Journal of Infrared and Millimeter Waves

Year: 2019

<Volume: 38, Issue: 2>

20 Article(s)

About the Cover:

Approach of beam power combining at short millimeter waves

Long WANG, Wen-Bin DOU, Hong-Fu MENG, and Huan GUO

Vol. 38, Issue 2, 133 (2019)

Design of 4-layered structure with single Cr-W alloy layer to achieve high and broadband photon-to-heat conversion efficiency

Yuan YAO, Er-Tao HU, Kai-Yan ZANG, Jing-Ru ZHANG, Hua-Tian TU, Wei WEI, Song-You WANG, Hai-Bin ZHAO, Yu-Xiang ZHENG, and Liang-Yao CHEN

Vol. 38, Issue 2, 139 (2019)

Design and realization of D-band InP MMIC amplifier with high-gain and low-noise

Jun LIU, Xin LUY, Wei-Hua YU, Song-Yuan YANG, and Yan-Fei HOU

Vol. 38, Issue 2, 144 (2019)

STI-bounded single-photon avalanche diode with high photo current and low dark rate

Xiang-Liang JIN, Ya-Nan PENG, Duo-Duo ZENG, Hong-Jiao YANG, Hua-Yan PU, Yan PENG, and Jun LUO

Vol. 38, Issue 2, 149 (2019)

0.68 THz and 1.00 THz triplers based on discrete Schottky diodes and quartz glass

Jun JIANG, Peng CHEN, Yue HE, Yao-Ling TIAN, Hai-Long HAO, Bin-Bin CHENG, and Chang-Xing LIN

Vol. 38, Issue 2, 154 (2019)

Influence of supercooling on the thickness uniformity of HgCdTe film grown by LPE

Jun LU, Dong-Sheng LI, Jun WU, Zhi-Yuan WAN, Lin-Wei SONG, Pei LI, Yang ZHANG, and Jin-Cheng KONG

Vol. 38, Issue 2, 165 (2019)

Study on ICP dry etching of type II InAs/GaSb superlattices infrared focal plane arrays

Jia-Jia XU, Min HUANG, Qing-Qing XU, Zhi-Cheng XU, Fang-Fang WANG, Zhi-Zhong BAI, Yi ZHOU, Jian-Xin CHEN, and Li HE

Vol. 38, Issue 2, 171 (2019)

Gain characteristics of MW HgCdTe avalanche photodiodes

Xiong-Jun LI, Fu-Zhong HAN, Li-Hua LI, Dong-Sheng LI, Yan-Bo HU, Deng-Quan YANG, Chao-Wei YANG, Jin-Cheng KONG, Xun SHU, Ji-Sheng ZHUANG, and Jun ZHAO

Vol. 38, Issue 2, 175 (2019)

Infrared imaging modeling and simulation of aerial target based on BRDF

Xiao WANG, Si-Li GAO, and Fan-Ming LI

Vol. 38, Issue 2, 182 (2019)

Research on terahertz frequency division technique applied to microsatellite platform

Jing WANG, Sheng-Wei ZHANG, and Jin MENG

Vol. 38, Issue 2, 188 (2019)

Tunable Mid-IR dual frequency laser based on a single-resonant optical parametric oscillator

Kun LI, Su-Hui YANG, Xin WANG, Zhuo LI, and Jin-Ying ZHANG

Vol. 38, Issue 2, 195 (2019)

Spatial downscaling of thermal infrared image based on improved three-layer decomposition model

Wen-Qi ZHANG, Cai-Lan GONG, Yong HU, Wen-Tao SONG, and Ding-Bo KUANG

Vol. 38, Issue 2, 203 (2019)

Effects of spot size on photoluminescence lineshape of GaAs1-xBix

Bing YAN, Xi-Ren CHEN, Feng LIU, and Jun SHAO

Vol. 38, Issue 2, 210 (2019)

Transmission characteristics of dielectric-coated metallic waveguides in G band and 4.3 THz

Xue-Wen ZHANG, Zhi-Yong TAN, Ke-Wang CHEN, Wei-Xuan LI, Ze-Qiao ZHAO, Shu-Yuan YU, Xiao-Song ZHU, Jun-Cheng CAO, and Yi-Wei SHI

Vol. 38, Issue 2, 215 (2019)

HgCdTe avalanche photo diode fabricated by ion beam etching

Hao LI, Chun LIN, Song-Min ZHOU, Xi WANG, and Quan-Zhi SUN

Vol. 38, Issue 2, 223 (2019)

AOptimal design of P-side mirror for GaSb based vertical cavity surface emitting laser

Yong-Qin HAO, Guang-Li YUE, Yong-Gang ZOU, Zuo-Bin WANG, Chang-Ling YAN, and Xiao-Hui MA

Vol. 38, Issue 2, 228 (2019)

Weak targets box particle labeled multi-bernoulli multi-target detection and tracking algorithm

Ru-Hua CAI, Biao YANG, Sun-Yong WU, Tong LI, and Xi-Yan SUN

Vol. 38, Issue 2, 234 (2019)

Analysis of snowfall′s microphysical process from Doppler spectrum using Ka-band millimeter-wave cloud radar

Yu-Lian LI, Xue-Jin SUN, Shi-Jun ZHAO, and Wen-Ming JI

Vol. 38, Issue 2, 245 (2019)

Terahertz spatial radiant power density measurements based on terahertz frequency comb

Ying MENG, Yu-Qiang DENG, Shu-Heng GUO, Qing SUN, Chao-Chen LI, Bo FANG, Jiu-Sun ZENG, and Jin-Hui CAI

Vol. 38, Issue 2, 254 (2019)