Photonics Research

Year: 2020

<Volume: 8, Issue: 7>

26 Article(s)

About the Cover:

Polarization-independent highly efficient generation of Airy optical beams with dielectric metasurfaces.

Special Issue on PEROVSKITE PHOTONICS

Research progress in large-area perovskite solar cells

Yang Zhao, Fei Ma, Feng Gao, Zhigang Yin, Xingwang Zhang, and Jingbi You

Vol. 8, Issue 7, 070000A1 (2020)

Reviews

Fiber Optics and Optical Communications

Phase demodulation method based on a dual-identical-chirped-pulse and weak fiber Bragg gratings for quasi-distributed acoustic sensing

Guanhua Liang, Junfeng Jiang, Kun Liu, Shuang Wang, Tianhua Xu, Wenjie Chen, Zhe Ma, Zhenyang Ding, Xuezhi Zhang, Yongning Zhang, and Tiegen Liu

Vol. 8, Issue 7, 07001093 (2020)

High-sensitivity, high-spatial-resolution distributed strain sensing based on a poly(methyl methacrylate) chirped fiber Bragg grating

Chengang Lyu, Ziqi Liu, Ziqiang Huo, Chunfeng Ge, Xin Cheng, and Haw-Yaw Tam

Vol. 8, Issue 7, 07001134 (2020)

Mode-division multiplexed transmission of wavelength-division multiplexing signals over a 100-km single-span orbital angular momentum fiber 

Junwei Zhang, Junyi Liu, Lei Shen, Lei Zhang, Jie Luo, Jie Liu, and Siyuan Yu

Vol. 8, Issue 7, 07001236 (2020)

Optical Devices

Ultrabroadband and sensitive cavity optomechanical magnetometry

Bei-Bei Li, George Brawley, Hamish Greenall, Stefan Forstner, Eoin Sheridan, Halina Rubinsztein-Dunlop, and Warwick P. Bowen

Vol. 8, Issue 7, 07001064 (2020)

Research Articles

Imaging Systems, Microscopy, and Displays

Computational 4D imaging of light-in-flight with relativistic effects

Yue Zheng, Ming-Jie Sun, Zhi-Guang Wang, and Daniele Faccio

Vol. 8, Issue 7, 07001072 (2020)

Great enhancement of image details with high fidelity in a scintillator imager using an optical coding method

Huijuan Xia, Yanqing Wu, Lei Zhang, Yuanhe Sun, Zhongyang Wang, and Renzhong Tai

Vol. 8, Issue 7, 07001079 (2020)

Portable quantitative phase microscope for material metrology and biological imaging

Mengxuan Niu, Gang Luo, Xin Shu, Fuyang Qu, Shuang Zhou, Yi-Ping Ho, Ni Zhao, and Renjie Zhou

Vol. 8, Issue 7, 07001253 (2020)

Lasers and Laser Optics

Widely tunable ultra-narrow-linewidth dissipative soliton generation at the telecom band

Chang Kyun Ha, Ki Sang Lee, Dohyeon Kwon, and Myeong Soo Kang

Vol. 8, Issue 7, 07001100 (2020)

Ultralow-quantum-defect Raman laser based on the boson peak in phosphosilicate fiber

Yang Zhang, Jiangming Xu, Jun Ye, Jiaxin Song, Tianfu Yao, and Pu Zhou

Vol. 8, Issue 7, 07001155 (2020)

Real-time observation of vortex mode switching in a narrow-linewidth mode-locked fiber laser

Jiafeng Lu, Fan Shi, Linghao Meng, Longkun Zhang, Linping Teng, Zhengqian Luo, Peiguang Yan, Fufei Pang, and Xianglong Zeng

Vol. 8, Issue 7, 07001203 (2020)

Medical Optics and Biotechnology

Distance-controllable and direction-steerable opto-conveyor for targeting delivery

Zhen Che, Wenguo Zhu, Yaoming Huang, Yu Zhang, Linqing Zhuo, Pengpeng Fan, Zhibin Li, Huadan Zheng, Wenjin Long, Wentao Qiu, Yunhan Luo, Jun Zhang, Jinghua Ge, Jianhui Yu, and Zhe Chen

Vol. 8, Issue 7, 07001124 (2020)

Optical and Photonic Materials

Ultrapure and highly efficient green light emitting devices based on ligand-modified CsPbBr3 quantum dots

Dongdong Yan, Shuangyi Zhao, Huaxin Wang, and Zhigang Zang

Vol. 8, Issue 7, 07001086 (2020)

MXene-based high-performance all-optical modulators for actively Q-switched pulse generation

Qing Wu, Yunzheng Wang, Weichun Huang, Cong Wang, Zheng Zheng, Meng Zhang, and Han Zhang

Vol. 8, Issue 7, 07001140 (2020)

Optoelectronics

Phosphor-free single chip GaN-based white light emitting diodes with a moderate color rendering index and significantly enhanced communications bandwidth 

Rongqiao Wan, Xiang Gao, Liancheng Wang, Shuo Zhang, Xiongbin Chen, Zhiqiang Liu, Xiaoyan Yi, Junxi Wang, Junhui Li, Wenhui Zhu, and Jinmin Li

Vol. 8, Issue 7, 07001110 (2020)

64 Gb/s low-voltage waveguide SiGe avalanche photodiodes with distributed Bragg reflectors 

Binhao Wang, Zhihong Huang, Yuan Yuan, Di Liang, Xiaoge Zeng, Marco Fiorentino, and Raymond G. Beausoleil

Vol. 8, Issue 7, 07001118 (2020)

Polarization-enhanced AlGaN solar-blind ultraviolet detectors

Ke Jiang, Xiaojuan Sun, Zi-Hui Zhang, Jianwei Ben, Jiamang Che, Zhiming Shi, Yuping Jia, Yang Chen, Shanli Zhang, Wei Lv, and Dabing Li

Vol. 8, Issue 7, 07001243 (2020)

Quantum Optics

Multiphoton synthetic lattices in multiport waveguide arrays: synthetic atoms and Fock graphs

Konrad Tschernig, Roberto de J. León-Montiel, Armando Pérez-Leija, and Kurt Busch

Vol. 8, Issue 7, 07001161 (2020)

Silicon Photonics

Wavelength-selective 2 × 2 optical switch based on a Ge2Sb2Te5-assisted microring

Changping Zhang, Ming Zhang, Yiwei Xie, Yaocheng Shi, Rajesh Kumar, Roberto R. Panepucci, and Daoxin Dai

Vol. 8, Issue 7, 07001171 (2020)

Subwavelength thick ultrahigh-Q terahertz disc microresonators

Dominik Walter Vogt, Angus Harvey Jones, Thomas Alan Haase, and Rainer Leonhardt

Vol. 8, Issue 7, 07001183 (2020)

All-optical PtSe2 silicon photonic modulator with ultra-high stability

Kangkang Wei, Delong Li, Zhitao Lin, Zhao Cheng, Yuhan Yao, Jia Guo, Yunzheng Wang, Yupeng Zhang, Jianji Dong, Han Zhang, and Xinliang Zhang

Vol. 8, Issue 7, 07001189 (2020)

Surface Optics and Plasmonics

Polarization-independent highly efficient generation of Airy optical beams with dielectric metasurfaces 

Binbin Yu, Jing Wen, Lei Chen, Leihong Zhang, Yulong Fan, Bo Dai, Saima Kanwal, Dangyuan Lei, and Dawei Zhang

Vol. 8, Issue 7, 07001148 (2020)

Reconfigurable nano-kirigami metasurfaces by pneumatic pressure

Shanshan Chen, Wei Wei, Zhiguang Liu, Xing Liu, Shuai Feng, Honglian Guo, and Jiafang Li

Vol. 8, Issue 7, 07001177 (2020)

Low-loss hybrid plasmonic TM-pass polarizer using polarization-dependent mode conversion

Ruixuan Chen, Bowen Bai, and Zhiping Zhou

Vol. 8, Issue 7, 07001197 (2020)

Multitask deep-learning-based design of chiral plasmonic metamaterials

Eric Ashalley, Kingsley Acheampong, Lucas V. Besteiro, Peng Yu, Arup Neogi, Alexander O. Govorov, and Zhiming M. Wang

Vol. 8, Issue 7, 07001213 (2020)

Plasmonic resonance-linewidth shrinkage to boost biosensing

Min Gao, Weimin Yang, Zhengying Wang, Shaowei Lin, Jinfeng Zhu, and Zhilin Yang

Vol. 8, Issue 7, 07001226 (2020)