Acta Photonica Sinica

Year: 2020

<Volume: 49, Issue: 5>

21 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Optical System Design of Geostationary Hyperspectal Ocean Water Color Imager with Wide Coverage

Qing-sheng XUE, Zhong-tian TIAN, Bai YANG, Zhen-hua JI, Xiao-ning LUAN, Bing MU, and Xin-tao QIU

Vol. 49, Issue 5, 501001 (2020)

Multi-layer Spatial Pulse Position Amplitude Modulation in Atmospheric Laser Communications

Hui-qin WANG, Ya-ting LI, Ming-hua CAO, and Zhong-xian BAO

Vol. 49, Issue 5, 501002 (2020)

Ramsey Signal Characteristics in a Pulsed Optically Pumped Rb Clock

Wen-xiang XUE, Qiang HAO, Ke-mu WANG, Xin WANG, and Shou-gang ZHANG

Vol. 49, Issue 5, 502001 (2020)

Phase Compensation Method of Fizeau Interference Demodulation Based on One-hot Encoded Finite State Machine

Chen-guang ZHAO, Ci-ming ZHOU, Yan-dong PANG, Dian FAN, Xi CHEN, Han-jie LIU, Qing ZHOU, and Yu-xiao LI

Vol. 49, Issue 5, 506001 (2020)

Experimental Performance Analysis of Optical Wireless Hybrid Energy and Data Transmission System Based on Solar Cell

Yuan-xin WANG, Peng ZHANG, Xiao-jie WU, Xue-lei WANG, Tong WANG, Da-shuai WANG, Xiao-yan LI, Chao WANG, and Shou-feng TONG

Vol. 49, Issue 5, 506002 (2020)

Design and Performance of Intensity Modulated Liquid-level Sensor Based on No-core Optical Fibers

De-jiu FENG, Cui CHEN, Wen-lin FENG, and Bang-xing LI

Vol. 49, Issue 5, 506003 (2020)

Output Signal Frequency Optional Full-duplex Radio over Fiber System Based on Coherent Detection

Ke-ke LEI, Wu-jin LUO, Sheng-chao XIE, Shi-you ZHANG, and Yi-shi HAN

Vol. 49, Issue 5, 506004 (2020)

Theoretical and Experimental Analysis of Fused Biconical Microfiber Coupler

Meng-wei ZHOU, Yi-qing ZHU, and Xiao-tian YAO

Vol. 49, Issue 5, 506005 (2020)

Infrared Polarization Image Enhancement Algorithm Based on Mutual Structure Regularization Constraint

Xiang-yang KONG, Yong-qiang ZHAO, Qun-nie PENG, and Chang-jian SHUI

Vol. 49, Issue 5, 510001 (2020)

Remote Sensing Image Scene Classification Based on Deep Multi-branch Feature Fusion Network

Tong ZHANG, En-rang ZHENG, Jun-ge SHEN, and An-tong GAO

Vol. 49, Issue 5, 510002 (2020)

Design of an Eight-band Filter Imaging System

Bang-yong SUN, Nian-zeng YUAN, and Bing-liang HU

Vol. 49, Issue 5, 511001 (2020)

Multi-band Infrared Radiation Characterization and Simulation Analysis for Aerial Target

Xiao WANG, Si-li GAO, Lu JIN, Zheng LI, and Fan-ming LI

Vol. 49, Issue 5, 511002 (2020)

Superresolving Measurement of the Metallic Nanogap beyond the Aperture Size of the SNOM Probe

Na-na WU, Ying ZHONG, and Hai-tao1 LIU

Vol. 49, Issue 5, 512001 (2020)

Numerical Study on Thermal Deformation of Wolter-I Focusing Telescope

Xing ZHANG, Juan WANG, Yi ZHANG, Yan-ji YANG, Yong CHEN, and Jian WEN

Vol. 49, Issue 5, 512002 (2020)

Cloud Water Content Detection System Based on TDLAS Technology

Ze-qi LI, Min WU, Er-wei MI, Xian-shu KONG, and Yi-biao YANG

Vol. 49, Issue 5, 512003 (2020)

Displacement Detection of Optically Trapped Microsphere in Vacuum Based on Kalman Filter

Jian-bin JIANG, Hui-zhu HU, Nan LI, Xin-fan CHEN, Xiao-wu SHU, Cheng LIU, Zhen-hai FU, and Xiao-wen GAO

Vol. 49, Issue 5, 512004 (2020)

Quantitative Detection of Dual miRNAs Based on Enzyme-sheared Quantum Dot Fluorescence Amplification

Li-ying TONG, Hao FU, Zhi-jian JIA, Zhao-heng LIANG, Yuan-feng ZHU, Zong-song GAN, and Jun ZHOU

Vol. 49, Issue 5, 516001 (2020)

Effects of Y3+ Doping on the Microstructure and Quantum Cutting Luminescence of CaGdAlO4: Pr3+,Yb3+ Phosphors

Yu LIU, Yu-xue LIU, Rong-yun JIANG, Jian YANG, Han-cheng ZHU, Duan-ting YAN, Chun-guang LIU, and Chang-shan XU

Vol. 49, Issue 5, 516002 (2020)

High Precision Fabrication Method of Diffractive Lens on Large Aperture Quartz Substrate

Chang-chang GONG, Bin FAN, Jun-ming SHAO, and Xin LIU

Vol. 49, Issue 5, 522001 (2020)

On-orbit Radiometric Calibration for Thermal Infrared Band of FY3D/MERSI-II Satellite Remote Sensor Based on Qinghai Lake Radiation Calibration Test-site

Yun-xiang ZHANG, Xin LI, Meng ZHANG, Qing KANG, wei WEI, Xiao-bing ZHENG, and Yong ZHANG

Vol. 49, Issue 5, 528002 (2020)