Acta Photonica Sinica

Year: 2019

<Volume: 48, Issue: 5>

21 Article(s)

About the Cover:

Switchable Mode Locking of Rectangular Dissipative Soliton and Gaussian-spectrum Pulse in Normal Dispersion Fiber Laser

Jing-ling LI, Dong-dong HAN, Zhan-qiang HUI, Kai-li REN, Wen-feng LUO, Ying YAO, Feng ZHAO, Xiang-jun XIN, and Jia-min GONG

Vol. 48, Issue 5, 506002 (2019)

Coupling Coefficient Control of Phase-shifted Fiber Grating

Gao-fei YAO, Jun-bin HUANG, Hong-can GU, and Wen LIU

Vol. 48, Issue 5, 506003 (2019)

Monitoring Technology of Nuclear Power Primary Circuit Leakage Point Based on Distributed Temperature Sensor

Hao-jian XING, Qiu-xiao QIAO, and Zhong-xie JIN

Vol. 48, Issue 5, 506004 (2019)

Mine Image Enhancement Algorithm Based on Dual Domain Decomposition

Zi-jian TIAN, Man-li WANG, Jun WU, Wei-feng GUI, and Wen-qing WANG

Vol. 48, Issue 5, 510001 (2019)

Image Dehazing Algorithm Based on Conditional Generation Against Network

Yu-ming LIANG, Lu-yao ZHANG, Ming-jian LU, and Guo-liang YANG

Vol. 48, Issue 5, 510002 (2019)

Three-dimensional Lidar for Wind Shear Detection and Early Warning in Civil Aviation Airport

Li-tian FENG, Jie ZHOU, Qi FAN, Yong-xiong CHEN, Zhi-ping LIU, Ming-teng LU, Ding-fu ZHOU, and Tian-jin HOU

Vol. 48, Issue 5, 512001 (2019)

Large-scale Axial Length Measuring System Based on SS-OCT

Shan-shan LIU, Yi WANG, Wei-qian ZHANG, Wen-guang CHEN, Huai-yu CAI, and Xiao-dong CHEN

Vol. 48, Issue 5, 512002 (2019)

Effect of Laser Power Density on Reduction of Graphene Oxide under the Same Exposure

Lei XIE, Xiao-hua LEI, Xiao-gang TAN, Xian-ming LIU, Yi-jun DENG, and Wei-min CHEN

Vol. 48, Issue 5, 516001 (2019)

Preparation and X-ray Storage Properties of Eu3+ Doped CaGdAlO4 Phosphor

Ying-xin YU, Chun-guang LIU, Meng ZHANG, Jian YANG, Sheng-nan LI, Han-cheng ZHU, Duan-ting YAN, Chang-shan XU, and Yu-xue LIU

Vol. 48, Issue 5, 516002 (2019)

Optimizational Luminous Properties of Pr3+ Doped Na5Lu9F32 Single Crystals

Zhi-wei ZHAO, Xiong ZHOU, Hai-ping XIA, Jian-xu HU, Jian-li ZHANG, and Bao-jiu CHEN

Vol. 48, Issue 5, 516003 (2019)

Dispersion of Magnetic Compound Fluid and Its Effect on Polishing Properties of BK7 Optical Glass

Chen JIANG, Pei-bing SHI, Jia-yin LI, and Yong-bin ZHANG

Vol. 48, Issue 5, 516004 (2019)

Tolerance Sensitivity Research of Nano-star Sensor Optical System with Large Field

Kun ZHANG, Xing ZHONG, Yao MENG, and Jiang LIU

Vol. 48, Issue 5, 522001 (2019)

Design and Experimental Research of Probe in Handheld/portable Laser Raman Testing Device

Nan GAO, Yi-chao ZHANG, Dan-yang XU, and Cheng-hua SUI

Vol. 48, Issue 5, 522002 (2019)

Design of Optical System for Multi-band All-sky Airglow Imager

Zhan-tao LI, Yu-tao FENG, Bin HAN, Yong LI, Jian SUN, and Qing-lan BAI

Vol. 48, Issue 5, 522003 (2019)

High-resistance Liquid Crystal Lens with Low Driving Voltage

Jian-pu LIN, Chao-fu LIN, Xu-yang WENG, Yong-ai ZHANG, Xiong-tu ZHOU, Tai-liang GUO, and Qun YAN

Vol. 48, Issue 5, 523001 (2019)

Theoretical Study of Photodiode Bias Modulation Technology

Xiao-hui XU, Yong-qing HUANG, Xiao-feng DUAN, Kai LIU, and Xiao-min REN

Vol. 48, Issue 5, 523002 (2019)

Design of Two-phase Filtering Reconfigurable Optical Physical Unclonable Function

Xin-hui CHEN, Yue-jun ZHANG, Jun-ye CHEN, Li-feng MO, Pei-zhi CAI, Jun ZHENG, Xin HU, and Peng-jun WANG

Vol. 48, Issue 5, 526001 (2019)

Gold Localized Surface Plasmon Enhanced Luminescence Characteristics of Gallium Arsenide

Guang-hui MA, Jia-bin ZHANG, Xiao-yi WANG, Lin-lin SHI, Liang JIN, Yang LI, Ying-tian XU, and He ZHANG

Vol. 48, Issue 5, 526002 (2019)

Absolute Radiometric Calibration Method Based on Surface Hyperspectral BRDF Model

Chun-yan ZHAO, Yan-na ZHANG, Wei WEI, Meng ZHANG, Lin CHEN, Lu ZHANG, Xin LI, and Xiao-bing ZHENG

Vol. 48, Issue 5, 528001 (2019)

Numerical Modeling Method for Evaluation of Image Motion Caused by Flywheel Disturbances

Xiao-xue GONG, Lei ZHANG, and Ming XUAN

Vol. 48, Issue 5, 528002 (2019)