical Fiber

Jing JIN, Raomei XU, Jixun LIU, and Ningfang SONG

Vol. 42, Issue 11, 1272 (2013)

Multiuser MIMO Indoor Visible Light Communication System Based on BD Precoding Algorithm

Yang HONG, Jian CHEN, and Zixiong WANG

Vol. 42, Issue 11, 1277 (2013)

Propagation Property of THz Pulses Through a Hollowcore Bragg Fiber with Cobwebby Cladding

Baorong ZHANG and Bingxin LI

Vol. 42, Issue 11, 1283 (2013)

Study and Fabrication of Low Loss Filter Film in Torpedo Fiber Optic Guidance System

Haolong TANG, Xiuhua FU, Guojun LIU, Yongliang YANG, and Yang KOU

Vol. 42, Issue 11, 1289 (2013)

Analysis of Laser Cleaning of Iron in Air Based on Characteristics of Plasma Spectra

Hongbing YAO, Wenlong YU, Yaru LI, Yuan GAO, Chunmei MENG, Guangping JIANG, and Yongkang ZHANG

Vol. 42, Issue 11, 1295 (2013)

Comparative Analysis of the Trapping Force Using LaguerreGaussian Beam and Gaussian Beam

Yepeng ZHOU, Hongliang REN, Juan WANG, and Ling CHEN

Vol. 42, Issue 11, 1300 (2013)

Controlled Secure Quantum Dialogue by Using Brown States

Youfeng YANG, Zhiqing YE, and Chunlei TU

Vol. 42, Issue 11, 1305 (2013)

An Inversion Algorithm of Dynamic Light Scattering Based on Singular Value Decomposition

Xiangfei YU, Hui YANG, Haima YANG, Gang ZHENG, Jun LI, Hengqing HU, and BIGGS Mark

Vol. 42, Issue 11, 1324 (2013)

Method for Measuring Dispersion of Three Projectiles Impacting Simultaneously

Tao DONG, Dengxin HUA, Yan LI, and Jinping NI

Vol. 42, Issue 11, 1329 (2013)

A New Method for Calibrating Line Structuredlight 3D Measurement Model

Guannan LI, Qingchang TAN, Ying KOU, and Yupeng ZHANG

Vol. 42, Issue 11, 1334 (2013)

Sensitivity Analysis Method on Detecting Ability of Electrooptical System

Bitao TAN, Hongbin CHEN, Qunshu WANG, and Xiaowei GUAN

Vol. 42, Issue 11, 1340 (2013)

Noise Factors Model of Electron Multiplying CCD and Test Methods

Wenwen ZHANG, Yuehong QIAN, Qian CHEN, and Guohua GU

Vol. 42, Issue 11, 1345 (2013)

Water Cooling Technology on High Power LED with the Twisted Tube

Zhibin WANG, Jian ZHANG, Lijun LIU, Qian ZHANG, and Yongcheng LIU

Vol. 42, Issue 11, 1350 (2013)

Circuitry Detection in Printed Circuit Board

Naosheng QIAO and Ping SUN

Vol. 42, Issue 11, 1355 (2013)

Partial Response Polynomial and Equalizer Design for Signal Waveform Modulation Multilevel Disc

Long ZHANG, Guoqiang NI, Jing PEI, and Bo YANG

Vol. 42, Issue 11, 1360 (2013)

A Compressive Image Fusion Algorithm Based on Block Sparse Bayesian Learning

Zhe LIU, Shuyin GU, Bingbing NAN, and Qiang LI

Vol. 42, Issue 11, 1365 (2013)

Study on the Extraction Method of Radar Life Signal Based on Wavelet Transform

Xiufang YANG, Wei ZHANG, Ruojia WANG, Yuxiang YANG, and dawei YANG

Vol. 42, Issue 11, 1370 (2013)

Improved LFP Algorithm on Leukocyte Image Texture Feature Extraction and Recognition

Chunying PANG and Jikui LIU

Vol. 42, Issue 11, 1375 (2013)

Remote Sensing Image Matching Performance Measurement for Edge Feature

Xinuo JU, Jiyin SUN, Peng WANG, and Jing GAO

Vol. 42, Issue 11, 1381 (2013)