Photonics Research

Year: 2020

<Volume: 8, Issue: 11>

21 Article(s)

About the Cover:

The construction of two-dimensional perovskite based optical cavities, including self-assembled single crystal cavity, vertical Fabry–Pérot cavity and photonic crystal structure.

Special Issue on PEROVSKITE PHOTONICS

Phase segregation in inorganic mixed-halide perovskites: from phenomena to mechanisms

Yutao Wang, Xavier Quintana, Jiyun Kim, Xinwei Guan, Long Hu, Chun-Ho Lin, Brendon Tyler Jones, Weijian Chen, Xiaoming Wen, Hanwei Gao, and Tom Wu

Vol. 8, Issue 11, 11000A56 (2020)

Cavity engineering of two-dimensional perovskites and inherent light-matter interaction 

Shuai Zhang, Yangguang Zhong, Fan Yang, Qinxuan Cao, Wenna Du, Jianwei Shi, and Xinfeng Liu

Vol. 8, Issue 11, 11000A72 (2020)

Special Issue on TOPOLOGICAL PHOTONICS AND BEYOND

Manipulating light radiation from a topological perspective

Xuefan Yin and Chao Peng

Vol. 8, Issue 11, 11000B25 (2020)

Topologically protected long-range coherent energy transfer

Yujing Wang, Jun Ren, Weixuan Zhang, Lu He, and Xiangdong Zhang

Vol. 8, Issue 11, 11000B39 (2020)

Reviews

Fiber Optics and Optical Communications

Micro- and nano-fiber probes for optical sensing, imaging, and stimulation in biomedical applications

Xia Yu, Shuyan Zhang, Malini Olivo, and Nanxi Li

Vol. 8, Issue 11, 11001703 (2020)

Optical Devices

Upconversion-luminescent hydrogel optical probe for in situ dopamine monitoring

Bingqian Zhou, Jingjing Guo, Changxi Yang, and Lingjie Kong

Vol. 8, Issue 11, 11001800 (2020)

Research Articles

Fiber Optics and Optical Communications

Dispersion-limited versus power-limited terahertz communication links using solid core subwavelength dielectric fibers

Kathirvel Nallappan, Yang Cao, Guofu Xu, Hichem Guerboukha, Chahé Nerguizian, and Maksim Skorobogatiy

Vol. 8, Issue 11, 11001757 (2020)

Imaging Systems, Microscopy, and Displays

High-speed dual-view band-limited illumination profilometry using temporally interlaced acquisition

Cheng Jiang, Patrick Kilcullen, Yingming Lai, Tsuneyuki Ozaki, and Jinyang Liang

Vol. 8, Issue 11, 11001808 (2020)

Lasers and Laser Optics

Nanophotonics and Photonic Crystals

Freestanding metal nanohole array for high-performance applications

Bobo Du, Yinlan Ruan, Dexing Yang, Peipei Jia, Shoufei Gao, Yingying Wang, Pu Wang, and Heike Ebendorff-Heidepriem

Vol. 8, Issue 11, 11001749 (2020)

Nonlinear Optics

Revealing the intrinsic nonlinear optical response of a single MoS2 nanosheet in a suspension based on spatial self-phase modulation

Si Xiao, Ying Ma, Yilin He, Yiduo Wang, Hao Xin, Qi Fan, Jingdi Zhang, Xiaohong Li, Yu Zhang, Jun He, and Yingwei Wang

Vol. 8, Issue 11, 11001725 (2020)

Nanowire-assisted microcavity in a photonic crystal waveguide and the enabled high-efficiency optical frequency conversions

Linpeng Gu, Liang Fang, Qingchen Yuan, Xuetao Gan, Hao Yang, Xutao Zhang, Juntao Li, Hanlin Fang, Vladislav Khayrudinov, Harri Lipsanen, Zhipei Sun, and Jianlin Zhao

Vol. 8, Issue 11, 11001734 (2020)

Optical and Photonic Materials

Two-dimensional tin diselenide nanosheets pretreated with an alkaloid for near- and mid-infrared ultrafast photonics

Zhenhong Wang, Bin Zhang, Bing Hu, Zhongjun Li, Chunyang Ma, Yu Chen, Yufeng Song, Han Zhang, Jun Liu, and Guohui Nie

Vol. 8, Issue 11, 11001687 (2020)

Optical Devices

Universal frequency engineering tool for microcavity nonlinear optics: multiple selective mode splitting of whispering-gallery resonances

Xiyuan Lu, Ashutosh Rao, Gregory Moille, Daron A. Westly, and Kartik Srinivasan

Vol. 8, Issue 11, 11001676 (2020)

Optoelectronics

Efficient emission of InGaN-based light-emitting diodes: toward orange and red 

Shengnan Zhang, Jianli Zhang, Jiangdong Gao, Xiaolan Wang, Changda Zheng, Meng Zhang, Xiaoming Wu, Longquan Xu, Jie Ding, Zhijue Quan, and Fengyi Jiang

Vol. 8, Issue 11, 11001671 (2020)

Modeling the degradation mechanisms of AlGaN-based UV-C LEDs: from injection efficiency to mid-gap state generation

F. Piva, C. De Santi, M. Deki, M. Kushimoto, H. Amano, H. Tomozawa, N. Shibata, G. Meneghesso, E. Zanoni, and M. Meneghini

Vol. 8, Issue 11, 11001786 (2020)

Quantum Optics

Reducing the mode-mismatch noises in atom–light interactions via optimization of the temporal waveform

Xiaotian Feng, Zhifei Yu, Bing Chen, Shuying Chen, Yuan Wu, Donghui Fan, Chun-Hua Yuan, L. Q. Chen, Z. Y. Ou, and Weiping Zhang

Vol. 8, Issue 11, 11001697 (2020)

Silicon Photonics

Hybrid nano-scale Au with ITO structure for a high-performance near-infrared silicon-based photodetector with ultralow dark current

Xinxin Li, Zhen Deng, Jun Li, Yangfeng Li, Linbao Guo, Yang Jiang, Ziguang Ma, Lu Wang, Chunhua Du, Ying Wang, Qingbo Meng, Haiqiang Jia, Wenxin Wang, Wuming Liu, and Hong Chen

Vol. 8, Issue 11, 11001662 (2020)

800 Gbit/s transmission over 1 km single-mode fiber using a four-channel silicon photonic transmitter 

Hongguang Zhang, Miaofeng Li, Yuguang Zhang, Di Zhang, Qiwen Liao, Jian He, Shenglei Hu, Bo Zhang, Lei Wang, Xi Xiao, Nan Qi, and Shaohua Yu

Vol. 8, Issue 11, 11001776 (2020)

Surface Optics and Plasmonics

All-metallic metasurfaces towards high-performance magneto-plasmonic sensing devices

Lixia Li, Xueyang Zong, and Yufang Liu

Vol. 8, Issue 11, 11001742 (2020)

Comments

Comments

Coupled quantum molecular cavity optomechanics with surface plasmon enhancement: comment

Seyed Mahmoud Ashrafi, Narjes Taghadomi, Alireza Bahrampour, and Rasoul Malekfar

Vol. 8, Issue 11, 11001783 (2020)