Acta Photonica Sinica

Year: 2018

<Volume: 47, Issue: 3>

30 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Measurement of Extinction Coefficient of Near-surface Aerosol by CCD Lidar in the Daytime

Pei-yu SUN, Ke-e YUAN, Jie YANG, and Shun-xing HU

Vol. 47, Issue 3, 301001 (2018)

Multi-channel Processing Technology for Wide Dynamic Range Signal in Airborne Lidar Bathymetry

Jie LI, Yi-qiang ZHAO, Mao YE, Kai HU, Shao-yu XIE, Wen-jia XUE, and Guo-qing ZHOU

Vol. 47, Issue 3, 301002 (2018)

Blind Pixel Analysis of InGaAs Detector and Optimization of P Electrode

Hong-hai DENG, Bo YANG, Hui XIA, Hai-bao SHAO, Qiang WANG, Zhi-liang WANG, You-hua ZHU, Jing HUANG, Xue LI, Xiu-mei SHAO, and Hai-mei GONG

Vol. 47, Issue 3, 304001 (2018)

Response and Electrical Characteristics of In0.53Ga0.47As/InP Avalanche Photodiode

Zheng-bing YUAN, Qing-quan XIAO, Wen-xian YANG, Meng XIAO, Yuan-yuan WU, Ming TAN, Pan DAI, Xue-fei LI, Quan XIE, and Shu-long LU

Vol. 47, Issue 3, 304002 (2018)

Humidity Measurement Based on Low Gain and Low Noise Fiber Cavity Ring-down Spectroscopy

Fang WANG, Ya-ping YANG, Xu WANG, and Yu-fang LIU

Vol. 47, Issue 3, 306001 (2018)

High Sensitivity Interferometric Microfiber Ammonia Sensor Based on Optical Fiber Taper

Min ZHANG, Hai-wei FU, Ji-jun DING, Hui-dong LI, Jing-le ZHANG, Yi ZHU, and Min SHAO

Vol. 47, Issue 3, 306002 (2018)

Optical Fiber Gas Sensor Based on Organic Polymer

Zi-nan WU, Dong-lin TANG, Yan-yan WANG, and Zhi-yong DAI

Vol. 47, Issue 3, 306003 (2018)

Simultaneous Measurement of Strain and Temperature Based on Grating Inscribed in Dispersion Compensation Fiber

Xuan ZHANG, Li-song ZHANG, Dong HUANG, Zheng YONG, Qian XIE, Hong GAO, Dong-ming LI, and Xue-guang QIAO

Vol. 47, Issue 3, 306004 (2018)

SBS Slow Light of Triangular Wave Stokes Pulses in Optical Fibers

Jing-li LEI, Bo WEN, Shang-lin HOU, Dao-bin WANG, Xiao-xiao LI, and Gang WU

Vol. 47, Issue 3, 306005 (2018)

Magnetic Sensor Based on Terfenol-D Materials and Fiber Bragg Grating Fabry-Perot Cavity

Rui MA, Wen-tao ZHANG, Zhao-gang WANG, Wen-zhu HUANG, and Fang LI

Vol. 47, Issue 3, 306006 (2018)

Measurement-device-independent Quantum Key Distribution with Pulse-position Modulation

Qian-ping MAO, Le WANG, Yuan-yuan MA, Rong ZENG, Xiu-li HUANG, and Sheng-mei ZHAO

Vol. 47, Issue 3, 306007 (2018)

Reconstruction Method Based on Phase Retrieval for Synthetic Aperture in-line Digital Holograms with Seams

Meng DING, Qi FAN, Yin SU, and Yun-fei WANG

Vol. 47, Issue 3, 309001 (2018)

Optical Image Mosaic Methods Based on MEMS Gyroscope

Wen-shuang WU, Hua-jun FENG, Zhi-hai XU, Qi LI, and Yue-ting CHEN

Vol. 47, Issue 3, 310001 (2018)

Measurement of Objects Surface Deformation Using EWT and Kernel Probability Density

Qi-yang XIAO, Jian LI, Si-jin WU, Lian-xiang YANG, Ming-li DONG, and Zhou-mo ZENG

Vol. 47, Issue 3, 312001 (2018)

Design of Compact Spatial Heterodyne Imaging Spectrometer

Shi YIN, Yu-tao FENG, Qing-lan BAI, Chen SUN, and Ya-fei ZHANG

Vol. 47, Issue 3, 312002 (2018)

Experiment of Multi-soliton Pulses in a Mode-locked Tm/Ho Co-doped Fiber Laser Based on a Nonlinear Amplified Loop Mirror

Xiao-fa WANG, Jun-hong ZHANG, Xiao-ling PENG, and Xue-feng MAO

Vol. 47, Issue 3, 314001 (2018)

Experimental Investigation on the Nonlinear Dynamics of a Weak-resonant-cavity Fabry-Perot Laser Diode Subject to Optical Injection

Guang-na WANG, Gong-ru LIN, Zhu-qiang ZHONG, Guang-qiong XIA, Jun-feng QI, Bin-bin SU, and Zheng-mao WU

Vol. 47, Issue 3, 314002 (2018)

Impurity-free Vacancy Diffusion Induces Quantum Well Intermixing in 915 nm Semiconductor Laser Based on SiO2 Film

Xin WANG, Yi-hao ZHAO, Ling-ni ZHU, Ji-da HOU, Xiao-yu MA, and Su-ping LIU

Vol. 47, Issue 3, 314003 (2018)

Effect of Nitrogen Passivation on Optical Properties of Te-doped GaSb

Tian-yu RONG, Dan FANG, Li-bin GU, Xuan FANG, Deng-kui WANG, Ji-long TANG, Xin-wei WANG, and Xiao-hua WANG

Vol. 47, Issue 3, 316001 (2018)

Research on Preparation and Infrared Property of Graphene and Nano-copper Composites

De-yue MA, Cheng-ming WANG, Xiao-xia LI, Yu-xiang GUO, and Yu-run ZENG

Vol. 47, Issue 3, 316002 (2018)

Preparation and Electrochromic Properties of TiO2/MoO3 Composite Film

Jia-qi KANG, Ji-kai YANG, Fu-yu YANG, Zhang-xiao-xiong CHEN, Guo-zheng WANG, and Qing-duo DUAN-MU

Vol. 47, Issue 3, 316003 (2018)

Surface Planarization Process of RB-SiC Based on Magnetron Sputtering and ICP Etching

Yang-yong ZHAO, Wei-guo LIU, and Ying-xue XI

Vol. 47, Issue 3, 324001 (2018)

Photoelectric Controllable Frequency Selective Surface

Jun WANG, Yan-jun SUN, Xue-song JI, Li WANG, Yue WANG, and Yan-bing LENG

Vol. 47, Issue 3, 324002 (2018)

Surface Gap Solitons at the Interface between a Metal and a Self-defocusing Periodic Medium

Chong ZHAO, Ke-qing LU, Li-xu GAO, Wei-jun CHEN, and Juan-li HUI

Vol. 47, Issue 3, 324003 (2018)

Terahertz Wave Switch Based on Electric Tunnable Prism Structure

Ze-jiang ZHAO and Jiu-sheng LI

Vol. 47, Issue 3, 324004 (2018)

Anomalous Transmission Properties of Two Integrated Metallic Nanoslits under Plasmonic Cross Talking Coupling

Bo ZHAO, Jian-jun YANG, and Zhen-fen HUANG

Vol. 47, Issue 3, 324005 (2018)

Propagation Dynamics of the Twins Composite Discrete Airy-vortex Accelerating Beams

Kun HAN, Ai-hua GAO, Kai-wen JI, Sha-sha LI, Zeng-run WEN, Ping-an GAO, Xin-yuan QI, and Jin-tao BAI

Vol. 47, Issue 3, 326001 (2018)

Method Research of Optical Vortex Generation Based on Sagnac Interferometer

Chen WANG, Tong LIU, Qiong-ling SHAO, Yuan REN, and Gang WANG

Vol. 47, Issue 3, 326002 (2018)

Influence of Martian Dust Aerosol on Laser Transmission Characteristics

Yu-feng YANG, Jian-hua QIN, and Zhao-lei WANG

Vol. 47, Issue 3, 329001 (2018)