Acta Photonica Sinica

Year: 2019

<Volume: 48, Issue: 11>

21 Article(s)

About the Cover:

Research Advances of Random Fiber Lasers and Its Applications

Yun-jiang RAO

Vol. 48, Issue 11, 1148002 (2019)

Crystal Fiber and Crystal-derived Fiber Preparation and Application: A Review

Zhao-jun LIU, Xi-bao GAO, Zhen-hua CONG, Xian-bin SHAO, Yong-yao XIE, Ming-yuan JIANG, Shang WANG, Zhi-gang ZHAO, and Xing-yu ZHANG

Vol. 48, Issue 11, 1148003 (2019)

Sapphire Fiber and Its Application in High Temperature Sensors

Fu-fei PANG, Zhi-feng WANG, Huan-huan LIU, Zhang-wei MA, Zhen-yi CHEN, and Ting-yun WANG

Vol. 48, Issue 11, 1148004 (2019)

Research Progress of Infrared Chalcogenide Microstructure Optical Fibers

You-ren DONG and Xun-si WANG

Vol. 48, Issue 11, 1148005 (2019)

Progress in Research and Applications of Plastic Optical Fiber

De-peng KONG, Da-ming ZHANG, Yuan YUAN, Qi-yuan MU, Sen MEI, Lu XUE, and Li-li WANG

Vol. 48, Issue 11, 1148006 (2019)

Research Progress in Fluorescent Chalcogenide Glass Ceramics

Jing REN, Xiao-song LU, and Peng-fei WANG

Vol. 48, Issue 11, 1148007 (2019)

Packaging and Integration of Whispering Gallery Modes Optical Microcavity Devices

Peng-fei WANG and Ang-zhen LI

Vol. 48, Issue 11, 1148008 (2019)

Research Progress on S Fiber Taper

Yong-sen YU, Yong-qin ZHU, Yang ZHAO, and Xue-peng PAN

Vol. 48, Issue 11, 1148009 (2019)

Research Progress on Polarization Maintaining Hollow Core Fiber

Yi-feng HONG, Ying-ying WANG, Wei DING, and Pu WANG

Vol. 48, Issue 11, 1148010 (2019)

Research Progress in Development of Glass Scintillator

Shi-chao L, Shi-feng ZHOU, Jun-zhou TANG, and Pei LIU

Vol. 48, Issue 11, 1148011 (2019)

Ytterbium-doped Silica Fiber for High Power System: A Review of Research Progress and Development Trend

Gui CHEN, Chao-qi HOU, Hai-tao GUO, and Jin-yan LI

Vol. 48, Issue 11, 1148012 (2019)

Characterization and Properties of Large-core Fluorine-doped Fibers Based on Depressed Inner Cladding Design

Sheng-fei SHE, Bo LIU, Chang CHANG, Yan-tao XU, Xu-sheng XIAO, Song GAO, Yan ZHANG, Yi-zhao LI, Chao-qi HOU, and Hai-tao GUO

Vol. 48, Issue 11, 1148013 (2019)

Urban Rail Train Positioning and Speed Measuring Method Based on Grating Array

Dong-fei ZHU, Yong-jiao WANG, Ye YANG, Wei WEN, Li-ping XIN, and Hong-hai WANG

Vol. 48, Issue 11, 1148014 (2019)

Picosecond Pulsed All-fiber Yb-doped Laser with 1.2 GHz Repetition Rate

Xiao-le WEI, Huai WEI, Quan SHENG, Shi-jie FU, Wei SHI, and Jian-quan YAO

Vol. 48, Issue 11, 1148015 (2019)

Design and Optimization of Forked Photodiode Array Electrodes

Hong-wei JIAO, Yong-qing HUANG, Kang ZHAO, Xiao-feng DUAN, Kai LIU, and Xiao-min REN

Vol. 48, Issue 11, 1148016 (2019)

Simulation and Performance Analysis of Photonic Integrated RF Self-interference Cancellation System

Fang-fang SHEN, Xin-xin SU, Shuang-lin FU, Chao LI, Si-cheng YANG, Zhen-lin WU, Yi-ying GU, Qing-gui TAN, Ge ZHU, Ming-shan ZHAO, and Xiu-you HAN

Vol. 48, Issue 11, 1148017 (2019)

Structure Design and Bending Loss of a Novel Fiber for Low Temperature Environment

Shan-shan CAO, Chao-yang GUO, Zhen WANG, Zhi-zhong LIU, Pei-heng GENG, Hai-tao XU, Jing ZHU, Li DENG, Yong CAO, and Wei WEI

Vol. 48, Issue 11, 1148018 (2019)

Analysis of Cross-grid Microring Resonator Electro-optic Switch Array

Yu-hai WANG, Ke-chuan HE, Ning-bo MA, Chun-xu WANG, Yong-ling ZHANG, Ming-xing SONG, Guo-feng WANG, and Zheng-kun QIN

Vol. 48, Issue 11, 1148019 (2019)

Research on the Fabrication and Optical Properties of New Far-infrared Suspended-core Te-fiber

Tie-song XU, Xiao-lin LIANG, Ming-hui ZHONG, Xian-ge WANG, Kai JIAO, Nian SI, Jing XIAO, Jia LIU, Zhe-ming ZHAO, Xun-si WANG, Pei-qing ZHANG, Yong-xing LIU, Shi-xun DAI, and Qiu-hua NIE

Vol. 48, Issue 11, 1148020 (2019)

Observation of Fano Resonance in One Whispering-gallery-mode Microresonator

Shu-ting GUO, Min-cheng CHEN, Yu-hong ZHANG, Liu-le WU, Ming-yong YE, and Xiu-min LIN

Vol. 48, Issue 11, 1148021 (2019)

A Sensitivity-enhanced All-fiber-optic Liquid Refractive Index Sensor Based on Vernier Effect

Yu-xin ZHAO, Jiu-xing JIANG, Yu-qiang YANG, Yong-guang WANG, Jian-da LU, and Jia-cheng LIU

Vol. 48, Issue 11, 1148022 (2019)