Acta Photonica Sinica

Year: 2017

<Volume: 46, Issue: 10>

29 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Design of Wavelength Tunable Lidar System

Yue-hui SONG, Gao-dong SHI, Shi-chun LI, Fei GAO, Yu-feng WANG, Bo LI, and Deng-xin HUA

Vol. 46, Issue 10, 1001001 (2017)

Detection of Mode-2 Internal Solitary Waves in Northern Dongsha Atoll Based on High Resolution Optical Remote Sensing

Yuan MEI, Jing WANG, Li-na SUN, and Jun-min MENG

Vol. 46, Issue 10, 1001002 (2017)

Fiber Bragg Grating Weighing Unit with Adjustable Sensitivity

Yan FENG, Jin ZHANG, Zhen ZHANG, Hua ZHANG, and Yu-long LI

Vol. 46, Issue 10, 1006001 (2017)

Bend Vector Sensor Based on Long Period Fiber Grating Inscribed in Mismatched Twin Core Fiber

Biao WANG, Lu PANG, Wei-gang ZHANG, Xiao-hong LIANG, Ding NING, and Peng-cheng GENG

Vol. 46, Issue 10, 1006002 (2017)

Coupled mechanism Analysis of strain transfer of Fiber Bragg Grating Sensors

Ru-jun WU, Bai-lin ZHENG, Tian CHEN, Yuan CHANG, and Kun-kun FU

Vol. 46, Issue 10, 1006003 (2017)

Single Mode Fiber SPR Refractive Index Sensor Based on U-shaped Structure

Meng XUE, Kun LIU, Tao WANG, Peng-xiang CHANG, Jun-feng JIANG, and Tie-gen LIU

Vol. 46, Issue 10, 1006004 (2017)

Experiments of the Aberrations Correction for Membrane Fresnel Lens Based on Wavefront Sensorless

Liang-hua WEN, Ping YANG, Kang-jian YANG, Shuai WANG, Shan-qiu CHEN, Wen-jing LIU, Qing-feng KONG, Jing-jing YANG, and Bing XU

Vol. 46, Issue 10, 1011001 (2017)

Pressurization Actuation Based Variable Curvature Mirror Having Variable Thickness

Hui ZHAO, Xiao-peng XIE, Liang XU, Jiao-teng DING, Mei-ying LIU, Xue-wu FAN, and Ya-jun WANG

Vol. 46, Issue 10, 1011002 (2017)

Design of SpaceIllumination Environment Simulation System for Optical Remote Sensors

Zhi-qiang DU, Li-ming ZHANG, Hong-yao CHEN, Xiao-long SI, Wei-wei XU, Hui LIU, Wen-xin HUANG, and Xue-mei ZHU

Vol. 46, Issue 10, 1011003 (2017)

Realizing the Measurement of the Crystal Electro-optic Coefficient by Photoelastic Modulation with Digital Phase Locking

Shuang WANG, Zhi-bin WANG, Xiao LI, Jin-hua LI, Min-juan ZHANG, and Ning JING

Vol. 46, Issue 10, 1012001 (2017)

Algorithm of Edge Detection Based on Bertrand Surface Model

Ning WANG, Zhen-yun DUAN, Wen-hui ZHAO, Po DU, Bo-qiang DUAN, and Jun-gui ZHAO

Vol. 46, Issue 10, 1012003 (2017)

Design of a Micro-adjustment Mechanism Used for Star Sensor Calibration Test

Qi-meng CHEN, Guo-yu ZHANG, Jian ZHANG, Zhe WANG, and Yu ZHANG

Vol. 46, Issue 10, 1012004 (2017)

Analysis of Heat Source of Relaxation and Quenching in Alkali Vapor Laser Pumped by Laser Diodes

Jing YANG, Gao-liang WANG, Yun-li ZHANG, Ya-min FENG, Ji-tao LI, and Liu-min LUO

Vol. 46, Issue 10, 1014001 (2017)

Laser Beam Fast Automatic Alignment System for High Power Laser Facility

Hong LI, Jian-qiang ZHU, Qiang LIN, Peng-qian YANG, Yan-li ZHANG, Dai-zhong LIU, and Bao-qiang ZHU

Vol. 46, Issue 10, 1014002 (2017)

Laser Damage Resistance of Engineering Ceramics

Zhao-yan LI, Ming-ying SUN, Yan-fei HAO, Xiang-yang PANG, Zhi-gang LIU, and Ya-nan ZHANG

Vol. 46, Issue 10, 1014003 (2017)

Hole Morphology in Femtosecond Laser Drilling of Silicon

Zhi-ming LI, Xi WANG, and Jin-song NIE

Vol. 46, Issue 10, 1014004 (2017)

Photoluminescence of Bivalent and Trivalent Eu Ions Co-doped SrSO4 Phosphors

Jun-shen LI, Bao-gai ZHAI, Da-qing LIU, Long YANG, and Yuan-ming HUANG

Vol. 46, Issue 10, 1016001 (2017)

Research of Band-gap Structure of the Spatial Beam Phononic Crystal

Xiao-qiao QI, Tuan-jie LI, Zhen ZHANG, and Ya-qiong TANG

Vol. 46, Issue 10, 1016002 (2017)

Transmit-receive Isolation Analysis and Test of Cassegrain Optical Antenna

Fang-yuan XIA, Jian-feng YANG, Zhou-shi YAO, Shuai LI, Bo WANG, and Xiang CHEN

Vol. 46, Issue 10, 1023001 (2017)

Stable Bias Control Technique for Any-point Locking in Mach-Zehnder Modulator

Chong-zheng HAO, Hong-zuo LI, Quan SUN, Yue YANG, and Da-shuai WANG

Vol. 46, Issue 10, 1023002 (2017)

Narrow-band Filter Based on Infrared Absorption Characteristics of Methane Gas

Shi-fu XIONG, Xiu-hua FU, Dong-mei LIU, and Jing ZHANG

Vol. 46, Issue 10, 1023003 (2017)

All-optical Modulation of Metal Nano-wires Array

Mei-ting WANG, Jia GUO, Mei-yu WANG, Peng DANG, and Kai TONG

Vol. 46, Issue 10, 1023004 (2017)

Design of Wavefront Controller Based on Subwavelength High-contrast Grating

Hua WU, Li PENG, Shou-cai YUAN, Wen-bo ZHANG, Qiao-li LIU, and Jian DONG

Vol. 46, Issue 10, 1023005 (2017)

Measurement of Short Carbon Nanotubes Based on Multi-angle Dynamic Depolarized Light Scattering

Kun-wu CAO, Hui YANG, Xiao-rong CHEN, Hong-ye LIU, Yan-ping FAN, and Gang ZHENG

Vol. 46, Issue 10, 1029001 (2017)

Influence Path of Angular Error on Multiangle Dynamic Light Scattering Measurement

Ming-liang GAO, Xue-min WANG, Jin SHEN, Yu HUANG, Ya-jing WANG, and Xiu-feng LI

Vol. 46, Issue 10, 1029002 (2017)

Simulation Researchon Tip-Enhanced Raman Scattering Effect of Concave Arc Tipwith Silver-coated

Xiao-yan SHEN, Xu LIU, Jia-cheng HU, Zhen-dong ZHU, Si-tian GAO, and Jin-hui CAI

Vol. 46, Issue 10, 1029003 (2017)

Space X-ray Communication Link Modeling and Power Analysis

Tong SU, Yao LI, Li-zhi SHSNEG, Peng-fei QIANG, Chen CHEN, Neng XU, and Bao-sheng ZHAO

Vol. 46, Issue 10, 1035001 (2017)

Propagation Properties of Wave in Time-varying Dusty Plasma Based on Finite Difference Time Domain Method

Ke XU, Zhi-xiang HUANG, Xian-liang WU, and Hui WANG

Vol. 46, Issue 10, 1035002 (2017)