Chinese Optics Letters

Compressed ghost edge imaging

Guo Hui, He Ruyong, Wei Chaopeng, Lin Zequn, Wang Le, zhao shengmei

Publication Date(Web): Apr. 22, 2019
Vol. 17, Issue 7 (2019)

125 μm fiber based all-optical ultrasound probes for pulse-echo imaging

Zhang Yinlong, Liang YiZhi, Jin Long, Guan Bai-Ou

Publication Date(Web): Apr. 18, 2019
Vol. 17, Issue 7 (2019)

All-fiber-based laser with 200 mHz linewidth

Huang Junchao, Wang Lingke, Duan Yifei, Huang Yafeng, ye meifeng, Liu Liang, Li Tang

Publication Date(Web): Apr. 12, 2019
Vol. 17, Issue 7 (2019)

1.56 μm and 2.86 μm Raman laser based on gas-filled anti-resonance hollow-core fiber

huang wei, cui yulong, Li zhixian, zhou zhiyue, Wang Zefeng

Publication Date(Web): Apr. 12, 2019
Vol. 17, Issue 7 (2019)

Traffic Estimation Based on Long Short-Term Memory Neural Network for Mobile Front-Haul with XG-PON

Zhang Min, Xu Bo, Li Xiaoyun, Cai Yi, Wu Baojian, Qiu Kun

Publication Date(Web): Apr. 12, 2019
Vol. 17, Issue 7 (2019)

All-optical logic gates and a half-adder based on lithium niobate photonic crystal micro-cavities

Lu Chenghao, Zhu Bing, Zhu Chuanyi, Ge Licheng, Liu Yi'an, Chen Yuping, Chen Xianfeng

Publication Date(Web): Apr. 12, 2019
Vol. 17, Issue 7 (2019)

Femtosecond fiber laser at 780 nm for two-photon autofluorescence imaging

Wang Aimin, Yang Wan, Wu Danlei, Wu Runlong, Liu Guanyu, Chen Bingying, Feng Lishuang, Zhang Zhigang

Publication Date(Web): Apr. 12, 2019
Vol. 17, Issue 7 (2019)

Optimization of compensation for high spatial frequency in distorted wavefront using optical phase conjugation

Zhang Pan, Liu Dean, Yang Aihua, Zhu Jianqiang

Publication Date(Web): Apr. 12, 2019
Vol. 17, Issue 7 (2019)