Acta Photonica Sinica

Year: 2016

<Volume: 45, Issue: 1>

28 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Analysis of Ground-based Detection Ability of High Altitude Balloon in Near Space

Nan JING, Chuang LI, Yue PAN, and Pei-feng ZHONG

Vol. 45, Issue 1, 104002 (2016)

Design of High-performance Diode Groups Traveling-wave Photodiode Arrays

Ang KE, Hua-feng WEN, Dan-gui LONG, Chun LIU, Jian LI, and Ying-feng LI

Vol. 45, Issue 1, 104003 (2016)

Optimization of p-i-n InP/In0.53Ga0.47As/InP Photodetector

Min ZHU, Jun CHEN, Jia-bing L, Heng-jing TANG, and Xue LI

Vol. 45, Issue 1, 104004 (2016)

High Birefringence in Graphene Structure Photonic Crystal Fiber

Xiao-xiao WU, Wan-de FAN, Wen-ying LIAO, Wen-hai TANG, Jia-nan SUI, Xue-wei CAO, and Yi-gang LI

Vol. 45, Issue 1, 106002 (2016)

Film Sensor Based on Long-Period Fiber Grating with Reduced Cladding

Hai-yun CHEN, Bao-jin PENG, Jian-xiao SI, and Qiu-ping HUANG

Vol. 45, Issue 1, 106003 (2016)

Influence of Acoustic Wave on Stokes Wave of Guide Acoustic Wave Brillouin Scattering in Fibers

Qiang-qiang LI, Shang-lin HOU, Yan-jun LIU, Jing-li LEI, Xiao-xiao LI, Dao-bin WANG, and Gang WU

Vol. 45, Issue 1, 106004 (2016)

Cascaded LPFG Temperature and Refractive Index Sensing Method Based on FBG Filter

Ru-shuang HE, Meng QIAN, Xue-fang HU, Wei-dong TAO, and Lin-feng ZHANG

Vol. 45, Issue 1, 106005 (2016)

Hyperspectral Endmember Extraction Based on Maximum N-dimensional Solid Spectral Angle

Chun-hui ZHAO, Ming-hua TIAN, and Bin QI

Vol. 45, Issue 1, 110001 (2016)

Remote Sensing Image Fusion Based on Non-subsampled Dual-tree Complex Contourlet Transform and Sparse Representation

Ming YIN, Ji-yong PANG, Yuan-yuan WEI, and Pu-hong DUAN

Vol. 45, Issue 1, 110002 (2016)

The Accuracy Research on Gain Modulation Laser Imaging

Zhi-peng TU, Si-ning LI, Da-yong ZHANG, and Wei LU

Vol. 45, Issue 1, 110003 (2016)

Effect of Flywheel Micro-vibration on Modulation Transfer Functionof Space Camera

Chang-cheng DENG, Yuan AN, De-qiang MU, Peng XIE, and Dan YU

Vol. 45, Issue 1, 111001 (2016)

Analysis of Defocus in Space Based Space Optical Debris Detection

De-xian ZENG, Bing-liang HU, and Hai-jun SONG

Vol. 45, Issue 1, 111002 (2016)

Phase-shifting Calibrating Method Based on Principle Component Analysis in Interferometer

Jian-cheng XU, Yuan-yuan HOU, and Zhao CHEN

Vol. 45, Issue 1, 112001 (2016)

The Impact for the Air Cleanliness to the Precision of PST Test

Zhi-rui CAO, Yue-gang FU, and Hao TIAN

Vol. 45, Issue 1, 112002 (2016)

Method for Fast Acquiring Three-dimensional Shape and Color Texture

Haiyan Li, Yong Li, and Hui Wang

Vol. 45, Issue 1, 112003 (2016)

Cosine Error Correction of Solar Radiation Observation Instrument

Ru ZHENG, Guo-yu ZHANG, Yue GAO, Li-yan YANG, and Yi-gang XU

Vol. 45, Issue 1, 112004 (2016)

CW Laser Performance of Nd-La∶CaF2 and Nd-Sc∶CaF2 Disordered Crystals Pumped by A Laser Diode

Ju-ting ZHANG, Jiang-feng ZHU, Jun-li WANG, Zhi-yi WEI, Liang-bi SU, and Jun XU

Vol. 45, Issue 1, 114001 (2016)

Nonlinear Dynamics of Optical Injected VCSELs Subject to Optoelectronic Feedback

Yang HE, Tao DENG, Hai-ying QIU, Wan-qing ZHU, Zheng-mao WU, and Guang-qiong XIA

Vol. 45, Issue 1, 114002 (2016)

Effects of Composition on Photoluminescence Properties of Cu-Zn-In-S/ZnS Core/shell Quantum Dots

Jie HUA, Yang LIU, Mei-ling SHAN, Jia-long ZHAO, and Hai-bo LI

Vol. 45, Issue 1, 116001 (2016)

Relationship Between Rare Earth Fluorescence Characteristic and Temperature

Yan-jin LIN, Yan-tang HUANG, Jin-shu WU, and Qiang-long LI

Vol. 45, Issue 1, 116002 (2016)

Structure Design of a Deformable Mirror Used on Space Camera

Jian YUAN, Wei SHA, and Jian-yue REN

Vol. 45, Issue 1, 122001 (2016)

Parameter Selection and Optical Design of All-day Star Sensor

Yue PAN, Hu WANG, Nan JING, Yang SHEN, Yao-ke XUE, and Jie LIU

Vol. 45, Issue 1, 122002 (2016)

The Characteristic of Connecting Layer Material on TeO2 Crystal Surface by Thermal Stress Method

Xiu-hua FU, Yong-gang PAN, Jun DONG, Dong-mei LIU, and Jing ZHANG

Vol. 45, Issue 1, 131001 (2016)

Adaptive Genetic Algorithm in the Application of Photovoltaic Power Generation System

Ke-yong HU, Fang XU, Qing-lin AI, Yang-jing OU, and Hong-wei XU

Vol. 45, Issue 1, 135001 (2016)

Research on Flash Lamps Usable to High Speed Photography

Chun-lei HUANG, Hai-bing LI, Wen-zheng LIN, and Li-li HU

Vol. 45, Issue 1, 135002 (2016)