Acta Photonica Sinica

Year: 2018

<Volume: 47, Issue: 1>

29 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Refractive Index Sensing Characteristic of Superimposed Long Period Gratings on Few Mode Fiber

Qiang LIU, Wei-hong BI, Xing-hu FU, Yan-ru XUE, Guang-wei FU, and Wa JIN

Vol. 47, Issue 1, 106001 (2018)

Evaluation Method of Ultimate Sensing Life for Stress Fatigued FBG Strain Sensors

Yue-jie SHU, Jun WU, Shi-liang ZHOU, and Yuan-hang ZHOU

Vol. 47, Issue 1, 106002 (2018)

Fabrication Mechanism of Long-period Fiber Grating Based on 800 nm High Intensity Femto-second Laser Pulses

Ya-ni ZHANG, Si-cong LIU, Ya ZHAO, Qiang XU, and Yong-gang WANG

Vol. 47, Issue 1, 106003 (2018)

Investigation of Measuring the Young′s Modulus with Color Digital Holography

Qing-he SONG, Zhi-qiang LIU, Wen-ming YANG, Yu-li LOU, and Jin-bin GUI

Vol. 47, Issue 1, 109001 (2018)

Compensation of the Phase Aberrations in Digital Holographic Microscopy Based on Reference Lens Method

Ya-nan ZENG, Hai LEI, Yuan LIU, Xiao-dong HU, Rui ZHU, and Kang-yan SU

Vol. 47, Issue 1, 109002 (2018)

Geometric Feature Extraction of Ship in High-resolution Synthetic Aperture Radar Images

Wei XIONG, Yong-li XU, Ya-qi CUI, and Yue-feng LI

Vol. 47, Issue 1, 110001 (2018)

Real-time Video Stabilization Based on Minimal Spanning Tree and Modified Kalman Filter

Ya-jin XIE, Zhi-hai XU, Hua-jun FENG, Qi LI, and Yue-ting CHEN

Vol. 47, Issue 1, 110002 (2018)

High Precision Calibration Model of Laser 3D Projection

Li-li GUO, Li-juan LI, Xiao-li QIAO, Mao-sheng HOU, and Xue-zhu LIN

Vol. 47, Issue 1, 112001 (2018)

Measuring Optical Homogeneity of Parallel Plates Based on Simultaneous Phase-shifting by Lateral Displacement of Point Sources

Rui ZHANG, Lei CHEN, Wen-hua ZHU, Shi MENG, Dong-hui ZHENG, and Qin-yuan SUN

Vol. 47, Issue 1, 112002 (2018)

Giant Science Steering Mirror Prototype Sub-aperture Testing Error Analysis

Qi-chang AN, Jing-xu ZHANG, Fei YANG, and Hong-chao ZHAO

Vol. 47, Issue 1, 112004 (2018)

All-polarization Maintaining Mode-locked Yb-doped Fiber Laser with Chirped Fiber Bragg Grating

Jiang SUN, Lei HOU, Qi-meng LIN, Yang BAI, Bao-le LU, Hao-wei CHEN, Xiao-qiang FENG, and Jin-tao BAI

Vol. 47, Issue 1, 114001 (2018)

Compact Low-energy High-repetition Rate Laser-induced Breakdown Spectroscopy for Lead Element Detection

Jia-chen FENG, De-gang XU, Yu-ye WANG, Gui-zhong ZHANG, Ji-ning LI, De-xian YAN, Yi-xin HE, and Jian-quan YAO

Vol. 47, Issue 1, 114002 (2018)

Widely Tunable Narrow-linewidth Photonic Microwave Generation Using Optically Injected Semiconductor Laser Combined with Optoelectronic Loops

Hai-yue PANG, Xiao-dong LIN, Zheng-mao WU, Tao DENG, and Guang-qiong XIA

Vol. 47, Issue 1, 114003 (2018)

Optimum Design of Ultra-light Mirror Series Flexible Support Structure

Lei ZHANG, Shan-liang KE, Lin LI, Xue-zhi JIA, and Yi-min DU

Vol. 47, Issue 1, 122001 (2018)

Design of Aspherical Zoom Optical System in Immersion Lithography Lighting System

Mei-xuan LI, Li WANG, and Lian-he DONG

Vol. 47, Issue 1, 122002 (2018)

Improving of Stability of Optoelectronic Oscillator Basedon Self-phase-locked Technique

Tian-hao LAI, Tao JIN, Jin-hai ZHOU, Hao CHI, Guo-chuan TONG, Xiang ZHU, Dong LI, and Lu-lu ZUO

Vol. 47, Issue 1, 123001 (2018)

Study on the Transmission Characteristics of the Fano Resonance Based on the Semi-ring Structure

Yuan GUO, Xue-mei XU, Lin-zi YIN, Yi-peng DING, and Li-rong DONG

Vol. 47, Issue 1, 124002 (2018)

Single Photon Avalanche Diode with Non-contact Guard Ring Based on CMOS Technology

Jia-jun WU, Sheng XIE, Lu-hong MAO, and Shuai-yu ZHU

Vol. 47, Issue 1, 125001 (2018)

Analysis the Influence of Temperature on the Wavelength Blue Shift of InP Laser

Zheng-qun XUE, Ling-hua WANG, and Hui SU

Vol. 47, Issue 1, 125002 (2018)

High-pass Properties of Gain Saturation Reflective Quantum Dot Semiconductor Optical Amplifier

Yu YIN, Yun LING, Hao LI, Xiao-jun DU, Kun QIU, and Mian ZHENG

Vol. 47, Issue 1, 125003 (2018)

Achromatic Study on Double Combo Wedge Polarization Modulation Module

Qi-yue HAN, Shuang LI, Lin HAN, and Qi YUAN

Vol. 47, Issue 1, 126001 (2018)

Generation of Hybridly Polarized Vector Beams by Manipulating Pancharatnam-Berry Phase

Zhao-xin XU, Xiu-zhang HUANG, Pan-li HUANG, Yu-qian AI, Chen ZHANG, Huan CHEN, and Xu-nong YI

Vol. 47, Issue 1, 126002 (2018)

Multi-penalty Regularization Inversion in Dynamic Light Scattering

Wen-zheng XIU, Jin SHEN, Min XU, Xin-jun ZHU, Ming-liang GAO, Wei LIU, and Ya-jing WANG

Vol. 47, Issue 1, 129001 (2018)

Study of Drop Measurement Based on Gaussian Beam Scattering in the Primary Rainbow Region

Hui SUN, Hai-tao YU, and Jian-qi SHEN

Vol. 47, Issue 1, 129003 (2018)

Comparison and Verification of Satellite Optical Scattering Characteristics Based on Experimental Measurements and OCS Simulation

Qi-chen TIAN, Zhi LI, Can XU, Peng LI, Cheng-hao LIU, and Yue QI

Vol. 47, Issue 1, 129004 (2018)

Measurement of Comfort Degree and Charomaticity Range of Stereo Image Based on Saliency Region

Zhi-cheng DUAN, Yong-li CHANG, Su-mei LI, and Jia-jie HU

Vol. 47, Issue 1, 133001 (2018)