Acta Photonica Sinica

Year: 2013

<Volume: 42, Issue: 12>

27 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Modulation Instability in Metamaterials with Thirdorder Nonlinear Dispersion

Xianqiong ZHONG, Ke CHENG, and Anping XIANG

Vol. 42, Issue 12, 1387 (2013)

Effect of Carbon Chamber Spatial Confinement on Metallic Laser Plasma Radiation

Jinzhong CHEN, Ruiling MA, Jing WANG, Xu LI, and Hongxin SU

Vol. 42, Issue 12, 1392 (2013)

The Preparation of “Green” Novel Liquid Laser Medium and the Research on its Optimal Concentration and Operation Temperature

Qiuhui ZHANG, Kefu WANG, Guoying FENG, Mi LI, and Yingsong SONG

Vol. 42, Issue 12, 1397 (2013)

Control of Selfbending Airy Beams

Yaoyao SHI, Tong WU, Youwen LIU, Yan LI, and Rong ZHOU

Vol. 42, Issue 12, 1401 (2013)

Gain Spectrum Flatness in Raman Fiber Amplifier

Jiamin GONG, Xu ZUO, Xinyi YUAN, Junhua XU, and Jian FANG

Vol. 42, Issue 12, 1408 (2013)

Limit Communication Rate of Visible Light Communication Datalink Based on Discrete Multitone Modulation

Yanting LI, Zhubo LI, Hongwei ZHANG, Xingchen SHI, and Chuantao ZHENG

Vol. 42, Issue 12, 1414 (2013)

Optical 3D Digitizer for Photorealistic Imaging of Movable Cultural Heritage

Ameng LI, Xiang PENG, Yongkai YIN, and Xiaoli LIU

Vol. 42, Issue 12, 1421 (2013)

Total Variation Based Bandlimited Sheralets Transform for Image Denoising

Yaning LU, Lei GUO, and Huihui LI

Vol. 42, Issue 12, 1430 (2013)

Multi angle Face Recognition Algorithm Based on MultiRKHS

Shuo LIN, Zhiheng GONG, Zhonghua HAN, and Haibo SHI

Vol. 42, Issue 12, 1436 (2013)

Stereo Visual Localization Based on Sequence Orthogonal Iterative Algorithm

Yunxi XU, Zhaoyi QI, and Yunliang JIANG

Vol. 42, Issue 12, 1442 (2013)

3D Face Recognition by Kernel Collaborative Representation Based on Gabor Feature

Shu ZHAN, Qixiang ZHANG, Jianguo JIANG, and ANDO Shigeru

Vol. 42, Issue 12, 1448 (2013)

Circularviewing Hologram with Large Side Viewing Angle Generated by Combining Computer with Optical Holography

Dongyuan WU, Hui WANG, Yutao XIE, and Xin YANG

Vol. 42, Issue 12, 1454 (2013)

Mode Properties of Hybrid Plasmonic Waveguide Based on Semiconductor Nanowire and Metal Ridge

Pei ZHOU, Qijing LU, Genzhu WU, and Daru CHEN

Vol. 42, Issue 12, 1460 (2013)

Electromanetic Field Analysis of Slotwaveguide with High Refractive Index Difference

Tang LI, Dongxu WANG, Ruyi QIAN, Siqi CHENG, Ruirui GU, and Zichun LE

Vol. 42, Issue 12, 1464 (2013)

Analysis and Optimum Design of Silicononinsulator Microring Resonator Electrooptic Modulator

Liping WEI, Yonghua WANG, Junbin ZANG, Danfeng CUI, Yanna LI, Yaoying LIU, and Chenyang XUE

Vol. 42, Issue 12, 1473 (2013)

A Variable Optical Attenuator Based on Liquid Optical Wedge

Tao CHEN, Zhongcheng LIANG, and Rongqing XU

Vol. 42, Issue 12, 1478 (2013)

Contrast of Vis/NIR Reflection and Diffuse Transmission in Detecting the SSC of Ganan Navel Oranges

Wenli XU, Tong SUN, Wenqiang WU, and Muhua LIU

Vol. 42, Issue 12, 1486 (2013)

Improving Spectrograph Accuracy by Bayesian Method

Yuhang DONG and Songyuan CEN

Vol. 42, Issue 12, 1491 (2013)

Design of a Weighted Radiance of the LED Measuring System

Yongjun LUO and Tongsheng MOU

Vol. 42, Issue 12, 1496 (2013)

Study on Rapid Detection Method of Sunlight Specific Waveband Intensity

Haihuia ZHANG, Yana LIANG, Jina HU, Zhengdaoa LIU, Qingzhena ZHOU, and Hongpanb FAN

Vol. 42, Issue 12, 1501 (2013)

Optical System Design of the Optical Multifunction Detector

Jin NIU, Jinsong WANG, Zhiyong AN, and Haining YANG

Vol. 42, Issue 12, 1507 (2013)

New Optical Large Field Receiving Technology in Laser Fuze

Lin GAN, He ZHANG, and Xiangjin ZHANG

Vol. 42, Issue 12, 1514 (2013)

Projection Optical System Design of Coaxial Dualband Infrared Based on Digital Micromirror Device

Lina LIN, Shanshan SONG, and Wensheng WANG

Vol. 42, Issue 12, 1519 (2013)

Design of Infrared Athermal System with Doublelayer Harmonic Diffractive Element

Xinting ZHANG and Zhiyong AN

Vol. 42, Issue 12, 1524 (2013)

Light Field Rendering of Scintillator for XRay Imaging

Xiaolong WANG, Shouhua LUO, Guang LI, and Jing YANG

Vol. 42, Issue 12, 1528 (2013)

Palm Vein Imaging Based on MultiIntensity Illumination

Xuxiang NI, Shijie GAO, Keyu WEI, Wanshu WANG, and Yongsheng CUI

Vol. 42, Issue 12, 1534 (2013)