Review of Optics: a virtual journal

Year: 2020

<Volume: 1, Issue: 1>

5 Article(s)

About the Cover:

Review of Optics: a virtual journal, started in 2019, is a virtual review journal, and it contains high-quality review articles from journals that published by Chinese Laser Press independently or along with its partners. Review of Optics is published quarterly. It aims to provide readers an alternative way to quickly look through high quality review papers. The scope of Review of Optics covers the full area of optics and photonics and relevant interdisciplinary topics, and meanwhile is in accordance with its source journals: Advanced Photonics, Chinese Optics Letters, High Power Laser Science and engineering and Photonics Research.

Ultrafast Optics

Ultrafast fiber lasers mode-locked by two-dimensional materials: review and prospect

Tian Jiang, Ke Yin, Cong Wang, Jie You, Hao Ouyang, Runlin Miao, Chenxi Zhang, Ke Wei, Han Li, Haitao Chen, Renyan Zhang, Xin Zheng, Zhongjie Xu, Xiangai Cheng, and Han Zhang

Vol. 1, Issue 1, 01000078 (2020)

Reviews

Terahertz surface plasmonic waves: a review

Xueqian Zhang, Quan Xu, Lingbo Xia, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang

Vol. 1, Issue 1, 014001 (2020)

Roadmap for single-molecule surface-enhanced Raman spectroscopy

Yang Yu, Ting-Hui Xiao, Yunzhao Wu, Wanjun Li, Qing-Guang Zeng, Li Long, and Zhi-Yuan Li

Vol. 1, Issue 1, 014002 (2020)

Single-shot compressed ultrafast photography: a review 

Dalong Qi, Shian Zhang, Chengshuai Yang, Yilin He, Fengyan Cao, Jiali Yao, Pengpeng Ding, Liang Gao, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, and Lihong V. Wang

Vol. 1, Issue 1, 014003 (2020)

Nanophotonics

Ultrafast direct laser writing of 2D materials for multifunctional photonics devices [Invited] 

Tieshan Yang, Han Lin, and Baohua Jia

Vol. 1, Issue 1, 023601 (2020)