Acta Photonica Sinica

Year: 2018

<Volume: 47, Issue: 5>

27 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Design of Flat Multi-carrier Light Source with Adjustable Frequency Spacing

Yi-shi HAN, Min-ting LU, Jun-wen ZHENG, Chen-yuan FU, and Jian-zhao YU

Vol. 47, Issue 5, 506001 (2018)

FBG Sensing Noise Reduction Demodulation Algorithm Based on All-phase Filters

Kun LIU, Xin LI, Jun-feng JIANG, Xiang-dong HUANG, Hao-jie ZHANG, Chao WANG, Chang LIU, and Tie-gen LIU

Vol. 47, Issue 5, 506002 (2018)

Study on the Temperature Tuning Ultra-high Negative Dispersion Photonic Crystal Fiber

Xiao-xiao WU, Xiao ZHANG, Wan-de FAN, Yi-gang LI, and Xue-wei CAO

Vol. 47, Issue 5, 506003 (2018)

Effects of Fog and Haze on Ultraviolet Communication

Peng SONG, Jie-feng WAN, Chong CHEN, Tai-fei ZHAO, and Yun-hong LI

Vol. 47, Issue 5, 506004 (2018)

Magnetic-temperature Coupling Effect of a Fiber Optic Gyroscope

Yi-ping CHEN, Cui LIANG, Deng-wei ZHANG, Jian-hua YANG, Shuang-liang CHE, and Cheng LIU

Vol. 47, Issue 5, 506005 (2018)

Optics/Digital Processing Co-design Method Based on Aberration Optional-correcting

Zheng TAN, Bin XIANG-LI, Qun-bo L, Yu FANG, Jian-ying SUN, and Na ZHAO

Vol. 47, Issue 5, 511001 (2018)

Difference of Ingoing and Outgoing Wavefront Aberration of Human Eye

Yi ZHANG, Yong-ji LIU, Ya-yan BIAN, Yan WANG, and Lie LIN

Vol. 47, Issue 5, 511002 (2018)

Deflectometry Measurement Based on Line-plane Model

Chen LI, Xu ZHANG, and Da-wei TU

Vol. 47, Issue 5, 512001 (2018)

Analysis of Aero-engine Blade Surface Laser Point Cloud 3D Reconstruction Error

Bin SUN, Hu-bing DU, Jian-hua WANG, and Bing LI

Vol. 47, Issue 5, 512002 (2018)

Fine Measurement for Focusing Properties of Bifocal Photon Sieve

Song-xian WANG, Yan-li ZHANG, and Jun-yong ZHANG

Vol. 47, Issue 5, 512003 (2018)

High-repetition-rate LiNbO3 Electro-optic Q-switched Nd∶YVO4 Laser

Ji-fang SHANG, Jun SUN, Qing-lian LI, Jing WU, Ling ZHANG, Fei-fei DOU, Chao-yong DONG, and Jing-jun XU

Vol. 47, Issue 5, 514001 (2018)

Active-passive Double Q-switched 946 nm Laser with MgO∶LiNbO3 Electro-optic Crystal and MoSe2 Saturable Absorber

Jian-lin LI, Guang-zhi LEI, Yang BAI, Bing BAI, and Yan-xiao SUN

Vol. 47, Issue 5, 514002 (2018)

LD Side-pumped Nd∶YAG Solid-state Amplifier without Water-cooler

Ming-zhen CAO, Xue-sheng LIU, Ai-dong XU, Jian DONG, You-qiang LIU, Huan HE, and Zhi-yong WANG

Vol. 47, Issue 5, 514003 (2018)

Characteristics of Intermittent Chaos in a Monolithically Integrated Semiconductor Laser

Xiao-dong LIN, Zhu-qiang ZHONG, Hui-ping WANG, Dan LU, Ling-juan ZHAO, Guang-qiong XIA, and Zheng-mao WU

Vol. 47, Issue 5, 514004 (2018)

Dispersion Adjustment Effect of the Chirped Fiber Gratings in Chirped Pulse Amplification System by Continuous Linear Temperature Gradient Field

Shu-kui TANG, Zhi YANG, Feng LI, Qiang-long LI, Yu-feng WEI, Xiao-jun YANG, and Yi-shan WANG

Vol. 47, Issue 5, 514005 (2018)

Optical Properties and Energy Transfer Mechanism in Er3+ and Eu3+ Co-doped GaN Films

Yong-lu XIA, Xiao-dan WANG, Xiong-hui ZENG, Jian-feng WANG, Yue ZHAO, and Ke XU

Vol. 47, Issue 5, 516001 (2018)

Research on Environmental Stability of Graphene Transparent Conductive Film Resistance

Xiang-di LI, Xian-ming LIU, Xue-ying CAO, Jia-qing WANG, Xiao-hua LEI, and Wei-min CHEN

Vol. 47, Issue 5, 516002 (2018)

Preparation and Investigation of Flexible SrTiO3/Ag/SrTiO3 Multilayer Transparent Conductive Thin Films

Qing-chen DONG, Lei-jiao GE, Yong-tao SUN, and Shi-hui YU

Vol. 47, Issue 5, 516003 (2018)

Simulation of Boron Content in the Boron Doped Stress Application Preform for Polarization-maintaining Fiber

Xiao-fei LEI, Ying-jie CAI, Feng TU, Shu-cheng LIU, Fei-fei SHI, Shu-juan FENG, Li-juan ZHANG, Li-hua LIU, Xia ZHAO, and Chao-ying XIE

Vol. 47, Issue 5, 516004 (2018)

Characterizing the Absorption of Terahertz Wave by Graphene under the Excitation of Different Luminous Power

Wen-tao ZHANG, Gan LI, Ping-ping ZHAN, Yue-wen LI, and Yu-ting ZHANG

Vol. 47, Issue 5, 516005 (2018)

Study of Extinction Enhancement of Au Nano Antenna by Using Finite Difference Time Domain Method

Wei TAN, Cun YANG, Ji-long TANG, Deng-kui WANG, Xuan FANG, Xin-wei WANG, Dan FANG, Zhi-peng WEI, and Xiao-hua WANG

Vol. 47, Issue 5, 516006 (2018)

Using Etch Well to Suppress Edge Breakdown of Planar-type InGaAs/InP Geiger Mode Avalanche Photodiodes

Li-li HOU, Qin HAN, Bin LI, Shuai WANG, and Han YE

Vol. 47, Issue 5, 523001 (2018)

Structural Design and Photovoltaic Performance Study of the Organic Ternary Hybrid Heterojunction Solar Cell

Bo-wen GAO, Xiao-jun MENG, Hai-ting SU, Xin-ping HOU, Qian MA, and Jing MENG

Vol. 47, Issue 5, 523002 (2018)

Application of Compressed Sensing in the Streak Camera Imaging

Ai-lin LIU, Jing-jin ZHANG, Bao-ping GUO, Qin-lao YANG, Qing-yu YUAN, Bao-guo LEI, and Zhen-fu QIU

Vol. 47, Issue 5, 525001 (2018)

Integrated Linear Variable Filter/InGaAs Focal Plane Array Spectral Micro-module and Its Wavelength Calibration

Xu-quan WANG, Song-lei HUANG, Yue-hua YU, Jie-min YE, Xiu-mei SHAO, and Jia-xiong FANG

Vol. 47, Issue 5, 530001 (2018)