Laser & Optoelectronics Progress

Year: 2021

<Volume: 58, Issue: 2>

40 Article(s)

About the Cover:

Imaging Systems

Fluorescence Diffuse Optical Tomography Reconstruction Based on Group Sparse Regularization

Li Xiaolin, Fu Hongsun, and Song Bolin

Vol. 58, Issue 2, 0211002 (2021)

Internal Defect Detection in Standing Timber Based on Microwave Tomography

Wu Meirong, Wang Liming, Han Xingcheng, and Luo Xiuli

Vol. 58, Issue 2, 0211003 (2021)

Machine Vision

Stereo Matching Based on Improved Cost Calculation and a Disparity Candidate Strategy

Song Wei, Wei Xinyu, Zhang Minghua, and He Qi

Vol. 58, Issue 2, 0215001 (2021)

Segmentation Method of Forbidden Traffic Signs Based on MSPCNN Model with Adjustable Parameters

Di Jing, Wang Jinghui, and Lian Jing

Vol. 58, Issue 2, 0215002 (2021)

Multiscale Feature Fusion-Based Object Detection Algorithm

Zhang Tao and Zhang Le

Vol. 58, Issue 2, 0215003 (2021)

Three-Dimensional Vehicle Detection Algorithm Based on Binocular Vision

Yu Jiexiao, Zhang Meiqi, and Su Yuting

Vol. 58, Issue 2, 0215004 (2021)

Person Re-Identification Based on First-Order and Second-Order Spatial Information

Liu Sha, Dang Jianwu, Wang Song, and Wang Yangping

Vol. 58, Issue 2, 0215005 (2021)

Correlation Filter Object Tracking Based on Adaptive Spatiotemporal Regularization

Qi Xiangming and Chen Wei

Vol. 58, Issue 2, 0215007 (2021)

Stereo Matching Algorithm Based on Improved Census Transform and Gradient Fusion

Xiao Hong, Tian Chuan, Zhang Yi, Wei Bo, and Kang Jiaqi

Vol. 58, Issue 2, 0215008 (2021)

Rail Surface Damage Detection Method Based on Improved U-Net Convolutional Neural Network

Liang Bo, Lu Jun, and Cao Yang

Vol. 58, Issue 2, 0215009 (2021)

Image Processing

Scene Classification of Optical Remote Sensing Images Based on Residual Networks

Wang Peng, Liu Rui, Xin Xuejing, and Liu Peidong

Vol. 58, Issue 2, 0210001 (2021)

Group Intelligent Hybrid Optimization Algorithm for Image Segmentation of Deep Space Exploration

Nie Qiying, Zhu Zhencai, Zhang Yonghe, and Wang Yamin

Vol. 58, Issue 2, 0210002 (2021)

Point-Cloud Splicing Algorithm for Collaborative Matching of Two-Dimensional Cross Feature Points

Chen Yi, Yang Haima, Liu Jin, Li Jun, Yu Zihao, Pan Jun, and Xia Ji

Vol. 58, Issue 2, 0210003 (2021)

Detection Method for Video Flame Super-Pixel Based on Optimized InceptionV1

Deng Jun, Yao Hanwen, Wang Weifeng, Li Zhao, and Liang Ce

Vol. 58, Issue 2, 0210004 (2021)

Adaptive One-Hand and Two-Hand Gesture Recognition Based on Double Classifiers

Zhang Zheng and Xu Yang

Vol. 58, Issue 2, 0210005 (2021)

Image Feature Matching Algorithm Based on Improved ORB

Zou Bin, Zhao Xiaohu, and Yin Zhishuai

Vol. 58, Issue 2, 0210006 (2021)

Human Action Recognition Combining Sequential Dynamic Images and Two-Stream Convolutional Network

Zhang Wenqiang, Wang Zengqiang, and Zhang Liang

Vol. 58, Issue 2, 0210007 (2021)

Text Line Segmentation of Tibetan Historical Documents Based on Text Core Regions Combined with Expansion Growth

Li Jincheng, Wang Xiaojuan, Wang Weilan, Lin Qiang, and Hu Pengfei

Vol. 58, Issue 2, 0210008 (2021)

Design of Vision-Based Drug-Grabbing Robot System

Dang Hongshe, Lu Xinrui, Sun Junlong, Wu Chengang, and Tao Yafan

Vol. 58, Issue 2, 0210009 (2021)

Face Detection Algorithm Based on a Lightweight Attention Mechanism Network

Gao Liuya, Sun Dong, and Lu Yixiang

Vol. 58, Issue 2, 0210010 (2021)

Double Branch Residual Network for Demosaicing

Yu Jihui and Yang Xiaomin

Vol. 58, Issue 2, 0210012 (2021)

Vehicle Appearance Recognition Using Shared Lightweight Convolutional Neural Networks

Kang Qing, Zhao Hongdong, and Yang Dongxu

Vol. 58, Issue 2, 0210013 (2021)

Image Segmentation Algorithm of Mesh Fabric Based on Regional Minimum Gray Value

Hua Chunjian, Sun Kangkang, and Chen Ying

Vol. 58, Issue 2, 0210014 (2021)

Hyperspectral Image Mosaicking Based on Double-Layer Fusion of Image and Data

Tu Jiangang, Wang Hui, Xu Cheng, Ju Jinjun, and Shen Zenghui

Vol. 58, Issue 2, 0210016 (2021)

Hierarchical LSTM-Based Audio and Video Emotion Recognition With Embedded Attention Mechanism

Liu Tianbao, Zhang Lingtao, Yu Wentao, Wei Dongchuan, and Fan Yijun

Vol. 58, Issue 2, 0210017 (2021)

Improved Super-Resolution Image Reconstruction Algorithm

Qu Haicheng, Tang Bowen, and Yuan Guisen

Vol. 58, Issue 2, 0210018 (2021)

Finger-Knuckle-Print Recognition Based on NSST and Tetrolet Energy Features

Wang Yuan and Lin Sen

Vol. 58, Issue 2, 0210019 (2021)

A Real-Time SIFT Algorithm for Planetary Surface Feature Extraction

Shan Baoyan, Zhu Zhencai, Zhang Yonghe, and Qiu Chengbo

Vol. 58, Issue 2, 0210020 (2021)

Hyperspectral Fast Clustering Algorithm Based on Binary Tree Anchor Points

Xu Yuxiong, Yang Xiaojun, Cai Yongda, Du Xiaoyan, and Zhang Xin

Vol. 58, Issue 2, 0210021 (2021)

Prohibited Item Identification Algorithm Based onLightweight Segmentation Network

Yao Shaoqing and Su Zhigang

Vol. 58, Issue 2, 0210022 (2021)

Color Image Segmentation Method Based on Parameter-Controlled MSPCNN and SLIC

Li Xinying, Ran Siyuan, and Lian Jing

Vol. 58, Issue 2, 0210023 (2021)

Improved GrabCut Algorithm Based on Probabilistic Neural Network

Zhang Cuijun and Zhao Na

Vol. 58, Issue 2, 0210024 (2021)

Remote Sensing and Sensors

Road Extraction from GF-1 Remote Sensing Images Based on Dilated Convolution Residual Network with Multi-Scale Feature Fusion

Ma Tianhao, Tan Hai, Li Tianqi, Wu Yanan, and Liu Qi

Vol. 58, Issue 2, 0228001 (2021)

Classification of Individual Tree Species in High-Resolution Remote Sensing Imagery Based on Convolution Neural Network

Ouyang Guang, Jing Linhai, Yan Shijie, Li Hui, Tang Yunwei, and Tan Bingxiang

Vol. 58, Issue 2, 0228002 (2021)

Remote Sensing Image Target Detection Model Based on Attention and Feature Fusion

Wang Yani and Wang Xili

Vol. 58, Issue 2, 0228003 (2021)

Instrumentation, Measurement and Metrology

Light Plane Calibration Method Using Line Transformation for Line Structured Light Measurement

Zhai Peng, Cui Haihua, Hu Guanglu, Zhang Yihua, Jin Yuting, and Huang Yi

Vol. 58, Issue 2, 0212001 (2021)

Reviews

Progress on Scattering Imaging Technologies Based on Correlation Holography [On the Cover]

Chen Ziyang, Chen Li, Fan Weiru, Lu Tengfei, Shen Shaoxin, and Pu Jixiong

Vol. 58, Issue 2, 0200001 (2021)

Nondestructive Spectroscopic Methodologies of Flammable Liquids: A Review

Zhang Xueshi, Liu Lixian, Zhang Le, Yang Wei, and Shao Xiaopeng

Vol. 58, Issue 2, 0200002 (2021)

Objective Quality Assessment for Three-Dimensional Meshes

Lin Yaoyao, Yu Mei, He Zhouyan, and Jiang Gangyi

Vol. 58, Issue 2, 0200003 (2021)