Chinese Optics Letters

Ultranarrow bandwidth Faraday atomic filter approaching natural linewidth based on cold atoms

Zhuang Wei, Zhao Yang, Wang Shaokai, Fang Zhanjun, Fang Fang, Li Tianchu

Publication Date(Web): Jan. 20, 2021
Vol. 19, Issue 3 (2021)

Stable and high performance all-inorganic perovskite light emitting diodes with Anti-Solvent treatment

Hussain Sajid, Raza Ahmad, Saeed Fawad, Parveen Abida, Sikhai Yan, Din Nasrud, Elemike Elias E., Huang Qianqian, Subramanian Alagesan, Khan Qasim, Lei Wei

Publication Date(Web): Jan. 20, 2021
Vol. 19, Issue 3 (2021)

Tunable phase-shifted fiber Bragg grating based on a microchannel fabricated by femtosecond laser

Zeng Li, Sun Xiaoyan, Chang Zikun, Hu Youwang, Duan Ji'an

Publication Date(Web): Jan. 20, 2021
Vol. 19, Issue 3 (2021)

Optoelectronic and Elastic Properties of Metals Halides Double Perovskites Cs2InBiX6 (X = F, Cl, Br, I)

Saeed Muhammad, Khan Imad, Shah Wajid Ali, Ali Akbar, Khan Qasim, Rehman Shafiq Ur

Publication Date(Web): Jan. 20, 2021
Vol. 19, Issue 3 (2021)

Classification of Interference-Fading Tolerant Φ-OTDR Signal Using Optimal Peak-Seeking and Machine Learning

Zou Ningmu, Zhou Tong, Ding Zhewen, Wang Feng, Zhang Yixin, Zhang Xuping

Publication Date(Web): Jan. 20, 2021
Vol. 19, Issue 3 (2021)

Efficient generation of third harmonics in Yb-doped femtosecond fiber laser via spatial and temporal walk-off compensation

Zhang Meng, Chu Yuxi, Zhao Jun, Yan Dongyu, Li Yongzhi, Bi Genyu, Liu Bowen, Hu Minglie

Publication Date(Web): Jan. 13, 2021
Vol. 19, Issue 3 (2021)

Two-dimensional tellurium saturable absorber for ultrafast solid-state laser

Yang Zixin, Han Lili, Yang Qi, Ren Xianghe, Zaheer Ud Din Syed, Zhang Xiaoyan, Leng Jiancai, Zhang Jiabao, zhang baitao, Yang Kejian, He Jingliang, Li Chunlong, Wang Jun

Publication Date(Web): Jan. 13, 2021
Vol. 19, Issue 3 (2021)

High-brightness red-emitting double-perovskite phosphor Sr2LaTaO6:Eu3+ with high color purity and thermal stability

Zhang Zongjie, Li Wei, Ma Nan, Huang Xiaoyong

Publication Date(Web): Jan. 13, 2021
Vol. 19, Issue 3 (2021)