Photonics Research

Year: 2019

<Volume: 7, Issue: 10>

12 Article(s)

About the Cover:

Monolithic integration of MoS2-based visible detectors and GaN-based UV detectors.

Research Articles

Fiber Optics and Optical Communications

LED-based fiber quantum key distribution: toward low-cost applications

Xiu-Xiu Xia, Zhen Zhang, Hong-Bo Xie, Xiao Yuan, Jin Lin, Sheng-Kai Liao, Yang Liu, Cheng-Zhi Peng, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan

Vol. 7, Issue 10, 10001169 (2019)

Integrated Optics

Monolithic integration of MoS2-based visible detectors and GaN-based UV detectors 

You Wu, Zhiwen Li, Kah-Wee Ang, Yuping Jia, Zhiming Shi, Zhi Huang, Wenjie Yu, Xiaojuan Sun, Xinke Liu, and Dabing Li

Vol. 7, Issue 10, 10001127 (2019)

Lasers and Laser Optics

Solid-state Mamyshev oscillator

Mingming Nie, Jiarong Wang, and Shu-Wei Huang

Vol. 7, Issue 10, 10001175 (2019)

Nanophotonics and Photonic Crystals

Coherent couplings between magnetic dipole transitions of quantum emitters and dielectric nanostructures

Qian Zhao, Zhong-Jian Yang, and Jun He

Vol. 7, Issue 10, 10001142 (2019)

Nonlinear Optics

Strong nonlinear optical effects in micro-confined atmospheric air

Benoit Debord, Martin Maurel, Frederic Gerome, Luca Vincetti, Anton Husakou, and Fetah Benabid

Vol. 7, Issue 10, 10001134 (2019)

Optical and Photonic Materials

Direction controllable inverse transition radiation from the spatial dispersion in a graphene-dielectric stack

Sen Gong, Min Hu, Zhenhua Wu, Hang Pan, Haotian Wang, Kaichun Zhang, Renbin Zhong, Jun Zhou, Tao Zhao, Diwei Liu, Wei Wang, Chao Zhang, and Shenggang Liu

Vol. 7, Issue 10, 10001154 (2019)

Zeolite templated carbon nanodots for broadband ultrafast pulsed fiber laser generation

Xintong Xu, Jiaqi Chen, Wentao Shi, Dalin Sun, Shaowen Chu, Lang Sun, Wenfei Zhang, Yanping Chen, Jianpang Zhai, Shuangchen Ruan, and Zikang Tang

Vol. 7, Issue 10, 10001182 (2019)

Broadband mid-infrared second harmonic generation using epitaxial polydomain barium titanate thin films 

Junchao Zhou, Wenrui Zhang, Mingzhao Liu, and Pao Tai Lin

Vol. 7, Issue 10, 10001193 (2019)

Optical Devices

Droplet Raman laser coupled to a standard fiber

Shai Maayani and Tal Carmon

Vol. 7, Issue 10, 10001188 (2019)

Optoelectronics

Ultrafast and low-power optoelectronic infrared-to-visible upconversion devices

Zhao Shi, He Ding, Hao Hong, Dali Cheng, Kamran Rajabi, Jian Yang, Yongtian Wang, Lai Wang, Yi Luo, Kaihui Liu, and Xing Sheng

Vol. 7, Issue 10, 10001161 (2019)

Silicon Photonics

CMOS-compatible high-index doped silica waveguide with an embedded silicon-nanocrystal strip for all-optical analog-to-digital conversion 

Yuhua Li, Kun Zhu, Zhe Kang, Wai Lok Ho, Roy Davidson, Chao Lu, Brent E. Little, and Sai Tak Chu

Vol. 7, Issue 10, 10001200 (2019)

Surface Optics and Plasmonics

Plasmonic metasurface Luneburg lens

C. E. Garcia-Ortiz, R. Cortes, J. E. Gómez-Correa, E. Pisano, J. Fiutowski, D. A. Garcia-Ortiz, V. Ruiz-Cortes, H.-G. Rubahn, and V. Coello

Vol. 7, Issue 10, 10001112 (2019)