Review of Optics: a virtual journal

Optoelectronics

Carrier dynamic process in all-inorganic halide perovskites explored by photoluminescence spectra

Jing Chen, Chao Zhang, Xiaolin Liu, Lin Peng, Jia Lin, and Xianfeng Chen

Vol. 2, Issue 1, 02000151 (2021)

Reviews

Organic photoresponsive materials for information storage: a review

Yanling Zhuang, Xiuli Ren, Xueting Che, Shujuan Liu, Wei Huang, and Qiang Zhao

Vol. 2, Issue 1, 014001 (2021)

Generation of polarization and phase singular beams in fibers and fiber lasers

Dong Mao, Yang Zheng, Chao Zeng, Hua Lu, Cong Wang, Han Zhang, Wending Zhang, Ting Mei, and Jianlin Zhao

Vol. 2, Issue 1, 014002 (2021)

Light field on a chip: metasurface-based multicolor holograms

Dandan Wen, Jasper J. Cadusch, Jiajun Meng, and Kenneth B. Crozier

Vol. 2, Issue 1, 024001 (2021)