Advanced Photonics

Reviews

Terahertz surface plasmonic waves: a review

Xueqian Zhang, Quan Xu, Lingbo Xia, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang

Vol. 2, Issue 1, 014001 (2020)