Advanced Photonics

Glide symmetry for mode control and significant suppression of coupling in dual-strip SSPP transmission lines

Yan Xiaotian, Tang Wenxuan, Liu Junfeng, Wang Meng, Gao Xinxin, Cui Tiejun

Publication Date(Web): Jan. 12, 2021

Transient Evolution of Quasi-free Electrons of Plasma in Liquid Water Revealed by Optical-pump Terahertz-probe Spectroscopy

Tan Yong, Zhao Hang, Zhang Rui, Zhao Yuejin, Zhang Cunlin, Zhang XiCheng, Zhang Liangliang

Publication Date(Web): Jan. 4, 2021

Pushing the Limit of High-Q Mode of a Single Dielectric Microcavity

Huang Lujun, Xu Lei, Rahmani Mohsen, Neshev Dragomir, Miroshnichenko Andrey

Publication Date(Web): Dec. 30, 2020

Lasing Action in Microdroplets Modulated by Interfacial Molecular Forces

Qiao Zhen, Gong Xuerui, Guan Peng, Yuan Zhiyi, Feng Shilun, Zhang Yiyu, Kim Munho, Chang Guo-En, Chen Yu-Cheng

Publication Date(Web): Dec. 24, 2020

Ultra-efficient Thermo-Acoustic Conversion through a Split Ring Resonator

Lan Lu, Li Yueming, Yang-Tran Tiffany, Jiang Ying, Cao Yingchun, Cheng Ji-Xin

Publication Date(Web): Apr. 27, 2020
1