Photonics Research

Year: 2020

<Volume: 8, Issue: 9>

22 Article(s)

About the Cover:

Long-range single-photon imaging over 45 km in urban environments at the city of Shanghai, China

Special Issue on PEROVSKITE PHOTONICS

Influence of mixed organic cations on the nonlinear optical properties of lead tri-iodide perovskites

Xuanyu Zhang, Shuyu Xiao, Ruxue Li, Tingchao He, Guichuan Xing, and Rui Chen

Vol. 8, Issue 9, 09000A25 (2020)

Mode selection and high-quality upconversion lasing from perovskite CsPb2Br5 microplates

Zhengzheng Liu, Chunwei Wang, Zhiping Hu, Juan Du, Jie Yang, Zeyu Zhang, Tongchao Shi, Weimin Liu, Xiaosheng Tang, and Yuxin Leng

Vol. 8, Issue 9, 09000A31 (2020)

Special Issue on TOPOLOGICAL PHOTONICS AND BEYOND

Topological photonic crystal of large valley Chern numbers

Xiang Xi, Kang-Ping Ye, and Rui-Xin Wu

Vol. 8, Issue 9, 090000B1 (2020)

Creating locally interacting Hamiltonians in the synthetic frequency dimension for photons

Luqi Yuan, Avik Dutt, Mingpu Qin, Shanhui Fan, and Xianfeng Chen

Vol. 8, Issue 9, 090000B8 (2020)

Reviews

Physical Optics

Review of exceptional point-based sensors

Jan Wiersig

Vol. 8, Issue 9, 09001457 (2020)

Research Articles

Instrumentation and Measurements

Synchronous nanoscale topographic and chemical mapping by differential-confocal controlled Raman microscopy

Han Cui, Yun Wang, Lirong Qiu, Shucheng Li, Jonathan M. Cooper, and Weiqian Zhao

Vol. 8, Issue 9, 09001441 (2020)

Integrated Optics

Broadband quasi-phase-matching in dispersion-engineered all-optically poled silicon nitride waveguides

Edgars Nitiss, Boris Zabelich, Ozan Yakar, Junqiu Liu, Rui Ning Wang, Tobias J. Kippenberg, and Camille-Sophie Brès

Vol. 8, Issue 9, 09001475 (2020)

Chalcogenide glass photonic integration for improved 2 μm optical interconnection 

Weihong Shen, Pingyang Zeng, Zelin Yang, Di Xia, Jiangbing Du, Bin Zhang, Ke Xu, Zuyuan He, and Zhaohui Li

Vol. 8, Issue 9, 09001484 (2020)

Towards the integration of nanoemitters by direct laser writing on optical glass waveguides

Xiaolun Xu, Aurélie Broussier, Tiziana Ritacco, Mackrine Nahra, Fabien Geoffray, Ali Issa, Safi Jradi, Renaud Bachelot, Christophe Couteau, and Sylvain Blaize

Vol. 8, Issue 9, 09001541 (2020)

Nanophotonics and Photonic Crystals

Cascaded multilayer nano-kirigami for extensible 3D nanofabrication and visible light manipulation

Yu Han, Zhiguang Liu, Shanshan Chen, Juan Liu, Yongtian Wang, and Jiafang Li

Vol. 8, Issue 9, 09001506 (2020)

Optical and Photonic Materials

Structural color switching with a doped indium-gallium-zinc-oxide semiconductor

Inki Kim, Juyoung Yun, Trevon Badloe, Hyuk Park, Taewon Seo, Younghwan Yang, Juhoon Kim, Yoonyoung Chung, and Junsuk Rho

Vol. 8, Issue 9, 09001409 (2020)

Linear and nonlinear photophysical properties of ZnSe/CdS/ZnS core/shell/shell type II nanocrystals

Yang Gao, Xin Qiu, Fuli Zhao, Shuyu Xiao, Junzi Li, Xiaodong Lin, Rui Chen, and Tingchao He

Vol. 8, Issue 9, 09001416 (2020)

Saturable and reverse saturable absorption in molybdenum disulfide dispersion and film by defect engineering

Chunhui Lu, Hongwen Xuan, Yixuan Zhou, Xinlong Xu, Qiyi Zhao, and Jintao Bai

Vol. 8, Issue 9, 09001512 (2020)

Optoelectronics

Self-powered electronic paper with energy supplies and information inputs solely from mechanical motions

Yifan Gu, Tingting Hou, Peng Chen, Jinxin Cao, Chongxiang Pan, Weiguo Hu, Bo-Ru Yang, Xiong Pu, and Zhong Lin Wang

Vol. 8, Issue 9, 09001496 (2020)

Quantum Optics

Generation of squeezed states of light in arbitrary complex amplitude transverse distribution

Long Ma, Hui Guo, Hengxin Sun, Kui Liu, Bida Su, and Jiangrui Gao

Vol. 8, Issue 9, 09001422 (2020)

Experimental observation of an anomalous weak value without post-selection

Mu Yang, Qiang Li, Zheng-Hao Liu, Ze-Yan Hao, Chang-Liang Ren, Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo

Vol. 8, Issue 9, 09001468 (2020)

Hong–Ou–Mandel interference of two independent continuous-wave coherent photons

Heonoh Kim, Danbi Kim, Jiho Park, and Han Seb Moon

Vol. 8, Issue 9, 09001491 (2020)

Experimental free-space quantum secure direct communication and its security analysis

Dong Pan, Zaisheng Lin, Jiawei Wu, Haoran Zhang, Zhen Sun, Dong Ruan, Liuguo Yin, and Gui Lu Long

Vol. 8, Issue 9, 09001522 (2020)

Single-photon computational 3D imaging at 45 km 

Zheng-Ping Li, Xin Huang, Yuan Cao, Bin Wang, Yu-Huai Li, Weijie Jin, Chao Yu, Jun Zhang, Qiang Zhang, Cheng-Zhi Peng, Feihu Xu, and Jian-Wei Pan

Vol. 8, Issue 9, 09001532 (2020)

Silicon Photonics

Integrated dispersion compensated mode-locked quantum dot laser

Zeyu Zhang, Justin C. Norman, Songtao Liu, Aditya Malik, and John E. Bowers

Vol. 8, Issue 9, 09001428 (2020)

Surface Optics and Plasmonics

All-dielectric silicon metalens for two-dimensional particle manipulation in optical tweezers

Teanchai Chantakit, Christian Schlickriede, Basudeb Sain, Fabian Meyer, Thomas Weiss, Nattaporn Chattham, and Thomas Zentgraf

Vol. 8, Issue 9, 09001435 (2020)

Low-temperature GaAs-based plasmonic photoconductive terahertz detector with Au nano-islands

Hironaru Murakami, Tomoya Takarada, and Masayoshi Tonouchi

Vol. 8, Issue 9, 09001448 (2020)