Chinese Optics Letters

Tuning of group delay with stimulated Raman scattering induced dispersion in gas-filled optical fiber

BAO Haihong, Jin Wei, Ho Hoilut

Publication Date(Web): Feb. 24, 2020
Vol. 18, Issue 6 (2020)

Optimization based on sensitivity for material birefringence in projection lens

Shang Hongbo, Zhang Luwei, Liu Chunlai, Wang Ping, Sui Yongxin, Yang Huaijiang

Publication Date(Web): Feb. 24, 2020
Vol. 18, Issue 6 (2020)

Experimental observation of topologically protected defect states in silicon waveguide arrays

Lin Tianying, Ze Chen, Xiaopei Zhang, Li He, Xiaoping Liu, Haibin Lv

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Deep learning for position fixing in micron-scale by using convolutional neural networks

Li Hongye, Liang Hu, Hu Qihao, Wang Meng, Wang Zefeng

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Detection of breast cancer based on novel porous silicon Bragg reflector SERS-active structure

Ma xiaorong, Chen Hong, Hou Junwei, jia zhenhong, Wu Guohua, lv xiaoyi, Li Hongyi, Zheng Xiangxiang , chen chen

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Research of laser induced liquid tin discharge plasma and its EUV spectra

Wang Wu, Xinbing Wang, Duluo Zuo, Zakharov Vassily

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)

Ultimate Capacity Analysis of Cladding-Pumped 10/130 Tm: Fiber Laser

Ji Encai, Shi Jie, Zha Congwen, Zeng Jing, Zhou Xinwu, He Zhengdi, Yao Yong, Lue Qitao

Publication Date(Web): Jan. 13, 2020
Vol. 18, Issue 5 (2020)