Acta Photonica Sinica

Year: 2013

<Volume: 42, Issue: 4>

24 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Flat Spectral Response of Arrayed Waveguide Grating

Li-yao ZHANG, Yuan-da WU, Jun-ming AN, Yue WANG, Liang-liang WANG, Pan PAN, Jia-shun ZHANG, Xiao-guang ZHANG, and Xiong-wei HU

Vol. 42, Issue 4, 379 (2013)

Optical Propagation and Interference in the Sub-wavelength Metallic Waveguide

Wei-min TANG, Zheng-ling WANG, and Wen-fan JIANG

Vol. 42, Issue 4, 386 (2013)

Raman Spectra Study of Thermal Effect of Polymer Light-Emitting Diodes

Zhe QIN, Jian WANG, and Cun-zhou ZHANG

Vol. 42, Issue 4, 392 (2013)

Fabrication of 1×4 Optical Waveguide Splitter by Femtosecond Laser in LiNbO3

Zi-gang ZHOU, Chen LUO, Yong-jia YANG, Zong-xue FAN, En-si QUAN, Wan-qing ZHU, and Liang WANG

Vol. 42, Issue 4, 402 (2013)

Design and Characteristics of a Broad-band Metamaterial Absorber

Xiao-qiang SHI, Qiao-xia GONG, Zhi-yong DUAN, Feng-ying MA, and Zhi-xian ZHU

Vol. 42, Issue 4, 405 (2013)

Influence of Surface ZnO Nano-structures on the Light Emitting Efficiency of GaN-based LED

Wei LI, Qing-yang YUE, Fan-min KONG, and Kang LI

Vol. 42, Issue 4, 409 (2013)

Uniform Removal of the Surface Material of the Optical Components in Ultra-smooth Technology

Hua-nan CHEN, Jun-lin WANG, and Jian LIU

Vol. 42, Issue 4, 417 (2013)

A Kind of S-type Structure of Left-handed Materials for 60 GHz Communication

Fu-kun ZHOU, Qiang YI, and Xing-fang LUO

Vol. 42, Issue 4, 423 (2013)

Failure Prediction of Coiled Fibers

Xiao-hong LIANG and Jun-hao LIU

Vol. 42, Issue 4, 427 (2013)

Detection of Underwater Low-frequency Acoustic Signal and Wave Attenuation

Run-cai MIAO, Yu-ming WANG, Feng MENG, and Jing MA

Vol. 42, Issue 4, 432 (2013)

Demodulation of Part Period Signal of Fourier Telescope and Effects for Imaging

Lei DONG, Xin-yue LIU, Jie LIU, and Shu-hai YU

Vol. 42, Issue 4, 447 (2013)

Influence of Inhomogeneity of Optical Glass Used in High-precision Optical System on Imaging Quality

Yang-zhou LIU, Xiao-tong LI, Zhao-feng CEN, Wei-cai XU, Hong-bo SHANG, and Wang-chao RUAN

Vol. 42, Issue 4, 451 (2013)

Development of Spaceborne Wide-angle Aerosol Imager with Low-distortion and Uniform Image Surface

Qing-sheng XUE, Shu-rong WANG, and Wei CHEN

Vol. 42, Issue 4, 456 (2013)

Athermal Design for IR Optical Seeker System with Wide FOV

Yang Jiang, Qiang Sun, Ying Liu, and Longxian Zhao

Vol. 42, Issue 4, 462 (2013)

Design of an Optical Integrator for Solar Simulator

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 42, Issue 4, 467 (2013)

Pipeline Filter Algorithm Based on Movement Direction Estimation

Wei-ke DONG, Jian-qi ZHANG, De-lian LIU, and Xiao-rui WANG

Vol. 42, Issue 4, 471 (2013)

Research on Nonuniformity Correction Algorithm of IRFPA Based on Adjusting Integral Time

Shi-wei CHEN, Xiao-gang YANG, Sheng-xiu ZHANG, and Yi WANG

Vol. 42, Issue 4, 475 (2013)

Influence of Afterburning on Infrared Radiation of Liquid Rocket Exhaust Plume

Zun-yang LIU, Li SHAO, Ya-fu WANG, and Xiao-quan SUN

Vol. 42, Issue 4, 480 (2013)

A Method of Non-uniformity Correction Based on Adaptively Adjusting Integration Time

Jing LI, Bin ZHU, Li-xin GUO, Lei TANG, and Xiao-he CAO

Vol. 42, Issue 4, 486 (2013)

Resampling of Piecewise Linear Sequences

Jia-xian DENG and Li-na GUAN

Vol. 42, Issue 4, 491 (2013)

Image Fusion Algorithm Based on Shift-invariant Shearlet Transform

Wei LIU, Ming YIN, Jing LUAN, and Yu GUO

Vol. 42, Issue 4, 496 (2013)