Chinese Optics Letters

Hollow-core fiber based Raman probe extension kit for in Situ and sensitive ultramicro-analysis

Cai Hao, Yu Xingtao, Chu Qian, Jin Zhiqiang, Lin Bo, Wang Guanghui

Publication Date(Web): June. 14, 2019
Vol. 17, Issue 11 (2019)

Towards all-fiber structure pulsed mid-infrared laser by gas-filled hollow-core fibers

huang wei, cui yulong, Zhou Zhiyue, Li zhixian, Chen Yubin, Wang Zefeng

Publication Date(Web): June. 11, 2019
Vol. 17, Issue 9 (2019)

Three-dimensional coherent ladar based on FMCW and its flight demonstration

Lu Zhiyong, Lu Wei, Zhou Yu, Sun Jianfeng, Xu Qian, wang lijuan

Publication Date(Web): June. 11, 2019
Vol. 17, Issue 9 (2019)

Full vectorial feature of second-harmonic generation with full Poincaré beams

Zhang Li, Lin Fei, qiu xiaodong, Chen Lixiang

Publication Date(Web): June. 10, 2019
Vol. 17, Issue 9 (2019)

Efficient Up-Conversion Yb<sup>3+</sup>, Er<sup>3+</sup> Co-Doped Na<sub>5</sub>Lu<sub>9</sub>F<sub>32</sub> Single Crystal for Photovoltaic Application under Solar Cell Spectrum Excitation

zhou xiong, Wang Hui, Xia Haiping, Song Hongwei, Chen Xu, Hu jianxu, chen baojiu

Publication Date(Web): June. 10, 2019
Vol. 17, Issue 9 (2019)

Optical Fiber Based Powerful Tools for Living Cells Manipulation

Zhang Xiaotong, Yang Shitai, Yuan Libo

Publication Date(Web): June. 10, 2019
Vol. 17, Issue 9 (2019)

Misalignment measurement of optical vortex beam in free space

Yang Xin, Wei Shibiao, Kou Shanshan, Yuan Fei, Cheng En

Publication Date(Web): June. 10, 2019
Vol. 17, Issue 9 (2019)

Random Bragg gratings-based narrow linewidth random fiber laser with a π-phase-shifted FBG

Miao Shuaijie, Zhang Wentao, Song Ying

Publication Date(Web): June. 10, 2019
Vol. 17, Issue 9 (2019)