Photonics Research

Special Issue on DEEP LEARNING IN PHOTONICS

Modulation format identification in fiber communications using single dynamical node-based photonic reservoir computing

Qiang Cai, Ya Guo, Pu Li, Adonis Bogris, K. Alan Shore, Yamei Zhang, and Yuncai Wang

Vol. 9, Issue 1, 010000B1 (2021)

Special Issue on TOPOLOGICAL PHOTONICS AND BEYOND

Topological photonics and beyond: introduction

Andrea Alù, Laura Pilozzi, Haitan Xu, and Jingyun Fan

Vol. 9, Issue 1, 0100TPB1 (2021)

Photonic two-particle quantum walks in Su–Schrieffer–Heeger lattices

Friederike Klauck, Matthias Heinrich, and Alexander Szameit

Vol. 9, Issue 1, 010000A1 (2021)

Research Articles

Imaging Systems, Microscopy, and Displays

High resolution imaging with anomalous saturated excitation

Bo Du, Xiang-Dong Chen, Ze-Hao Wang, Shao-Chun Zhang, En-Hui Wang, Guang-Can Guo, and Fang-Wen Sun

Vol. 9, Issue 1, 01000021 (2021)

Instrumentation and Measurements

Generalizing the Gerchberg–Saxton algorithm for retrieving complex optical transmission matrices

Guoqiang Huang, Daixuan Wu, Jiawei Luo, Liang Lu, Fan Li, Yuecheng Shen, and Zhaohui Li

Vol. 9, Issue 1, 01000034 (2021)

Integrated Optics

Metasurface-based subtractive color filter fabricated on a 12-inch glass wafer using a CMOS platform 

Zhengji Xu, Nanxi Li, Yuan Dong, Yuan Hsing Fu, Ting Hu, Qize Zhong, Yanyan Zhou, Dongdong Li, Shiyang Zhu, and Navab Singh

Vol. 9, Issue 1, 01000013 (2021)

On-chip reconfigurable mode converter based on cross-connected subwavelength Y-junctions

Longhui Lu, Deming Liu, Max Yan, and Minming Zhang

Vol. 9, Issue 1, 01000043 (2021)

Optical and Photonic Materials

Superior single-mode lasing in a self-assembly CsPbX3 microcavity over an ultrawide pumping wavelength range

Guoen Weng, Jiyu Yan, Shengjie Chen, Chunhu Zhao, Hanbing Zhang, Jiao Tian, Yuejun Liu, Xiaobo Hu, Jiahua Tao, Shaoqiang Chen, Ziqiang Zhu, Hidefumi Akiyama, and Junhao Chu

Vol. 9, Issue 1, 01000054 (2021)

Optical Devices

Program-controlled single soliton microcomb source

Xinyu Wang, Peng Xie, Weiqiang Wang, Yang Wang, Zhizhou Lu, Leiran Wang, Sai T. Chu, Brent E. Little, Wei Zhao, and Wenfu Zhang

Vol. 9, Issue 1, 01000066 (2021)

Physical Optics

All-optical motion control of metal nanoparticles powered by propulsion forces tailored in 3D trajectories

José A. Rodrigo, Mercedes Angulo, and Tatiana Alieva

Vol. 9, Issue 1, 01000001 (2021)

Quantum Optics

Digital quantum simulation of Floquet topological phases with a solid-state quantum simulator

Bing Chen, Shuo Li, Xianfei Hou, Feifei Ge, Feifei Zhou, Peng Qian, Feng Mei, Suotang Jia, Nanyang Xu, and Heng Shen

Vol. 9, Issue 1, 01000081 (2021)

Surface Optics and Plasmonics

Dual-band perfect absorber for a mid-infrared photodetector based on a dielectric metal metasurface

Zhao Chen, Yudong Weng, Junku Liu, Nan Guo, Yaolun Yu, and Lin Xiao

Vol. 9, Issue 1, 01000027 (2021)

Plasmonic evolution maps for planar metamaterials

Liyong Jiang, Jianli Jiang, Zebin Zhu, Guanghui Yuan, Ming Kang, and Ze Xiang Shen

Vol. 9, Issue 1, 01000073 (2021)