Chinese Optics Letters

Nonlinear Talbot self-healing in periodically poled LiNbO3 crystal

Wang Bingxia, Liu Shan, Xu Tianxiang, Zhao Ruwei, Lu Peixiang, Krolikowski Wieslaw, Sheng Yan

Publication Date(Web): Apr. 9, 2021
Vol. 19, Issue 6 (2021)

High-<i>Q</i> lithium niobate microring resonators using lift-off metallic masks

zhang ke, CHEN Zhaoxi, FENG ke, Wong W.H, Yue Bun Pun Edwin, Wang Cheng

Publication Date(Web): Apr. 7, 2021
Vol. 19, Issue 6 (2021)

RF self-interference cancellation by using photonic technology

Han Xiuyou, Su Xinxin, Fu Shuanglin, Gu Yiying, Wu Zhenlin, Li Xiaozhou, Zhao Mingshan

Publication Date(Web): Apr. 7, 2021
Vol. 19, Issue 11 (2021)

Wideband chaos generation based on a dual-mode microsquare laser with optical feedback

Ma Chunguang, Wu Jiliang, Xiao Jin-Long, Huang Yongtao, Li Yali, Yang Yuede, Huang Yongzhen

Publication Date(Web): Apr. 7, 2021
Vol. 19, Issue 11 (2021)

Incorporation of Ag into Cu(In, Ga)Se2 films in low-temperature process

Liu Wei, Hu Zhaojing, Zhang Yunxiang, Lin Shuping, Cheng Shiqing, He Zhichao, Wang Chaojie, Zhou Zhiqiang, Liu Fangfang, Sun Yun

Publication Date(Web): Apr. 7, 2021
Vol. 19, Issue 11 (2021)

Lithium niobate planar and ridge waveguides fabricated by 3MeV oxygen ion implantation and diamond precise dicing

Zhao Jin-Hua, Jiao Xueshuai, Ren Yingying, Gu Jinjun, Wang Sumei, Bu Mingyang, Wang Lei

Publication Date(Web): Apr. 7, 2021
Vol. 19, Issue 6 (2021)

Heterodyne detection enhanced by quantum correlation

Xie Boya, Feng Sheng

Publication Date(Web): Apr. 7, 2021
Vol. 19, Issue 7 (2021)

On-chip erbium-doped lithium niobate waveguide amplifiers

Luo Qiang, Yang Chen, Hao Zhenzhong, Zhang Ru, Zheng Dahuai, Bo Fang, Kong Yongfa, Zhang Guoquan, Xu Jingjun

Publication Date(Web): Mar. 29, 2021
Vol. 19, Issue 6 (2021)