Acta Photonica Sinica

Year: 2016

<Volume: 45, Issue: 8>

27 Article(s)

About the Cover:

Research Article

A Phase Estimation Algorithm for Optical Linear Sampling

Fei-tao LI, Wei ZHAO, and Yuan-shan LIU

Vol. 45, Issue 8, 806002 (2016)

Characteristics of Automatic Bonded Fiber Bragg Grating with Metal Materials

Chu-hong WANG, Wei-min CHEN, Zhi-fang FU, Wei ZHANG, Xiao-hua LEI, and Xian-ming LIU

Vol. 45, Issue 8, 806003 (2016)

Intrinsic Stress Monitoring During the Chemical Coating Processes Based on Fiber Grating Sensing

Yu-bo WANG, Yu-long LI, Wen-qin WANG, Hua ZHANG, and Qing-bo CUI

Vol. 45, Issue 8, 806004 (2016)

Far-field Focal Spot Measurement of 10kJ-level Laser Facility

Zheng-zhou WANG, Yan-wen XIA, Hong-guang LI, Bing-liang HU, Qin-ye YIN, and Kui-xing ZHENG

Vol. 45, Issue 8, 812001 (2016)

Lock-in Amplifier for Pulse-Driven Quantum Cascade Lasers Gas Detection System

Chun-zhuang MIAO, Bai-yang LIN, Jing-min DANG, Chun-guang LI, Li-jun WANG, Chuan-tao ZHENG, and Yi-ding WANG

Vol. 45, Issue 8, 814001 (2016)

100 W All-fiberized Pulsed Fiber Laser with High Repetition Rate and Narrow Pulse Duration

Da-yong ZHANG, Kun ZHANG, Yao LI, and Hong ZHAO

Vol. 45, Issue 8, 814002 (2016)

Narrow-linewidth Single-frequency Yitterbium-doped Fiber Laser at 1 083 nm

Li-mei YUAN, Bao-le LU, Jin KANG, Hao-wei CHEN, and Jin-tao BAI

Vol. 45, Issue 8, 814003 (2016)

Nonlinear Dynamics of 1 550 nm Vertical-cavity Surface-emitting Lasers Subject to Negative Optoelectronic Feedback

Xin YANG, Jian-jun CHEN, Zheng-mao WU, Guang-qiong XIA, Shou-wen HUANG, and Tao DENG

Vol. 45, Issue 8, 814004 (2016)

Packaging Technology of Distributed Feedback Fiber Laser

Zhi-qiang SONG, Wei-tao WANG, Hai-feng QI, Jian GUO, Jia-sheng NI, and Chang WANG

Vol. 45, Issue 8, 814005 (2016)

Se Improved Far-infrared Te-based Chalcogenide Glass

Zhang-hao PAN, Xun-si WANG, Fang-xing LIAO, Li-hong UN, Shuo LIU, Zhe-ming ZHAO, Zi-jun LIU, Nan MI, Bo WU, Ling JIANG, and Xiang-hua ZHANG

Vol. 45, Issue 8, 816001 (2016)

Annular Force Based on Variable Curvature Mirror Technique

Xiao-peng XIE, Hui ZHAO, Chuang LI, Xue-wu FAN, Guo-rui REN, Wen-yi CHAI, Liang XU, and Yu SU

Vol. 45, Issue 8, 822001 (2016)

Freeform Lens for Two Beams Collimating of a Spectrometer Source

Xiaoduo Wang, Hua Liu, Yunpeng Li, Xiangqian Quan, and Zhenwu Lu

Vol. 45, Issue 8, 822002 (2016)

Adaptive Exposure of Space Camera

Qi-lei CAO, Li-li DONG, Ming ZHAO, Wen-hai XU, and Ying LI

Vol. 45, Issue 8, 822003 (2016)

Simulation and Experiment of 214-element Unimorph Deformable Mirror with Edge-Driven

Kai CHEN, Jun-jie CHEN, Yu-xin MAO, Jian-qiang MA, and Jia-ru CHU

Vol. 45, Issue 8, 822004 (2016)

A CMOS Single Photon Avalanche Diode Device with High Photon Detection Efficiency

Wei WANG, Xiao-yuan BAO, Li CHEN, Yuan-yuan XU, Ting CHEN, and Guan-yu WANG

Vol. 45, Issue 8, 823001 (2016)

Fano Resonance Based on a Rectangular Cavity Coupled with a Semi-circular Cavity

Hui-bin CHEN, Zhi-dong ZHANG, Shu-bin YAN, and Guo-tai JIAO

Vol. 45, Issue 8, 823002 (2016)

Test of Nano-waveguide Resonator with Different Deposition Layers

Jun-bin ZANG, Guo-ying ZHAO, Li-ping WEI, and Chen-yang XUE

Vol. 45, Issue 8, 823003 (2016)

Goos-Hnchen Shifts Around the Resonance Angle of a Prism Waveguide Structure

Wen-jing ZHANG, Zhi-wei ZHANG, Peng YANG, Xiang ZHU, Yi-fan DAI, and Yu-yun WEI

Vol. 45, Issue 8, 826001 (2016)

Propagation Properties of Partially Coherent Diffraction-free Beam Through an Annular Aperture

Shuo-chen WANG, Xiao-xia XIE, and Feng-tie WU

Vol. 45, Issue 8, 826002 (2016)

Measurement and Simulation of Laser Scattering from Near Sea Surface

Guang-de TONG, Zhan-shan WANG, Zheng-xiang SHEN, and Biao WANG

Vol. 45, Issue 8, 829001 (2016)

Inversion of Dynamic Light Scattering Data by Treating Noise as an Independent Variable

Ying-ying XIAO, Jin SHEN, Thomas John C, Xue-min WANG, Ya-jing WANG, Li-ju YIN, Xian-ming SUN, and Wen-zheng XIU

Vol. 45, Issue 8, 829002 (2016)

Influence of Angular Combination on Multiangle Dynamic Light Scattering Measurement

Xumin Wang, Jin Shen, Xinjun Zhu, Yajing Wang, Xianming Sun, and Liju Yin

Vol. 45, Issue 8, 829003 (2016)

Preparation and Characterization of Flexible PMMA Inverse Opal Film

Li-er DENG, Lei GONG, and Wang-yun LIU

Vol. 45, Issue 8, 831002 (2016)

Broadband Supercontinuum Generation from Low Pulse Energy Infrared Pumps

Yuan-jie WU, Pu ZOU, Hui-qi YE, Jian HAN, Ling-tong FU, and Dong XIAO

Vol. 45, Issue 8, 832002 (2016)