Acta Photonica Sinica

Year: 2020

<Volume: 49, Issue: 2>

22 Article(s)

About the Cover:

Preparation and Mid-infrared Luminescence Properties of Transition Metal Co2+ Doped ZnS Sulfide Nanocrystals

WEN Chang-xiu, SHI Hua-wei, CHEN Mei-ling, XIAO Xu-sheng, GUO Hai-tao, and CUI Xiao-xia

Vol. 49, Issue 2, 0216001 (2020)

Aerosols Scattering Polarization Characteristics Based on Different Surface Reflection Type

MA Yu-zhao, GAO Chen, CHENG Fei-fan, LI Meng, and XIONG Xing-long

Vol. 49, Issue 2, 0201001 (2020)

Sensitivity Study of Aerosol Parameters from Observations of O4 Absorption by MAX-DOAS

MOU Fu-sheng, LUO Jing, and LI Su-wen

Vol. 49, Issue 2, 0201002 (2020)

Post Processing for Adaptive Optics Imaging Based on Multi-channel Blind Recognition

LI Xin, WU Yang, FANG Zhou, XU Qi, YANG Hai-bo, and YANG Hui-zhen

Vol. 49, Issue 2, 0201003 (2020)

Influence of Cylindrical Photoacoustic Cell Structure and Environmental Factors on Acoustic Eigenfrequency

CHENG Gang, CHEN Jia-jin, CAO Ya-nan, TIAN Xing, LIU Kun, and CAO Yuan

Vol. 49, Issue 2, 0230001 (2020)

Dynamic Simulation of Laser-produced Plasma under Plate Constraint

LI Ji-long, WANG Ao-song, LIU Yan-zhang, HUANG Da-peng, QIU Yan, and WU Jian

Vol. 49, Issue 2, 0230002 (2020)

Filtering Characteristics of an MIM Waveguide Filter Based on a Rectangular Cavity

LONG Hu, CHEN Hong-yi, LU Xiao-wei, CAI Yi, ZENG Xuan-ke, and LI Jing-zhen

Vol. 49, Issue 2, 0223001 (2020)

Liquid-core, Thin-wall Microcapillary Electric Field Sensor with High Quality Factor

ZHOU Quan, CHEN Yao, HAN Feng-kai, SHEN Zhi-ping, ZHANG Zu-xing, and WAN Hong-dan

Vol. 49, Issue 2, 0223002 (2020)

Design and Experiments of Annular Beam Shaping Device with Low Speckle Noise

LIU Wen-jing, PANG Hui, CAO A-xiu, SHI Li-fang, FU Yong-qi, and DENG Qi-ling

Vol. 49, Issue 2, 0222001 (2020)

Design of Video Display Driving System for Low-power Electrowetting Display

CHEN Zhe-liang, LIN Shan-ling, LIN Zhi-xian, LIAO Qin-kai, LI Tian-tian, and TANG Biao

Vol. 49, Issue 2, 0222002 (2020)

Simulation and Fabrication of Polymeric Slot Waveguide for Refractive Index Sensing

LÜ Huan-lin, LIANG Yu-xin, HAN Xiu-you, WU Zhen-lin, GU Yi-ying, and ZHAO Ming-shan

Vol. 49, Issue 2, 0213001 (2020)

Simultaneous Low Nonlinearity and High Power Confinement in Slot Waveguides

HU Shu-bo, XU Ya-meng, LI Jia-xuan, and KONG Mei

Vol. 49, Issue 2, 0213002 (2020)

Perceptive Distance Estimating Based on Comfort Information for Stereo Images

ZHAO Yun-xiu, QUAN Wei, HAN Cheng, LI Hua, ZHANG Chao, and LIU Yi

Vol. 49, Issue 2, 0215001 (2020)

Coaxiality Error Measurement Technology for GNSS Antenna Connector

SU Guo-ying, ZHANG Fu-min, HAN Yong, and LI Wen-yi

Vol. 49, Issue 2, 0215002 (2020)

Geometrical Quantum Discord in a Coupled Cavities System with a Center

FAN You-ji and LU Dao-ming

Vol. 49, Issue 2, 0227001 (2020)

Plasmon Induced Transparency Effect Based on Two Stub Cavities Side-coupled Waveguide

WANG Bo-yun, CHENG Jia-bao, ZHU Yue-hong, LING Yong-hong, ZENG Qing-dong, XIONG Liang-bin, DU Jun, WANG Tao, and YU Hua-qing

Vol. 49, Issue 2, 0227002 (2020)

Sparse Prior-based Space Objects Image Blind Inversion Algorithm

LI Zheng-zhou, QING Lin, LI Bo, CHEN Cheng, and QI Bo

Vol. 49, Issue 2, 0210001 (2020)

Low-light Image Enhancement Method Using Retinex Method Based on YCbCr Color Space

TIAN Hui-juan, CAI Min-peng, GUAN Tao, and HU Yang

Vol. 49, Issue 2, 0210002 (2020)

Blind Watermarking Method Based on Binarized Computational Ghost Imaging

YUAN Sheng, WANG Zhen, ZHOU Xin, and BING Pi-bin

Vol. 49, Issue 2, 0210003 (2020)

Image Processing

Object Detection of Millimeter-wave Image Based on Spatial-transformer RCNN with Deblurring

LIANG Guang-yu, CHENG Liang-lun, HUANG Guo-heng, and XU Li-min

Vol. 49, Issue 2, 0210004 (2020)

Research Article

kHz Repetition Rate Mobile Laser Ranging System with High Precision and Measuring Results Analysis in Western China

LI Xin, ZHU Wei, LUO Qing-shan, ZOU Tong, and GUO Tang-yong

Vol. 49, Issue 2, 0228001 (2020)

Calibration Method of Smear in the Sun Glint Region of Directional Polarization Camera Remote Sensing Images

WENG Jian-wen, YUAN Yin-lin, KANG Qing, TU Bi-hai, XIA Mao-peng, HUANG Dong, HONG Jin, and ZHENG Xiao-bing

Vol. 49, Issue 2, 0228002 (2020)