High Power Laser Science and Engineering

Research Articles

High-efficiency 50 W burst-mode hundred picosecond green laser

Ning Ma, Meng Chen, Ce Yang, Shang Lu, Xie Zhang, and Xinbiao Du

Vol. 8, Issue 1, 010000e1 (2020)

Transport of ultraintense laser-driven relativistic electrons in dielectric targets

X. H. Yang, C. Ren, H. Xu, Y. Y. Ma, and F. Q. Shao

Vol. 8, Issue 1, 010000e2 (2020)

Generation and imaging of a tunable ultrafast intensity-rotating optical field with a cycle down to femtosecond region

Xuanke Zeng, Shuiqin Zheng, Yi Cai, Hongyu Wang, Xiaowei Lu, Honggeng Wang, Jingzhen Li, Weixin Xie, and Shixiang Xu

Vol. 8, Issue 1, 010000e3 (2020)

The 1 PW/0.1 Hz laser beamline in SULF facility

Zongxin Zhang, Fenxiang Wu, Jiabing Hu, Xiaojun Yang, Jiayan Gui, Penghua Ji, Xingyan Liu, Cheng Wang, Yanqi Liu, Xiaoming Lu, Yi Xu, Yuxin Leng, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 8, Issue 1, 010000e4 (2020)

Innovative education and training in high power laser plasmas (PowerLaPs) for plasma physics, high power laser matter interactions and high energy density physics: experimental diagnostics and simulations

John Pasley, Georgia Andrianaki, Andreas Baroutsos, Dimitri Batani, Emmanouil P. Benis, Andrea Ciardi, Donna Cook, Vasilios Dimitriou, Brendan Dromey, Ioannis Fitilis, Giancarlo Gatti, Anastasios Grigoriadis, Marine Huault, Jose Antonio Pérez Hernández, Evaggelos Kaselouris, Ondrej Klimo, Michel Koenig, George Koundourakis, Milan Kucharik, Jiri Limpouch, Richard Liska, Carlos Salgado Lopez, Sophia Malko, Susana Olmos-Migueláñez, Yannis Orphanos, Valeria Ospina, Nektarios A. Papadogiannis, Stelios Petrakis, Jan Psikal, Maria Serena Rivetta, María-José Rodríguez-Conde, João Jorge Santos, Milan Sinor, Alexandros Skoulakis, Ioannis Tazes, Laura Tejada Pascual, Calliope Tsitou, Calliope Tsitou, Pavel Vachal, Pavel Vachal, Luca Volpe, Luca Volpe, Jiri Vyskocil, Jiri Vyskocil, Steven White, Steven White, Mark Yeung, Mark Yeung, Ghassan Zerouli, Ghassan Zerouli, Michael Tatarakis, Michael Tatarakis

Vol. 8, Issue 1, 010000e5 (2020)

Rapid growth of a long-seed KDP crystal

Duanyang Chen, Bin Wang, Hu Wang, Xiangyu Zhu, Ziyuan Xu, Yuanan Zhao, Shenghao Wang, Kaizao Ni, Lili Zheng, Hui Zhang, Hongji Qi, and Jianda Shao

Vol. 8, Issue 1, 010000e6 (2020)

Hydrodynamic computational modelling and simulations of collisional shock waves in gas jet targets

Stylianos Passalidis, Oliver C. Ettlinger, George S. Hicks, Nicholas P. Dover, Zulfikar Najmudin, Emmanouil P. Benis, Evaggelos Kaselouris, Nektarios A. Papadogiannis, Michael Tatarakis, and Vasilis Dimitriou

Vol. 8, Issue 1, 010000e7 (2020)

Laser-system model for enhanced operational performance and flexibility on OMEGA EP

M. J. Guardalben, M. Barczys, B. E. Kruschwitz, M. Spilatro, L. J. Waxer, and E. M. Hill

Vol. 8, Issue 1, 010000e8 (2020)