Advanced Photonics

Stretching the spectra of Kerr frequency combs with self-adaptive boundary silicon waveguides

Zhang Jianhao, Pelgrin Vincent, Alonso-Ramos Carlos, Vivien Laurent, He Sailing, Cassan Eric

Publication Date(Web): Jun. 1, 2020

Microwaves trigger thermo-acoustic ultrasound generation

Cegla Frederic

Publication Date(Web): May. 26, 2020

Frequency-domain diagonal extension imaging

Jiang Shan, Guan Meiling, Wu Jiamin, Fang Guocheng, Xu Xinzhu , Jin Dayong, Liu Zhen, Shi Kebin, Bai Fan, Wang Shu, Xi Peng

Publication Date(Web): May. 15, 2020

Ultra-efficient Thermo-Acoustic Conversion through a Split Ring Resonator

Lan Lu, Li Yueming, Yang-Tran Tiffany, Jiang Ying, Cao Yingchun, Cheng Ji-Xin

Publication Date(Web): Apr. 27, 2020

Advances in soliton microcomb generation

Zhang Wenfu, Wang Weiqiang, Wang Leiran

Publication Date(Web): Apr. 23, 2020
1