Chinese Optics Letters

Experimental observation of topologically protected defect states in silicon waveguide arrays

Lin Tianying, Ze Chen, Xiaopei Zhang, Li He, Xiaoping Liu, Haibin Lv

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Deep learning for position fixing in micron-scale by using convolutional neural networks

Li Hongye, Liang Hu, Hu Qihao, Wang Meng, Wang Zefeng

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Detection of breast cancer based on novel porous silicon Bragg reflector SERS-active structure

Ma xiaorong, Chen Hong, Hou Junwei, jia zhenhong, Wu Guohua, lv xiaoyi, Li Hongyi, Zheng Xiangxiang , chen chen

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Research of laser induced liquid tin discharge plasma and its EUV spectra

Wang Wu, Xinbing Wang, Duluo Zuo, Zakharov Vassily

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Ultimate Capacity Analysis of Cladding-Pumped 10/130 Tm: Fiber Laser

Ji Encai, Shi Jie, Zha Congwen, Zeng Jing, Zhou Xinwu, He Zhengdi, Yao Yong, Lue Qitao

Publication Date(Web): Jan. 13, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

A high repetition rate picosecond LiNbO3 THz parametric amplifier and the parametric gain study

Yang Yuting, Zhao Gang, Huang Yue, Feng Wen, Huang Lin, Liu Xin

Publication Date(Web): Jan. 13, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Blue-Green Color-Tunable Emissions in Novel Transparent Sr<sub>2</sub>LuF<sub>7</sub>:Eu/Tb Glass-Ceramics for WLEDs

Li Xiaoman, Zhou Shaoshuai, Wei Rongfei, Liu Xueyun, Cao Bingqiang, Guo Hai

Publication Date(Web): Jan. 13, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Broadband NIR absorber based on square lattice arrangement in metallic and dielectric state VO2

Tian Rong, Li Yi, Liu Zhimin, Zhou Jianzhong, Liu Jin, Fan Lina, Zhao Wenqing, Li Junxian, Zhang Xin, Peng Chuang, Wu Yuda, Wang Xiaohua, Fang Baoying

Publication Date(Web): Jan. 13, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)