Photonics Research

Year: 2019

<Volume: 7, Issue: 5>

17 Article(s)

About the Cover:

Single-layer silicon metasurfaces that can achieve high-efficiency dual-spectrum or ultra-broadband photonic spin-orbit interaction and geometric phase modulation.

Special Issue on Quantum Photonics

Limitations of teleporting a qubit via a two-mode squeezed state

Seok Hyung Lie, and Hyunseok Jeong

Vol. 7, Issue 5, 050000A7 (2019)

Special Issue on Semiconductor UV Photonics

MOVPE-grown AlGaN-based tunnel heterojunctions enabling fully transparent UVC LEDs

Christian Kuhn, Luca Sulmoni, Martin Guttmann, Johannes Glaab, Norman Susilo, Tim Wernicke, Markus Weyers, and Michael Kneissl

Vol. 7, Issue 5, 050000B7 (2019)

Reviews

Imaging Systems, Microscopy, and Displays

Optofluidics in bio-imaging applications

Sihui Chen, Rui Hao, Yi Zhang, and Hui Yang

Vol. 7, Issue 5, 05000532 (2019)

Lasers and Laser Optics

Whispering-gallery mode hexagonal micro-/nanocavity lasers [Invited]

Yue-De Yang, Min Tang, Fu-Li Wang, Zhi-Xiong Xiao, Jin-Long Xiao, and Yong-Zhen Huang

Vol. 7, Issue 5, 05000594 (2019)

Research Articles

Integrated Optics

Reconfigurable directional coupler in lithium niobate crystal fabricated by three-dimensional femtosecond laser focal field engineering

Qian Zhang, Meng Li, Jian Xu, Zijie Lin, Haofeng Yu, Min Wang, Zhiwei Fang, Ya Cheng, Qihuang Gong, and Yan Li

Vol. 7, Issue 5, 05000503 (2019)

Lasers and Laser Optics

Widely tunable single-mode lasers based on a hybrid square/rhombus-rectangular microcavity

You-Zeng Hao, Fu-Li Wang, Min Tang, Hai-Zhong Weng, Yue-De Yang, Jin-Long Xiao, and Yong-Zhen Huang

Vol. 7, Issue 5, 05000543 (2019)

Nanophotonics and Photonic Crystals

Dual-band and ultra-broadband photonic spin-orbit interaction for electromagnetic shaping based on single-layer silicon metasurfaces 

Xin Xie, Mingbo Pu, Xiong Li, Kaipeng Liu, Jinjin Jin, Xiaoliang Ma, and Xiangang Luo

Vol. 7, Issue 5, 05000586 (2019)

Nonlinear Optics

Visible Raman and Brillouin lasers from a microresonator/ZBLAN-fiber hybrid system

Shuisen Jiang, Changlei Guo, Kaijun Che, Zhengqian Luo, Tuanjie Du, Hongyan Fu, Huiying Xu, and Zhiping Cai

Vol. 7, Issue 5, 05000566 (2019)

Visible Kerr comb generation in a high-Q silica microdisk resonator with a large wedge angle

Jiyang Ma, Longfu Xiao, Jiaxin Gu, Hao Li, Xinyu Cheng, Guangqiang He, Xiaoshun Jiang, and Min Xiao

Vol. 7, Issue 5, 05000573 (2019)

Optical and Photonic Materials

Revealing of the ultrafast third-order nonlinear optical response and enabled photonic application in two-dimensional tin sulfide

Zhongjian Xie, Feng Zhang, Zhiming Liang, Taojian Fan, Zhongjun Li, Xiantao Jiang, Hong Chen, Jianqing Li, and Han Zhang

Vol. 7, Issue 5, 05000494 (2019)

Defects and solarization in YAG transparent ceramics

Le Zhang, Jiadong Wu, Petr Stepanov, Micah Haseman, Tianyuan Zhou, David Winarski, Pooneh Saadatkia, Sahil Agarwal, Farida A. Selim, Hao Yang, Qitu Zhang, Yun Wang, Chingping Wong, and Hao Chen

Vol. 7, Issue 5, 05000549 (2019)

Optical Devices

Hybrid-type white LEDs based on inorganic halide perovskite QDs: candidates for wide color gamut display backlights

Chih-Hao Lin, Akta Verma, Chieh-Yu Kang, Yung-Min Pai, Tzu-Yu Chen, Jin-Jia Yang, Chin-Wei Sher, Ya-Zhu Yang, Po-Tsung Lee, Chien-Chung Lin, Yu-Chuan Wu, S. K. Sharma, Tingzhu Wu, Shu-Ru Chung, and Hao-Chung Kuo

Vol. 7, Issue 5, 05000579 (2019)

Optoelectronics

Continuous wave operation of GaAsBi microdisk lasers at room temperature with large wavelengths ranging from 1.27 to 1.41  μm

Xiu Liu, Lijuan Wang, Xuan Fang, Taojie Zhou, Guohong Xiang, Boyuan Xiang, Xueqing Chen, Suikong Hark, Hao Liang, Shumin Wang, and Zhaoyu Zhang

Vol. 7, Issue 5, 05000508 (2019)

Spectroscopy

Terahertz emission from layered GaTe crystal due to surface lattice reorganization and in-plane noncubic mobility anisotropy

Jiangpeng Dong, Kevin-P. Gradwohl, Yadong Xu, Tao Wang, Binbin Zhang, Bao Xiao, Christian Teichert, and Wanqi Jie

Vol. 7, Issue 5, 05000518 (2019)

Surface Optics and Plasmonics

Plasmonic tip internally excited via an azimuthal vector beam for surface enhanced Raman spectroscopy

Min Liu, Wending Zhang, Fanfan Lu, Tianyang Xue, Xin Li, Lu Zhang, Dong Mao, Ligang Huang, Feng Gao, Ting Mei, and Jianlin Zhao

Vol. 7, Issue 5, 05000526 (2019)

Alloyed Au-Ag nanorods with desired plasmonic properties and stability in harsh environments

Yuan Ni, Caixia Kan, Longbing He, Xingzhong Zhu, Mingming Jiang, and Daning Shi

Vol. 7, Issue 5, 05000558 (2019)

Ultrafast Optics

0.33  mJ, 104.3  W dissipative soliton resonance based on a figure-of-9 double-clad Tm-doped oscillator and an all-fiber MOPA system

Zhijian Zheng, Deqin Ouyang, Xikui Ren, Jinzhang Wang, Jihong Pei, and Shuangchen Ruan

Vol. 7, Issue 5, 05000513 (2019)