Acta Photonica Sinica

Year: 2015

<Volume: 44, Issue: 9>

30 Article(s)

About the Cover:

Research Article

A Modulation Sheme to Generate 24-GHz-Band Millimeter-wave-band Ultra-wideband Signal by Using Mach Zehnder Modulator

Dong WANG, Bo DAI, Li-qing REN, Bing SHENG, Qi WANG, and Da-wei ZHANG

Vol. 44, Issue 9, 906001 (2015)

Combined Algorithm of Fibonacci-MMSE for Optical Fiber Fabry-Perot Sensor

Jia-di YIN, Ci-ming ZHOU, Yi-wen OU, and Meng-meng LI

Vol. 44, Issue 9, 906002 (2015)

All-opened Double-spacing Brillouin-Raman Multi-wavelength Fiber Laser

Lei XU, Wan-zhuo MA, Tian-shu WANG, Peng ZHANG, Mei KONG, and Jing ZHANG

Vol. 44, Issue 9, 906003 (2015)

Mixed Noise Removal Based on Non-local Means Filter and SUSAN Operator

Yi-quan WU, Kai WANG, and Yi-mian DAI

Vol. 44, Issue 9, 910001 (2015)

Infrared Dim and Small Target Detection Algorithm Based on Multi-scale Anisotropic Diffusion Equation

Hui-xin ZHOU, Ying ZHAO, Han-lin QIN, Shi-min YIN, Gang LIU, Dong ZHAO, Xiang YAN, and Sheng-hui RONG

Vol. 44, Issue 9, 910002 (2015)

Infrared Dim-Small Target Tracking Based on Guide Filter and Spatio-Temporal Context Learning

Kun QIAN, Hui-xin ZHOU, Han-lin QIN, Shi-min YIN, Sheng-hui RONG, and Dong ZHAO

Vol. 44, Issue 9, 910003 (2015)

Array Passive Ranging System Based on Orthogonal Wave-front Coding

Jia-feng CHEN and Chun-fang LI

Vol. 44, Issue 9, 911001 (2015)

Modified Multispectral Camera out-band Response Base on Correlation Spectrum

Xu-yang LI, Hong-wei YI, and Tian-bin HE

Vol. 44, Issue 9, 911002 (2015)

Image Quality Evaluation on Extended Imaging of Telescopes

Bi-tao TAN, Hong-bin CHEN, and Ji-hong WANG

Vol. 44, Issue 9, 911003 (2015)

Studying the Combined Effects of Primary Aberrations on Gaussian Beam in High NA Focusing System

Hong-fu LI, Hui-ming XIE, Chen ZHANG, Kai-ge WANG, Shuang WANG, Qing-li HE, and Jin-tao BAI

Vol. 44, Issue 9, 912001 (2015)

Far-field Interference and Diameter Measurement on Two Coherent Plane Waves Irradiating Sphere

Jian-min LI, Zhen-feng NIU, Yan-feng WANG, Xue-hui SHAO, Fang CHEN, Xiao-pan ZHANG, Jing LUO, and Fu YANG

Vol. 44, Issue 9, 912002 (2015)

Attitude Parameters Determination by the Skylight Polarization Pattern

Jian-bin REN, Jun LIU, Jun TANG, Chen-guang WANG, Nan ZHANG, Da-lin LI, and Jiang-tao YANG

Vol. 44, Issue 9, 912003 (2015)

Test of Optical Mirror Surface Using Fringe Reflection System

Ting YUAN, Feng ZHANG, Xiao-ping TAO, Run ZHOU, and Jin-jiang FU

Vol. 44, Issue 9, 912004 (2015)

Measurement of Half-wave Voltage of Electro-optic Crystal Based on Crystal Wedge

Li-yan PEI, Jing MA, Can-hua XU, Xin-mao QIU, and Qi-feng XU

Vol. 44, Issue 9, 912005 (2015)

New Type Spatial Soliton Pairs Based on Two-photon Photorefractive Effect

Qi-chang JIANG and Yan-li SU

Vol. 44, Issue 9, 919001 (2015)

Generation of Hollow Beams by a Plasma Channel Induced by Pump Pulses

Chao TAN, Xiao-hui SHI, Yang-lin TANG, Yang-bao DENG, and Xi-quan FU

Vol. 44, Issue 9, 919002 (2015)

Coupling Error Inhibition of Eccentric Adjustment Mechanism Design in Lithographic Objective Lens

De-fu ZHANG, Xian-ling LI, Li-jian DONG, and Zhen SUN

Vol. 44, Issue 9, 922001 (2015)

Design of the Moon Simulator with Large Diameter Based on LightTools and Precision Analysis

Shi LIU, Guo-yu ZHANG, Gao-fei SUN, Ling-yun WANG, and Yu-jun GAO

Vol. 44, Issue 9, 922002 (2015)

Computer Eye SPA Based on Bidirectional Optical Interference Technology

Shou-rong LI, Xiang-ming HU, and Qiu ZHOU

Vol. 44, Issue 9, 922003 (2015)

Continuous Microstructure Etching Process Polyimide Based Moving Mask Exposure

Yu-ping XIE, Peng WU, Zheng YANG, Shao-yun YIN, Chun-lei DU, and Lian-he DONG

Vol. 44, Issue 9, 922004 (2015)

A Tunable Microwave Photonic Filter Based on Phase Modulation and Photonic Crystal Fiber Sagnac Loop

Ye CAO, Lei CHEN, and Zheng-rong TONG

Vol. 44, Issue 9, 923001 (2015)

Error Analysis of Three FOVs Celestial Positioning and Orientation with Minimum Loss Function

Hao-jing WANG, Jian-li WANG, Liang WU, and Zheng-wei LI

Vol. 44, Issue 9, 923002 (2015)

The Simulation and Experimental Study of Drawing Process of Fused Fiber Coupler

Pei-pei MIAO, Yi-qing ZHU, Jun WANG, Xing-chen TAO, and Xiao-tian YAO

Vol. 44, Issue 9, 923003 (2015)

A Large Area and Low Loss Thin-Film Terahertz Polarizer

Hongyan Mao, Hongmei Xu, Liangping Xia, Sijiang Wang, Xianhua Rao, Wei Li, Jun Shen, Dongshan Wei, Guozhong Zhao, Hongliang Cui, and Chunlei Du

Vol. 44, Issue 9, 923004 (2015)

Transmission through Subwavelength Metallic Annular Aperture Arrays by Excitation Mechanism of Magnetic Resonance

Ya-dong GUO, Zong-heng YUAN, Yu-yang YUAN, Sheng WANG, and Xian-ming XIONG

Vol. 44, Issue 9, 923005 (2015)

The Study of Dynamics Properties of Entanglement of Two Interacting Atoms Coupled to Markovion and Non-Markovion Environment

Qing-hong LIAO, Juan XU, Qiu-rong YAN, Ye LIU, and An CHEN

Vol. 44, Issue 9, 927001 (2015)

Quantum Entanglement of a Two-Mode Field Interacting with a Cascade Three-level Atom without Rotating Wave Approximation

Hong-lu CONG, Shuang CHENG, Xue-hua LIU, Na YU, and Xue-zao REN

Vol. 44, Issue 9, 927003 (2015)

High Time Resolved Transient Spectrum Detection Technique Based on Area CCD

Jing JIN, Yong-lin BAI, Wen-zheng YANG, Bing-li ZHU, Bo WANG, and Yong-sheng GOU

Vol. 44, Issue 9, 930002 (2015)