Acta Photonica Sinica

Year: 2018

<Volume: 47, Issue: 8>

37 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Photoelectric Characteristics of Trichromatic Organic Photodetectors with Hybrid Structure

Tao AN, Dan LIU, and Jun-yu WU

Vol. 47, Issue 8, 804001 (2018)

Large Dynamic Range Radiation Standard Transmission Research Based on Integrating Sphere Source

Hui LIU, Hong-yao CHEN, Jia-wei LI, Shi-wei BAO, Bao-yun YANG, and Li-ming ZHANG

Vol. 47, Issue 8, 804002 (2018)

Influences of Relaxation Oscillation Noise of Pump Laseron Fiber Laser Hydrophones

Ge-yang HAO, Guo-jun WU, Bo LIU, Pei L, and Hao WANG

Vol. 47, Issue 8, 806001 (2018)

Fiber Dispersion Measurement Based on Multi-longitudinal Mode Beat Frequency

Xu WANG, Ling-juan ZHANG, Long-fei CHEN, Xiao-kang LI, Fang WANG, and Yu-fang LIU

Vol. 47, Issue 8, 806002 (2018)

Clock Homologus I/Q Demodulation in Phase Sensitive Optical Time-Domain Reflection System

Min-han LIU, Xu WANG, Miao YU, Qun-jian FU, Tian-ying CHANG, Jin ZHANG, and Hong-liang CUI

Vol. 47, Issue 8, 806003 (2018)

Research and Improvement Based on PGC Demodulation Method

Wei SUN, Miao YU, Tian-ying CHANG, Jian-dong CHEN, Hong-liang CUI, and Shuo PANG

Vol. 47, Issue 8, 806004 (2018)

Ge-Ga-Se-CsI Chalcohalide with Low Zero Dispersion Wavelength

Peng CHEN, Zu-gang XUE, You-mei TIAN, Zhe-ming ZHAO, Pei-qing ZHANG, Xun-si WANG, Shi-xun DAI, Rong-ping WANG, and Tie-feng XU

Vol. 47, Issue 8, 816002 (2018)

Preparation and Properties of Large Gap Ge-S-I Chalcogenide Glass

Kai JIAO, Peng CHEN, Zu-gang XUE, You-mei TIAN, Nian SI, Xian-ge WANG, Zhe-ming ZHAO, Xun-si WANG, Shi-xun DAI, and Qiu-hua NIE

Vol. 47, Issue 8, 816003 (2018)

Design and Parameter Analysis of Laser Deicing Optical System

Zhi-ying LIU, Zhu MU, Jia-ke WANG, Zheng CHANG, and Jin LIU

Vol. 47, Issue 8, 822001 (2018)

Effect on Diffraction Efficiency of Diffractive Optics with Consideration of Surface Roughness

Li-dong ZHAO, Qing-feng CUI, Shan MAO, Yuan-ming ZHAO, Ming-xu PIAO, and Yang HU

Vol. 47, Issue 8, 822002 (2018)

Ultra-compact Bandwidth-tunable Microring Resonator

Wen DONG, Yu ZOU, Ying DU, and Zi-chun LE

Vol. 47, Issue 8, 823001 (2018)

Effect of Alcohol on Air Tightness of LED Silicone Encapsulation

Shang-sheng WEN, Xing PENG, Bing-xu MA, Jia-liang SONG, Min FU, Fang FANG, Jie-pin HU, Li-juan KANG, and Ling-bao KONG

Vol. 47, Issue 8, 823002 (2018)

Tailoring the Performance of Semitransparent Organic Solar Cells by Tandem One-dimensional Photonic Crystals

Wen-yue LIANG, Jin-yao ZHONG, Hai-tao XU, Hai-dong DENG, Qi-sheng WANG, and Yong-bing LONG

Vol. 47, Issue 8, 823003 (2018)

Numerical Simulation and Experiment on Infrared Features of Exhaust Plume Based on Monte Carlo Method

Hai-jing ZHENG, Ting-zhu BAI, and Quan-xi WANG

Vol. 47, Issue 8, 826001 (2018)

Goos-Hnchen and Imbert-Fedorov Displacements across the Interface of Topological Insulator and Chiral Metamaterials

Long TANG, Ran ZENG, Qi-liang LI, Mei-hua BI, Guo-wei YANG, and Ya-ping YANG

Vol. 47, Issue 8, 826002 (2018)

Land Integrated Navigation of Laser Doppler Velocimeter Based on Janus Configuration

Qi WANG, Chun-feng GAO, Guo WEI, Jian ZHOU, Xiao-ming NIE, and Xing-wu LONG

Vol. 47, Issue 8, 828001 (2018)

Echo Characteristics of Satellite Laser Ranging Based on Geiger Mode SPAD

Yuan LIU, Ning AN, Cun-bo FAN, Guan-yu WEN, Hai-tao ZHANG, and Lei MA

Vol. 47, Issue 8, 828002 (2018)

The Influence of Mg Doping Amount on the Property of Zn1-xMgxO Buffer Layer and Its Application in Cu(In,Ga)Se2 Solar Cells

Wen-wen WU, Hong-lie SHEN, Jie-yi CHEN, Hui-rong SHANG, Luan-hong SUN, Kai GAO, and Yu-fang LI

Vol. 47, Issue 8, 831002 (2018)

Laser-induced Molecular Spectroscopy for Carbon with Different Element Speciation

Mei-rong DONG, Jia-jian LONG, Si-ru CHEN, Li-ping WEI, Wen-bing LI, Wei-kun CHEN, Shi-kai CHEN, Jian-hua YU, and Ji-dong LU

Vol. 47, Issue 8, 847001 (2018)

In-situ Analysis of Molten Aluminum by Laser-induced Breakdown Spectroscopy System

Yong XIN, Yang LI, Wei LI, Xue LIU, Jing-jing LI, Zhi-jia YANG, Hai-bin YU, and Lan-xiang SUN

Vol. 47, Issue 8, 847002 (2018)

Absolute Calibration of Laser-induced Breakdown Spectroscopy Detection System by Using a Tungsten Halogen Lamp

Teng FEI, Cong-yuan PAN, Qiang ZENG, Xue-wei DU, and Qiu-ping WANG

Vol. 47, Issue 8, 847003 (2018)

Effect of Moisture Content on Laser-induced Rock Cuttings Plasma Properties

Jun-wei JIA, Ming-jun SHE, Hong-bo FU, Hua-dong WANG, Zhi-bo NI, and Feng-zhong DONG

Vol. 47, Issue 8, 847004 (2018)

Quantitative Analysis of Unburned Carbon in Fly Ash by Laser-induced Breakdown Spectroscopy

Ruo-mu HU, Zhen-zhen WANG, Ren-wei LIU, Wang-zheng ZHOU, Ji-ping LIU, Jun-jie YAN, and Yoshihiro DEGUCHI

Vol. 47, Issue 8, 847005 (2018)

Characteristics of Discharge Channel in Spark Discharge Assisted Laser-induced Breakdown Spectroscopy

Bo DONG, Xiao-yong HE, Ya-rui WANG, Yu-qi CHEN, and Run-hua LI

Vol. 47, Issue 8, 847006 (2018)

Influence of Diameter and Depth on Spatially Confined Laser-induced Silicon Plasma Spectroscopy with Cylindrical Cavity

Qiu-yun WANG, An-min CHEN, Su-yu LI, Yuan-fei JIANG, and Ming-xing JIN

Vol. 47, Issue 8, 847007 (2018)

Two-dimensional Elemental Mapping and Analysis of Natural Jade by Reheating Orthogonal Dual-pulse Laser-induced Breakdown Spectroscopy

Er-tian ZHUANG, Juan KANG, Ya-rui WANG, Run-hua LI, and Yu-qi CHEN

Vol. 47, Issue 8, 847008 (2018)

Determination of Terrestrial and Marine Sedimentary Rocks by Laser-induced Breakdown Spectroscopy

Ming-jun SHE, Hong-bo FU, Jun-wei JIA, Hua-dong WANG, and Feng-zhong DONG

Vol. 47, Issue 8, 847009 (2018)

Quantitative Analysis of Aluminium Alloy with Remote Laser-induced Breakdown Spectroscopy

Da-cheng ZHANG, Zhong-qi FENG, Xiao-gang LI, Li-jun XU, Dong-mei ZHAO, Xiao-long ZHU, and Xin-wen MA

Vol. 47, Issue 8, 847010 (2018)

[in Chinese]

Yu DING, Xiong XIONG, and Xing-qiang ZHAO

Vol. 47, Issue 8, 847011 (2018)

Magnetic Confinement Effect on Femtosecond Laser-induced Copper Plasma

Dong-hua XU, Chao SONG, Shang-yong ZHAO, Xun GAO, and Jing-quan LIN

Vol. 47, Issue 8, 847012 (2018)

Effects of Hemispherical Confinement on the Enhancement of Laser-induced Glass Plasma Radiation

Jing-ge WANG, Xiao-long LI, Jun-tao HU, and Xin-zhong LI

Vol. 47, Issue 8, 847013 (2018)

Quantitative Analyses of Element Mn in Iron Using Portable Laser-induced Breakdown Spectroscopy with Algorithm of Background Removal Based on Wavelet Transform

Qing-dong ZENG, Zhi-heng ZHU, Fan DENG, Xiang-li ZHU, Bo-yun WANG, Yong-jun XIAO, Liang-bin XIONG, Hua-qing YU, Lian-bo GUO, and Xiang-you LI

Vol. 47, Issue 8, 847014 (2018)

Consensus Modeling for Qualitative Analysis of Heavy Metal Cu in Tegillarca Granosa by LIBS Approach

Zhen-zhu GUO, Xiao-jing CHEN, Lei-ming YUAN, Xi CHEN, De-hua ZHU, and Shuo YANG

Vol. 47, Issue 8, 847015 (2018)

Lattice Boltzmann Simulation of Laser-induced Transfer of Liquid

Ya-jun HUANG, Wen-lai CAI, Ying-huai CHEN, and Zhi-gang HUANG

Vol. 47, Issue 8, 847016 (2018)