Advanced Photonics

Reviews

Organic photoresponsive materials for information storage: a review

Yanling Zhuang, Xiuli Ren, Xueting Che, Shujuan Liu, Wei Huang, and Qiang Zhao

Vol. 3, Issue 1, 014001 (2021)

Generation of polarization and phase singular beams in fibers and fiber lasers

Dong Mao, Yang Zheng, Chao Zeng, Hua Lu, Cong Wang, Han Zhang, Wending Zhang, Ting Mei, and Jianlin Zhao

Vol. 3, Issue 1, 014002 (2021)

Letters

High-dimensional orbital angular momentum multiplexing nonlinear holography

Xinyuan Fang, Haocheng Yang, Wenzhe Yao, Tianxin Wang, Yong Zhang, Min Gu, and Min Xiao

Vol. 3, Issue 1, 015001 (2021)

Research Articles

Ultrawideband chromatic aberration-free meta-mirrors

Tong Cai, Shiwei Tang, Bin Zheng, Guangming Wang, Wenye Ji, Chao Qian, Zuojia Wang, Erping Li, and Hongsheng Chen

Vol. 3, Issue 1, 016001 (2021)

Five-wavelength optical-resolution photoacoustic microscopy of blood and lymphatic vessels

Chao Liu, Jiangbo Chen, Yachao Zhang, Jingyi Zhu, and Lidai Wang

Vol. 3, Issue 1, 016002 (2021)