Photonics Research

Year: 2020

<Volume: 8, Issue: 5>

18 Article(s)

About the Cover:

Proposed ultrahigh-Q silicon racetrack resonator.

Research Articles

Fiber Optics and Optical Communications

Fully reversible spectral compression of arbitrary pulsed data signals

Luis Romero Cortés, Reza Maram, and José Azaña

Vol. 8, Issue 5, 05000659 (2020)

Instrumentation and Measurements

Distributed Brillouin frequency shift extraction via a convolutional neural network

Yiqing Chang, Hao Wu, Can Zhao, Li Shen, Songnian Fu, and Ming Tang

Vol. 8, Issue 5, 05000690 (2020)

Lasers and Laser Optics

Low threshold random lasing in dye-doped and strongly disordered chiral liquid crystals

Shaohua Gao, Jiayi Wang, Wenhua Li, Xuanyi Yu, Xinzheng Zhang, Xiao Song, Andrey Iljin, Irena Drevensek-Olenik, Romano A. Rupp, and Jingjun Xu

Vol. 8, Issue 5, 05000642 (2020)

Narrow-linewidth thermally tuned multi-channel interference widely tunable semiconductor laser with thermal tuning power below 50 mW

Quanan Chen, Chun Jiang, Kuankuan Wang, Miao Zhang, Xiang Ma, Ye Liu, Qiaoyin Lu, and Weihua Guo

Vol. 8, Issue 5, 05000671 (2020)

Deep-learning-assisted, two-stage phase control method for high-power mode-programmable orbital angular momentum beam generation

Tianyue Hou, Yi An, Qi Chang, Pengfei Ma, Jun Li, Liangjin Huang, Dong Zhi, Jian Wu, Rongtao Su, Yanxing Ma, and Pu Zhou

Vol. 8, Issue 5, 05000715 (2020)

Nanophotonics and Photonic Crystals

Effects of third-order dispersion on temporal soliton compression in dispersion-engineered silicon photonic crystal waveguides

Jiali Liao, Yang Gao, Yanling Sun, Lin Ma, Zhenzhong Lu, and Xiujian Li

Vol. 8, Issue 5, 05000729 (2020)

Optical and Photonic Materials

Photonic engineering of superbroadband near-infrared emission in nanoglass composites containing hybrid metal and dielectric nanocrystals

Zhigang Gao, Haibo Zhu, Bochao Sun, Yingke Ji, Xiaosong Lu, Hao Tian, Jing Ren, Shu Guo, Jianzhong Zhang, Jun Yang, Xiangeng Meng, and Katsuhisa Tanaka

Vol. 8, Issue 5, 05000698 (2020)

Optoelectronics

Full-color micro-LED display with high color stability using semipolar (20-21) InGaN LEDs and quantum-dot photoresist

Sung-Wen Huang Chen, Yu-Ming Huang, Konthoujam James Singh, Yu-Chien Hsu, Fang-Jyun Liou, Jie Song, Joowon Choi, Po-Tsung Lee, Chien-Chung Lin, Zhong Chen, Jung Han, Tingzhu Wu, and Hao-Chung Kuo

Vol. 8, Issue 5, 05000630 (2020)

Low-efficiency-droop InGaN quantum dot light-emitting diodes operating in the “green gap”

Chunyu Zhao, Chak Wah Tang, Billy Lai, Guanghui Cheng, Jiannong Wang, and Kei May Lau

Vol. 8, Issue 5, 05000750 (2020)

High-performance mid-wavelength InAs avalanche photodiode using AlAs0.13Sb0.87 as the multiplication layer

Jianliang Huang, Chengcheng Zhao, Biying Nie, Shiyu Xie, Dominic C. M. Kwan, Xiao Meng, Yanhua Zhang, Diana L. Huffaker, and Wenquan Ma

Vol. 8, Issue 5, 05000755 (2020)

Physical Optics

Circular Dammann gratings for enhanced control of the ring profile of perfect optical vortices

Junjie Yu, Chaofeng Miao, Jun Wu, and Changhe Zhou

Vol. 8, Issue 5, 05000648 (2020)

Enhanced nonlinear instabilities in photonic circuits with exceptional point degeneracies

Suwun Suwunnarat, Rodion Kononchuk, Andrey Chabanov, Ilya Vitebskiy, Nicholaos I. Limberopoulos, and Tsampikos Kottos

Vol. 8, Issue 5, 05000737 (2020)

Measuring high orbital angular momentum of vortex beams with an improved multipoint interferometer

Qi Zhao, Miao Dong, Yihua Bai, and Yuanjie Yang

Vol. 8, Issue 5, 05000745 (2020)

Quantum Optics

Enhanced photon communication through Bayesian estimation with an SNSPD array

Xiang Li, Jingrou Tan, Kaimin Zheng, Labao Zhang, Lijian Zhang, Weiji He, Pengwei Huang, Haochen Li, Biao Zhang, Qi Chen, Rui Ge, Shuya Guo, Tao Huang, Xiaoqing Jia, Qingyuan Zhao, Xuecou Tu, Lin Kang, Jian Chen, and Peiheng Wu

Vol. 8, Issue 5, 05000637 (2020)

Silicon Photonics

Laser trimming of the operating wavelength of silicon nitride racetrack resonators

Greta De Paoli, Senta L. Jantzen, Thalia Dominguez Bucio, Ilias Skandalos, Christopher Holmes, Peter G. R. Smith, Milan M. Milosevic, and Frederic Y. Gardes

Vol. 8, Issue 5, 05000677 (2020)

Ultrahigh-Q silicon racetrack resonators 

Long Zhang, Lanlan Jie, Ming Zhang, Yi Wang, Yiwei Xie, Yaocheng Shi, and Daoxin Dai

Vol. 8, Issue 5, 05000684 (2020)

Surface Optics and Plasmonics

Gap-surface plasmon metasurfaces for linear-polarization conversion, focusing, and beam splitting

Fei Ding, Yiting Chen, and Sergey I. Bozhevolnyi

Vol. 8, Issue 5, 05000707 (2020)

Zero-order-free meta-holograms in a broadband visible range

Rao Fu, Liangui Deng, Zhiqiang Guan, Sheng Chang, Jin Tao, Zile Li, and Guoxing Zheng

Vol. 8, Issue 5, 05000723 (2020)