Acta Photonica Sinica

Year: 2020

<Volume: 49, Issue: 1>

22 Article(s)

About the Cover:

Influence of Micro-feature parameters of Substrate on Light Transmittance in Constraint Surface Projection Stereolithography

WANG Quan-dai, LIANG Min, CHENG Lin-kai, YANG Ming-shun, LI Peng-yang, and LI Yan

Vol. 49, Issue 1, 0124001 (2020)

Preparation and Light Trapping Properties of Two-dimensional AZO Gratings on Metal Aluminum Back Contact

LIU Ren-chen, LU Jing, LI Ang, DING Juan, and QUAN Wei

Vol. 49, Issue 1, 0124002 (2020)

Electronic Structures and Optical Properties of Cubic Crystal K2CsSb, K3Sb and Cs3Sb Cathode Materials

KANG Tian-you, REN Ling, ZHANG Kai-min, JIN Mu-chun, WANG Xing-chao, SHU Zhao-xin, ZHANG Yi-jun, and QIAN Yun-sheng

Vol. 49, Issue 1, 0116001 (2020)

Effect of Thermally Induced Gradient Index on Imaging Quality of Aspherical Optical System

JIANG Dong-xu, SUN Bao-yu, LI Ying-chun, LIN Jie-qiong, WANG Dong-xue, and WANG Wen-pan

Vol. 49, Issue 1, 0111001 (2020)

Non-holographic Diffractive Projector

LOU Yi-min and HU Juan-mei

Vol. 49, Issue 1, 0111002 (2020)

Research on Line-of-sight Channel Model of Short-range LED Optical Communication

ZHAO Tai-fei, MA Zhuang, LI Xing-shan, and LIANG Hao

Vol. 49, Issue 1, 0106001 (2020)

Avian Influenza Virus Immunosensor Based on Etched Long Period Fiber Grating Coated with Graphene Oxide

SHI Sheng-hui, WANG Xin, LUO Bin-bin, WANG Ya-jie, LIU Zhi-jiang, NIE Qing-lin, MA Pei-jie, Lü Qing-ming, LU You-ming, WU Sheng-xi, ZHAO Ming-fu, and WU Tao-jiang

Vol. 49, Issue 1, 0106002 (2020)

Study on Stability of Thermally Activated Delayed Fluorescent OLED

ZHANG Wen-wen, CHEN Zhuo, LI Ge, YAN Xue-wen, JIAO Bo, and WU Zhao-xin

Vol. 49, Issue 1, 0123001 (2020)

Fabrication of CsPbBrI2 Quantum Dots and Its Photodetector Performance

ZHANG Xi-sheng, YAN Chun-yu, WU Ti-hui, LI Lin-feng, GUO Jun-hua, and YAO Chen-zhong

Vol. 49, Issue 1, 0123002 (2020)

Preparation of Highly-efficient Tandem OLED Based on B3PyMPM: Cs

LIN Wen-yan, CHEN Ning, WU Zhi-jun, and ZHAI Yun

Vol. 49, Issue 1, 0123003 (2020)

Research on Improving Efficiency Roll-off of Organic Light-emitting Devices Based on Bifunctional Electrode

ZHOU Xiao-gang, FENG Hai-wei, WU Chao, LIU Shi-hao, and XIE Wen-fa

Vol. 49, Issue 1, 0123004 (2020)

Laser-mode Simulation of Corner Cube Resonator

XU Lü and YANG Yan-nan

Vol. 49, Issue 1, 0114001 (2020)

Scene Fusion System Based on Ambient Light Detection

DONG Yue, CHEN Yue-ting, FENG Hua-jun, XU Zhi-hai, and LI Qi

Vol. 49, Issue 1, 0110001 (2020)

Infrared Image Nonuniformity Correction Method Adapted to Adjustment of Integration Time

BAI Le, LAI Xue-feng, HAN Wei-qiang, WANG Hao-guang, ZHOU Jin-mei, LIAO Sheng, and ZHAO Ru-jin

Vol. 49, Issue 1, 0110002 (2020)

Infrared Small Target Detection Based on Double-layer Local Contrast Measure

PAN Sheng-da, ZHANG Su, ZHAO Ming, and AN Bo-wen

Vol. 49, Issue 1, 0110003 (2020)

High Precision Attitude Determination Method for Star Camera Based on UKF

WANG Yu and JIANG Wei-jiao

Vol. 49, Issue 1, 0128001 (2020)

Feature Enhancement SSD Algorithm and Its Application in Remote Sensing Images Target Detection

SHI Wen-xu, TAN Dai-lun, and BAO Sheng-li

Vol. 49, Issue 1, 0128002 (2020)

Parameter Compensation Algorithm of Flywheel Micro-vibration and Whole-satellite Coupling Characteristic

HU Zi-qiang, WANG Dong, GONG Xiao-xue, and TAN Lu-yang

Vol. 49, Issue 1, 0112001 (2020)

Measurement Technique of High-reflected Surface Based on Phase Measuring Deflectometry

ZHANG Lian-tao, LU Rong-sheng, and CHENG Zi-yi

Vol. 49, Issue 1, 0112002 (2020)

Orientation Method of Digital Zenith Camera Based on Coordinate Transformation

LIU Xian-yi, ZHANG Zhi-li, ZHOU Zhao-fa, CHANG Zhen-jun, and DUAN Hui

Vol. 49, Issue 1, 0112003 (2020)

Attitude Estimation of GEO Objects of Space-based Optical Observation Based on the Improved Phong Model

WANG Xia, ZHANG Ya-sheng, XU Can, LI Peng, ZHANG Feng, and ZHOU Tong

Vol. 49, Issue 1, 0112004 (2020)

Research on Star Tracker On-orbit Low Spatial Frequency Error Compensation

JIN He, MAO Xiao-nan, LI Xin-peng, YU Lu-wei, and REN Ping-chuan

Vol. 49, Issue 1, 0112005 (2020)