High Power Laser Science and Engineering

Letters

Mid-infrared optical frequency comb in the 2.7–4.0 μm range via difference frequency generation from a compact laser system

Lian Zhou, Yang Liu, Gehui Xie, Chenglin Gu, Zejiang Deng, Zhiwei Zhu, Cheng Ouyang, Zhong Zuo, Daping Luo, Bin Wu, Kunfeng Chen, and Wenxue Li

Vol. 8, Issue 4, 04000e32 (2020)

Greater than 2 kW all-passive fiber Raman amplifier with good beam quality

Yizhu Chen, Tianfu Yao, Hu Xiao, Jinyong Leng, and Pu Zhou

Vol. 8, Issue 4, 04000e33 (2020)

Research Articles

Gamma-ray generation from ultraintense laser-irradiated solid targets with preplasma

Xiang-Bing Wang, Guang-Yue Hu, Zhi-Meng Zhang, Yu-Qiu Gu, Bin Zhao, Yang Zuo, and Jian Zheng

Vol. 8, Issue 4, 04000e34 (2020)

A Yb:KGW dual-crystal regenerative amplifier

Huijun He, Jun Yu, Wentao Zhu, Xiaoyang Guo, Cangtao Zhou, and Shuangchen Ruan

Vol. 8, Issue 4, 04000e35 (2020)

Potential damage threats to downstream optics caused by Gaussian mitigation pits on rear KDP surface

Hao Yang, Jian Cheng, Zhichao Liu, Qi Liu, Linjie Zhao, Chao Tan, Jian Wang, and Mingjun Chen

Vol. 8, Issue 4, 04000e37 (2020)

Asymmetric pulse effects on pair production in polarized electric fields

Obulkasim Olugh, Zi-Liang Li, and Bai-Song Xie

Vol. 8, Issue 4, 04000e38 (2020)

Single-frequency and free-running operation of a single-pass pulsed Ho:YLF amplifier

Yunpeng Wang, Youlun Ju, Tongyu Dai, Dong Yan, and Baoquan Yao

Vol. 8, Issue 4, 04000e39 (2020)